Index

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк
Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф
Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю
Яя

Belarusian - Ukrainian Dictionary

А

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
а (a) про (pro) on (o)аб (ab) про (pro) on (o)
абарачацца (abarac`acca) повертатися (poverta`tys'a) turnisi (povernulsa`)абарачацца (abarac`acca) повернутися (povernu`tys'a) turnisi (povernulsa`)
або (abo) чи (chy) or (ili)абярнуцца (aba`rnucca) повернутися (povernu`tys'a) turnisi (povernulsa`)
абярнуцца (aba`rnucca) повертатися (poverta`tys'a) turnisi (povernulsa`)агонь (agonq`) вогонь (voho`n') fayro (ogonq`)
адведаць (advedacq`) відвідувати (vidvi`duvaty) viziti (posetil)адведаць (advedacq`) відвідати (vidvi`daty) viziti (posetil)
адведваць (advedvacq`) відвідувати (vidvi`duvaty) viziti (posetil)адведваць (advedvacq`) відвідати (vidvi`daty) viziti (posetil)
адзін (adzi`n) один (ody`n) un (odin)адкуль (adkulq`) звідки (zvi`dky) from den (otkuda)
айцец (ajcec) батько (ba`t'ko) patro (otec)але (ale) та (ta) bat (no(but\aval\no))
але (ale) але (ale`) bat (no(but\aval\no))алень (alenq`) олень (olen') cervo (olenq`)
альбо (alq`bo) чи (chy) or (ili)апынуцца (apynucca) відбутися (vidbu`tys'a) okuri (proizos`o`l)
аудзіторыя (audzito`ryja) аудиторія (audito`riya) auditorio (auditoria`(629-ru))аўторак (au~torak) вівторок (vivto`rok) mardio (vtornik)
ацец (acec) батько (ba`t'ko) patro (otec)

Б

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
байка (bajka) казка (ka`zka) kuenteo (skazka)бацька (bacq`ka) батько (ba`t'ko) patro (otec)
бацькі (bacq`ki`) батьки (bat'ky`) gepatros (roditeli)бачыць (bac`ycq`) бачити (bachyty) vidi (videl)
без (bez) без (bez) sin (bez)біць (bi`cq`) бити (by`ty) bati (bil)
бо (bo) бо (bo) parske (tak kak)больш (bolq`s`) більше (bi`l'she) mayoren (bolq`s`e)
брат (brat) брат (brat) brato (brat)браць (bracq`) взяти (vz'aty) preni (vza`l)
бульба (bulq`ba) бараболя (bara`bol'a) potato (kartofelq`)бульба (bulq`ba) бульба (bu`l'ba) potato (kartofelq`)
бульба (bulq`ba) картопля (karto`ol'a) potato (kartofelq`)быць (bycq`) бути (bu`ty) esi (byl)

В

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
вада (vada) вода (voda`) akvo (voda)вока (vo`ka) око (oko) okulo (glaz)
вучаница (vuchanica) учня (u`chn'a) pupila (uc`enica)вучэнь (vu`chen') учень (u`chen') lernanto (uc`enik)

Г

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
гаварыць (gavarycq`) говорити (govory`ty) paroli (govoril)гаварыць (gavarycq`) поговорити (pogovori`ty) paroli (govoril)
гадзіна (gadzi`na) година (gody`na) horo (c`as)гара (gara) гора (hora`) monto (gora)
год (god) рік (rik) yaro (god)гора (gora) горе (ho`re) grefo (gore)
горад (gorad) місто (mi`sto) urbo (gorod)грошы (gros`y) гроші (hro`shi) moneo (denq`gi)
гуляць (gula`cq`) грати (gra`ti) djoki (igral(razvl))гэтак (ge`tak) так (tak) tom (tak)
гэты (ge`ty) той (toj) ste (tot)

