Index

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

Farlingo - Hebrew Dictionary

A

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
a leאליו(elav)k nemua luעליכם(aleyhem)k nim
a miroלהפתעת(lehaftaat)k udivleniu`a muאלי(elay)ko mne
a nosונל(lanu)k nama nuאלינו(aleynu)k nam
a tuאליך(eleyxa)k tebea uaאליה(eleya)k nej
a vuאליכם(aleyxem)k vamabesiהשפיל(hishpil)unizil
abietoעץ אשוח(ec ashuax)o`lkaabismoתהום; תְּהוֹם(thom)bezdnaabyss
abomeneמגעיל(mag'il)otvratitelq`nyjabomenisiמאס(maas)ispytyval otvras~enie
abonantoמנוי(manuy)abonentabsentenבהעדר(bheedar)v otsutstvie
absentiנעדר(needar)otsutstvovalabsentoחיסור(xisur)otsutstvie
absentoהעדר(heeder)otsutstvieabsentoהעדרות(headerut)otsutstvie
absoluteמוחלט(muxlat)absolu`tnyjabsolutenלחלוטין(lexalutin)absolu`tno
absorbisiנקלט(niklat)absorbirovalsa`struck rootsabstiniהתאפק(hitapek)vozderz`alsa`
abstiniנמנע(nimna)vozderz`ivalsa`abundeהפושמ(meshupa)obilq`nyj
abundeהפושמ(meshupa)obilq`nyjabundoעודף(odef)izbytok
adעד(ad)doad ekstremen pleneמלא עד אפס מקום(male ad efes makom)zapolnennyj do otkaza
ad keבטרם(beterem)do togo kakad keכל עוד(kol odr)do tex por, poka
ad la mortoעד חורמה(ad xurma)do polnogo istreblenia`ad revidoלהתראות(lehitrao`t)do svidania`
adeoriהעריץ; הֶעֱרִיץ(heeritz)bogotvoriladoreadeosהיו שלום(hayu shalom)pros~ajte
adheriהקפיד(hikpid)soblu`daladheri legonאכף חוק(axaf xok)soblu`dal zakon
adjuriנשבה(nishba)prisa`galadministradoהנחייה(hanxayya)upravlenie
administrantaroממשל(mimshal)administracia`administratioשליטה(shlita)upravlenie
adminitrantoנגיד(nagid)upravla`u`s~ijadminitrantoמושל(moshel)upravla`u`s~ij
admireנלהב(nilhav)vostorz`ennyjadmiriהתפעל(hitpael)vostorgalsa`
Adoneoריבונו־של־עלם(ribono s^el olam)Gospodq`adoneoיי; יְיָ(adonay)gospodq`Lord
adoniהוסיף(hosif)pribaviladoni an armadoאימץ(imec)dobavil na vooruz`enie
adonisiנוםף(nosef)pribavilsa`be addedadresoכתובת(ktovet)adres
aerodromoשדה־תעופה(sde-teufa)ae`rodromaeroportoנמל התעופה(nemal hateufa)ae`roport
afektiפגע(paga)porazilaferoעניין(inyan)delomatter
aferoמעשה(maase)deloaftבמלאת(bemleat)po istec`enii
agaloעגלה(agala)telegaagantoעסקן(askan)dea`telq`
agariצוד; צוּד(tzud)lovilcatchagentoסוכן(soxen)agent
agloנשר; נֶשֶׁר( ne`sher)oro`leagleagoמנייה(mniya)akcia`
agotisoהתשה(hatasha)istos~enieagreableנחמד; נֶחְמָד(nexmad)pria`tnyjagreeable, nice
agreableנעים; נָעִים(naim)pria`tnyjagreeable, niceagreableboנועם; נֹעַם(noam)pria`tnostq`agreeable, nice
agreseאלים(alim)agressivnyjagreseתקיף(takif)agressivnyj
agreseתוקפני(tokfani)agressivnyjagreseboתוקפנות(tokpanut)agressivnostq`
akauzen deבשל(beshel)iz-zaakceliteמואץ(muac)uskorennyj
akcentiהדגיש(hidgish)podc`o`rkivalakceptebleמתקבל על הדעת(mitkabel al hadaat)priemlemyj
akceptoקבלת פנים(kabalat panim)prio`makcesebleזמין(zamin)dostupnyj
akompanadoליווי(livuy)soprovoz`denieakompaniליווה(liva)soprovoz`dal
akompanite perבליווי(belivuy)v soprovoz`deniiakomplishiהשלים(hishlim)zavers`il
akomplishoתום(tom)zavers`enieakreהדח(xada)ostryj