Д

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
даваць (davacq`) дати (da`ty) doni (dal)даваць (davacq`) давати (dava`ty) doni (dal)
даведацца (davedacca) спитати (spita`ti) aski (sprosil)даведацца (davedacca) питати (pita`ti) aski (sprosil)
даведвацца (davedvacca) питати (pita`ti) aski (sprosil)даведвацца (davedvacca) спитати (spita`ti) aski (sprosil)
дамой (damoj) додому (dodo`mu) heymam (domoj)дарога (daroga) дорога (doro`ga) voyo (doroga( 491-en))
даць (dacq`) дати (da`ty) doni (dal)даць (dacq`) давати (dava`ty) doni (dal)
два (dva) два (dva) du (dva)дзе (dze) де (de) den (gde)
дзевяць (dzeva`cq`) дев?ять (dev"jat') nok (deva`tq`)дзень (dz'en') день (den') tago (denq`)
дзядзя (dz'a`dz'a`) дядя (d'a`d'a) onklo (da`da`)дзякаваць (dza`kavacq`) дякувати (d'a`kuvaty) danki (blagodaril)
дзяржава (dza`rz`ava) держава (derzha`va) stato (gosudarstvo)дзяўчынка (dz'awchy`nka) дівчинка (di`vchinka) chika (devoc`ka)
добры (dobry) добрий (do`bryj) bone (xoros`ij)доктар (doktar) лікар (li`kar) mediko (doktor)
другі (drugi`) другий (dru`gyj) due (vtoroj)дрэва (dre`va) дерево (de`revo) arbo (derevo)
думка (dumka) думка (du`mka) penso (myslq`)ды (dy) та (ta) ve (i)

Ё

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
ён (o`n) він (vin) el (on)

З

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
з (z) з (z) kon (s)за (za) за (za) detren (za)

І

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
і (i`) та (ta) ve (i)ізноў (i`znou~) знову (zno`vu) denoven (snova)
імя (i`mya) ім?я (im'ja) namo (ima`(name))інтарэс (i`ntare`s) справа (spra`va) afero (delo)
ісці (i`sci`) іти (i`ti`) iri (s`o`l)

К

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
кабета (kabeta) жінка (zhi`nka) fema (z`ens~ina)кава (kava) кава (ka`va) kafo (kofe)
кавярня (kava`rna`) кав?ярня (kav'ja`rn'a) kafeyo (kafe)калі (kali`) якщо (jakshcho`) if (esli)
калі (kali`) коли (koli`) kven (kogda)карта (karta) карта (ka`rta) mapo (karta(geogr.))
кастрычнік (kastryc`ni`k) жовтень (zho`vten') oktobro (okta`brq`)кафэ (kafe`) кав?ярня (kav'ja`rn'a) kafeyo (kafe)
каханне (kaxanne) кохання (koxa`nn'a) amoro (lu`bovq`)каштавал (kas`taval) коштувати (koshtuva`ty) kosti (stoil)
кватэра (kvate`ra) квартира (kvarty`ra) diro (kvartira)квет (kvet) квітка (kvi`tka) floro (cvetok)
кветка (kvetka) квітка (kvi`tka) floro (cvetok)кніга (kniga) книга (kny`ga) libro (kniga)
кніжка (kni`z`ka) книга (kny`ga) libro (kniga)колькі (kolq`ki`) скільки (ski`l'ky) kvant (skolq`ko)
колькі (kolq`ki`) скільки (ski`l'ky) kvant (skolq`ko)кот (kot) кіт (kit) kato (kot)
край (kraj) країна (kraji`na) lando (strana)крама (krama) магазин (magazy`n) magazino (magazin)
красавік (krasavi`k) квітень (kvi`ten') aprilo (aprelq`)куды (kudy) куди (kudy`) kvam (kuda)
купіць (kupi`cq`) купувати (kupuva`ty) kompri (kupil)купляць (kupla`cq`) купувати (kupuva`ty) kompri (kupil)

Л

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
лекар (lekar) лікар (li`kar) mediko (doktor)лес (les) лис (lys) foro (les(uc`astok))
лёс (lo`s) доля (do`l'a) destino (sudq`ba)лёт (lo`t) політ (poli`t) flugo (polo`t)
ліпень (li`penq`) липень (ly`pen') yulio (iu`lq`)лістапад (li`stapad) листопад (lystopa`d) novembro (noa`brq`)
ліфт (lift) ліфт (li`ft) lifto (lift)ложак (loz`ak) ліжко (li`zhko) bedo (krovatq`)
людзі (`l'udzi) люди (l'u`dy) gentos (lu`di)люты (lu`ty) лютий (l'u`tyj) februaro (fevralq`)