akreחד(xad)ostryjakrenבאופן חריף(be ofen xarif)ostro
akrenבחריפות(bxarifut)ostroakseliהאיץ(heec)uskora`l
aksentiשם דגש(sam dagesh)podc`o`rkivalaksentiשים דגש(sim dagesh)podc`o`rkival
akseptiאימץ(imec)prinimalakseptiקיבל; קִבֵּל(kibel)prina`l
aksepti gastosארח(erax)prinimal gostejakseptoארוח(eruax)prio`m
akseseblenבחשג־יד(beheseg-yad)dostupnoaksoציר(cir)osq`
aktioמעשה; מַעֲשֶׂה(maase)dejstvieactionaktioפעולה; פְּעֻלַה(peula)dejstvieaction
aktoמעלל(maalal)aktaktoכתב(ktav)akt
akumilatiצבר(cavar)kopilakumulatioהצטברות(hictabrut)skaplivanie
akuriהגיע בריצה(higia d rica)pribez`alakusistaמילדת; מְיַלֶדֶת(meyaledet)akus`erkamidwife
akuzeאישום(ishum)obvinitelq`nyjakuziהטיל אשמה(hitil ashma)obvinil
akuziהאשים(heeshim)obvinilakuzoהאשמה(haashama)obvinenie
akuzoאישום(ishum)obvinenieakvedukoאקוויפר(akviper)akveduk
akvoמים(maim)vodaakvofaloמפל(mapal)vodopad
alאל; אֶל(el)kalל(le)k
alarmoחרדה; חֲרָבָה(xarada)trevogaalarmalboשחר(shaxar)rassvet
alfiksiהצמיד(hicmid)prikrepilalfiksiteצמוד(camud)prikreplo`nnyj
alfluoגאות(geut)prilivalgoאצה(aca)vodoroslq`
aliansanoבעל ברית(daal brit)sou`znikalienoחייזר(xayezar)inoplaneta`nin
aligiseהצטרף(hictaref)prisoedinilsa`aliigiשינה(shina)izmenil
aliroגישה(gisha)podxodalkanziהדביק(hidbik)dognal
alkanziהשיב; הֵשִׁיב(heshiv)dognalalkutumigiהתרגל(hitragel)privykal
alligoשינוי(s^inuy)izmeneniechangeallogiגרר(garar)uvlo`k za soboj
almenenולו(velu)xota` byalmoנשמה; נְשָׁמָה(neshama`)dus`a
almoנפש; נֶפֶשׁ(ne`fesh)dus`asoulalokiמיקם(mikem)razmes~al
alokisiהתמקם(hitmakem)razmestilsa`alongenלאורך(leorex)vdolq`
alongen ve alarjenלארוכה ולרוחבה(leorka uleroxba)vdolq` i popero`kalpasoבואך(boax)podstup
alpasoמבוא(mavo)podstupalte rapidenבהלוד גבוה(behalud gavua)na bolq`s`oj skorosti
alterigoנחיתה(nexita)prizemleniealternativoחלופה(xalufa)alq`ternativa
altesoרוממות(romemut)velic`iealtiriזימר(zimer)privlo`k
altiri al partoprenoערב(erev)privlo`k k uc`astiu`altisiהתרומם; הִתְרוֹמָם(hitromem)vozvysilsa`
altisiהתרומם; הִתְרוֹמֵם(hitromem)vozvysilsa`altoרום; רוּם(rum)vysotaheight
altureמרומם; מרוֹמָם(meromam)vozvys`ennyjelevatedalugeשכיר; שָׂכִיר(saxir)nao`mnyjhired
alvokoכרוז(kruz)prizyvalvokoקריאה(kriya)prizyv
amלה(la)ejamanteמאוהב(mehoev)vlu`blo`nnyj
amasisiהתגודד(hitgoded)tolpilsa`amateנאהב; נֶאֱהָב(neehav)lu`bimyjdarling
amateחביב(xaviv)lu`bimyjambasadoroשגריר(shagrir)posol
ambasoשגרירות(shagrirut)posolq`stvoambasoתורירגש(shagrirut)posolq`stvo
ambulansoמגן דוד אדום(magen david adom)skoraa` pomos~q`(mas`ina)amenאמן; אָמֵןaminq`amen
amendmentoתיקון(tikun)popravkaamiאהב; אָהַב(ahav)lu`billove
amigeboרעות; רֵעוּת(reut)druz`baamigoעמית; עָמִית(amit)drugfriend
amigoרע; רֵעַ(re`a)drugfriendamigoידיד(yedid)drug
amoroאהבה; אַהֲבָה(ahava)lu`bovq`loveamunitioתחמושת(taxmoshet)boepripasy
amuzisiהשתעשע(ishtaasha)razvlekalsa`amuzoבדור(bidur)razvlec`enie
analiziניתח(nitax)analizirovalanaliziנתח(nitax)analiziroval
analizoנתוח(nituax)analizanalosדברי הימים(divrey hayamim)letopisq`