М

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
мабыць (mabycq`) можливо (mozhly`vo) pov esar (moz`et bytq`)магчы (magc`y) змогти (zmogty`) povi (mog)
магчы (magc`y) могти (mo`hty) povi (mog)май (maj) травень (tra`ven') mayo (maj)
малады (malady) молодий (molodi`j) yune (molodoj)малы (maly) дрібний (dribnyj) smale (malenq`kij)
мама (mama) мама (mama) mama (mama)мапа (mapa) карта (ka`rta) mapo (karta(geogr.))
матка (matka) мати (ma`ty) matra (matq`(ima))маці (maci`) мати (ma`ty) matra (matq`(ima))
мейсца (mejsca) місце (mi`sce) loko (mesto)места (mesta) місто (mi`sto) urbo (gorod)
месца (mesca) місце (mi`sce) loko (mesto)месяц (mesa`c) місяць (mis'ac') monato (mesa`c)
мець (mecq`) мати (ma`ty) avi (imel)минуць (minucq`) пройти (projty) trairi (pros`o`l)
многа (mnoga) багатенько (bahate`n'ko) multen (mnogo)многа (mnoga) багато (baha`to) multen (mnogo)
мова (mo`va) мова (mo`va) lingo (a`zyk(rec`q`))можа быць (moz`a bycq`) можливо (mozhly`vo) pov esar (moz`et bytq`)
мой (moj) мій (mij) mue (moj)мора (mora) море (mo`re) maro (more)
мур (mur) стіна (stina`) muro (stena)мусіць (musi`cq`) мусити (mu`syty) devi (dolz`en)
мэта (me`ta) ціль (ci`l') targo (celq`)мядзведзь (ma`dzvedzq`) ведмідь (vedmid') urso (medvedq`)

Н

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
на (na) на (na) sur (na)нават (navat) аж (azh) aun (daz`e)
надта (nadta) дуже (du`zhe) tre (oc`enq`)найбольшы (najbolq`s`y) найбільший (najbi`l'syj) maksime (naibolq`s`ij)
настаўнік (nasta`wnik) учитель (uchy`tel') instruisto (uc`itelq`)настаўніца (nasta`wnica) учителька (uchy`tel'ka) instruista (uc`itelq`nica)
наступны (nastupny) наступний (nastu`pnyj) nekste (sleduu`s~ij)не (ne) не (ne) no (ne)
неба (neba) небо (ne`bo) cielo (nebo)ніхто (ni`xto) ніхто (nixto`) nemo (nikto)
но (no) та (ta) bat (no(but\aval\no))но (no) але (ale`) bat (no(but\aval\no))
нос (nos) ніс (nis) nazo (nos)нядзеля (na`dzela`) неділя (nedi`l'a) sundio (voskresenq`e)
няхай (na`xaj) нехай (nexa`j) let (pustq`)

П

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
паказаць (pakazacq`) явити (a`viti) montri (pokazal)паказаць (pakazacq`) являти (a`vla`ti) montri (pokazal)
паказаць (pakazacq`) показувати (poka`zuvaty) montri (pokazal)паказаць (pakazacq`) показати (pokaza`ty) montri (pokazal)
паказаць (pakazacq`) являти (javl'a`ty) montri (pokazal)пакой (pa`koj) кімната (kimna`ta) rumo (komnata)
палёт (palyo`t) політ (poli`t) flugo (polo`t)

Р

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
рука (ruka) рука (ruka`) hando (ruka)ручка (ru`chka) ручка (ru`chka) plumeo (ruc`ka)