aneksadoנידוי(niduy)ottorz`enieaneksiסיפה(sipa)anneksiroval
aneksoספוח(sipuax)anneksia`angel-guardianoמלאך הגאולה(mal'ax hag'ula)angel-xranitelq`
angeloמלאך; מַּלְאָךְ(malax)angelangelangeloשרף; שָׂרָף(saraf)angelangel
angosoכמיהה(kmiha)toskaangrisiזעם(zaam)zlilsa`
angroכעס; כַּעַס(kaas)gnevangerangroחמה; חֵמָהgnevanger
angroזער(zaar)gnevanguloפינה; פִּנָה(pina)ugolangle, corner
animaloחיה; חַיָהz`ivotnoeanimalanimaloבעל חיים; בַּעַל חַיִים(baal hayim)z`ivotnoeanimal
ankle futoקרסול(karsol)lodyz`kaancleankorעוד; עוּד(od)es~o`
ankorועד(od)es~o`ankoriעגן; עָגַן(a`gan)brosil a`korq`anchor
ankoroעוגן; עוֹגֶן(o`gen)a`korq`anchoranonsiהכריז(hikriz)obq~a`vil
anordenצפונה; צָפֹנָה(tzafona)na severanstatenתמורת(tmurat)vzamen
antלפני; לִפְנֵי(lifney)peredbeforantלגבי(legabey)pered
antבטרם; בְטֶרֶם(bete`rem)dobeforant luלפניהם(lifneyhem)do nixbefor them
ant lueלפניו(lefanav)do negoant muלפני(lefanay)do mena`befor me
ant nuלפנינו(lefaneynu)do nasbefor asant tuלפניך(lefaneyxa)do teba`befor you
ant vuלפניכם(lifneyxem)do vasbefor youantediriחזה(xaza)predskazal
antegreseמוקדם(mukdam)predvaritelq`nyjantegresiהקדים(hikdim)predvara`l
antegresoהקדמה(hakdama)predislovieanteiקדם(kadam)preds`estvoval
antemovoהתנהלות(hitnahalut)prodviz`enieantenלפנים; לְפָנִים(lefanim)prez`delong ago
anten la momentoעד הלום(ad ha lom)na dannyj momentanten la momentoנכון לעכשיו(naxon leaxshav)na dannyj moment
anteneתמול־שלשום(tmol-shilshom)prez`nijantene statusoקדמות(kadmut)prez`nee sostoa`nie
antesavigiהתרות(hetrot)predupredilantesavigiהתריע(hitria)predupredil
antesavigoאזהרה; אַזְהָרָה(azhara)preduprez`deniewarningantesavigoהתראה(hatraa)preduprez`denie
antesavigoהתרעה(hatraa)preduprez`denieantesaviviהותריע(hutria)byl preduprez`do`nwas warned
antetagenערב(erev)nakanuneantetempe idetoנפל(nefel)vykidys`
antevenoקדימה(kedima)operez`enieantigeנושן; נוֹשָׁן(nosha`n)staryjold
antikeעתיק(atik)drevnijantikeקדום(kadum)drevnij
antikeboקידם(kidem)drevnostq`antikorpoנוגדן(nogdan)antitelo
anuladoביטול(bitul)annulirovanieaorientenקדימה; קַדִימָה(kadima)na vostok
apעל יד; עַל יַד(al yad)okoloapליד(leyad)okolo
ap luעל־ידם(alyadam)vozle nixbeside themap nuעל־ידנו(alyadeynu)vozle nasbeside we
ap tuעל־ידך(el-idk`)vozle teba`beside youap uעל־ידו(alyado)vozle negobeside him
ap uaעל־ידה(al-yada)vozle neo`beside herap vuעל־ידכם(alyadeyxem)vozle vasbeside you
aparatoמנגנון(manganon)apparatapareboמופע(mofa)vystuplenie
aparensoצלם; צֶלֶם(tze`lem)obrazimageaparensoדמות(damut)obraz
apartamentosבית מגורים(beyt magurim)appartamentyapartenבפרט(biprat)v c`astnosti
apealiפנה(pana)obratilsa`apeliזעק(zaak)vzyval
apeliקרא; קָרָא(kara)zvalcallaperiהצטייר(hictayer)proa`vla`lsa`
aperi antניצב(nicav)predstal peredapertiחנן(xanax)otkryval
aploתפוח(tapuax)a`blokoappleapogiseנשען(nish'an)opiralsa`
apogisiןעשנ(nish'an)opiralsa`apostatoכופר(kofer)otstupnik
aproksimigo de kuorosקרוב לבבות(keruv levavot)sbliz`enie serdecaranjiteממוקם(memukam)raspoloz`ennyj