С

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
свой (svoj) свій (svij) sue (svoj)святло (sv'at`lo) світ (svit) lumo (svet)
сёння (`s'on'a) сьогодні (c'"ogo`dni) tudey (segodna`)спевак (speva`k) співак (spiva`k) kantanto (pevec)
спявачка (spa'va`chka) співачка (spiva`chka) kantanta (pevica)стаяць (staa`cq`) стояти (stoja`ty) standi (stoa`l)
студзент (studz'e`nt) студент (stude`nt) studento (student)студзентка (studze`btka) студентка (stude`ntka) studenta (studentka)
сябр (s'abr) друг (druk) amigo (drug)сяброўка (s'abrowka) подруга (po`druga) amiga (podruga)
сярод (s'a`rot) серед (se`red) miden (sredi)

Т

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
так (tak) так (tak) tom (tak)там (tam) там (tam) sten (tam)
той (toj) той (toj) ste (tot)травень (travenq`) травень (tra`ven') mayo (maj)

У

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
у (u) в (v) en (v)у (u) у (u) en (v)
украінскі (ukrai`nski`) український (ukraji`ns'kyj) ukraine (ukrainskij)

Ў

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
ўсе (ws'e) весь (vies') tute (vse)

Ф

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
факультэт (fakul'te`t) факультет (fakul'te`t) fakulteto (fakulq`tet)філалогія (filalo`giya) філологія (filolo`giya) filologio (filologia`)

Х

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
хай (xaj) нехай (nexa`j) let (pustq`)хата (xata) дім (dim) domo (dom)
хацець (xacecq`) хотіти (xoti`ti) voli (xotel)хлапец (xlapec) хлопчик (xlo`pchyk) chiko (malq`c`ik)
хлопец (xlopec) хлопчик (xlo`pchyk) chiko (malq`c`ik)хлопчык (xlopchyk) хлопчик (xlo`pchyk) chiko (malq`c`ik)
хмара (xmara) хмара (xma`ra) nubo (oblako)хто (xto) хто (xto) kvi (kto)

Ц

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
царква (carkva) церква (ce`rkva) iglesio (cerkovq`)цела (cela) тіло (ti`lo) korpo (telo)
церква (cerkva) церква (ce`rkva) iglesio (cerkovq`)цётка (cio`tka) тітка (ti`tka) tanta (to`ta`)
ці (ci`) чи (chy) or (ili)цукерка (cukerka) цукерка (cuke`rka) bombono (konfeta)
цыбуля (cybula`) цибуля (cybu`l'a) onio (luk(onion\bacal))цяпер (ca`per) зараз (za`raz) nau (sejc`as)

Ч

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
чалавек (c`alavek) чоловік (cholovi`k) homo (c`elovek)чалавек (c`alavek) людина (l'udy`na) homo (c`elovek)
час (c`as) час (chas) tempo (vrema`)чатыры (c`atyry) чотири (choty`ry) fir (c`etyre)
чацьвер (c`acq`ver) четвер (chetve`r) juedio (c`etverg)чацьвёртый (c`acq`vo`rtyj) четвертий (chetve`rtyj) fire (c`etvo`rtyj)
член (chl'en) член (chlen) membro (c`len)чорны (c`orny) чорний (cho`rnyj) nigre (c`o`rnyj)
чужы (c`uz`y) іноземний (inoze`mny) fremde (inostrannyj)чытаць (c`ytacq`) читати (chyta`ty) lei (c`ital)
чэрвень (c`e`rvenq`) червень (che`rven') yunio (iu`nq`)

Ш

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
што (shto) що (shcho) ke (c`to)

Я

BelarusianUkrainianFarlingo(Russian)EnglishBelarusianUkrainianFarlingo(Russian)English
я (a`) я (ya) yo (a`)яблыка (a`blyka) ябко (ja`bko) aplo (a`bloko)
яблыка (a`blyka) яблуко (jabluko) aplo (a`bloko)як (a`k) як (jak) kom (kak)
які (a`ki`) котрий (kotryj) kvele (kotoryj)яно (a`no) воно (vono`) ol (ono)

This dictionary contains 223 entries.
It is created of the program Farlingo5.cs

Last Updated Monday, March 28 7:32:46, 2005
Copyright © 2005 Farber Matvei & Farber Vladimir

Counter narod.ru
Hosted by uCoz