arboעץ; עֵץ(etz)derevotreeardeרטוב(ratov)strastnyj
ardeziroחמדָה; חֶמְדָה(xemda)voz`delenielongingarenoזירה(zira)arena
arestiעצר(acar)zaderz`alarestoמעצר(maacar)arest
argumentoטיעון(tiun)argumentarkeboatoארונ; אָרוֹןkovc`egark
arkeoקשת; קֶשֶׁת(ke`shet)lukbowarkitektoאדריכל(adrikal)arxitektor
arkivoארכיון(arxiyon)arxivarmadoאמצעי לחימה(emcey lxima)vooruz`enie
armadoהתחמשות(hitxamshut)vooruz`eniearmadoחימוש(ximush)vooruz`enie
armeחמוש(xamush)vooruz`o`nnyjarmeמזוין(mezuyan)vooruz`o`nnyj
armeנושא נשק(nose neshek)vooruz`o`nnyjarmeoצבא; צָבָא(tzava)armia`army
armilportantoנושא כלים; נֹשֵׂא כֵלים(nose kelim)oruz`enosecarmoזרוע(zroa)ruka
armoriשריין(shir'yen)bronirovalarmorite guerarosשיריון(shirayon)bronetankovye vojska
aroganseיהיר(yahir)vysokomernyjaroganteשחצני(shaxcani)zanosc`ivyj
aromoניחוח(nixoax)aromatartefariteמלאכותי(melakuti)iskusstvennyj
artikoloמאמר(maamar)statq`a`asembleoעצרת(aceret)assamblea`
asemblisiהתכנס(hitkanes)sobiralsa`asendiעלה; עָלָה(ala`)podna`lsa`
asendoהעלאה(haala)podq~o`masendoמעלה(maala)podq~o`m
asensioniהתעלה; הִתְעַלָה(hitala)vozno`ssa`ascendasensioniהטנשא; הִתְנַשֵׂא(hitnase)vozno`ssa`ascend
asfaltoחמר; חֵמָר(xemar)asfalq`tasphaltashmiהתבייש(hitbayesh)stydilsa`
asimiladoהטמעה(hatmaa)assimila`cia`asimiladoהתבוללות(hitbolelut)assimila`cia`
asistiתרם(taram)sodejstvovalaskiשאל(shaal)sprosil
aspektoסוגייה(sugiya)aspektaspektoהבט(hebet)aspekt
aspirinoאספירין(aspiri`n)aspirinassendiקם; קָם(kam)podna`lsa`rise
assendigiהצמיח; הִצמִיחַvyrastilgrow up, increaseastroכוכב; כּוֹכָב(koxav)zvezdastar
astroכוכב(koxav)zvezdaasudenנגבה; נֶגְבָּה(negba)na u`g
asvenלשם(lesham)tudaatakiתקף(takaf)atakoval
atakiviהתקף(hitakef)byl atakovanbe attackedatakoמתקפה(mitkafa)ataka
atakosמתקפות(mitkafot)napadkiatempenבעיתו; בְּעִתוֹ(beito)vovrema`on time
atendiהמתין(himtin)oz`idalatendiציפה(cipa)oz`idal
atendoצפייה(cfiya)oz`idanieatentemeשומר נפשו(shomer nafsho)ostoroz`nyj
atentemeשומר נפשו(shomer nafsho)ostoroz`nyjatentemeזהיר(zahir)ostoroz`nyj
atentemenבזהירות(bizhirut)ostoroz`noatestantoעד; עֵד(ed)svidetelq`witness
atestiתעד(teed)svidetelq`stvovalatestiהעיד(heid)svidetelq`stvoval
atingiהשיג(hisig)dostigalatingi akmonהגיע לשיא(higia lesi)dostig apogea`
atingoהשג(heseg)dostiz`enieatmosferoאווירה(avira)atmosfera
atribuiייחס(yixes)pripisyvalatribuiשייך(shiyex)pripisyval
audiשמע; שָׁמַע(shama)slys`alhearaudigiהשמיע; הִשְׁמִיעַ(hishmi`a)vozvestil
audoשמועה(shmua)sluxaumentiרבה; רָבָה(rava)vozrosincrease
aunולו(velu)daz`eautentikenנאמנה(neemna)dostoverno
autflankiסב(sav)obos`o`lencircleautoמכונית(mexonit)mas`ina
autohaltejoמגרש חנייה(migrash hanaya)avtostoa`nkaautohaltejoמרגש חנייה(mrgs` xniih)avtostoa`nka
automatoגולם(golem)avtomatautomatonautoroמחבר(mexaber)avtor
autunoסתיו; סְתָוosenq`autumnavanמול(mul)pered
avangardeמתקדם(mitkadem)peredovojavansoמקדמה(mikdema)avans
avantajoיתרון(itron)preimus~estvoavariחסך(xasax)skupilsa`
aveniהגיע(hgie)pribylavenoדגן(dagan)ovo`s
aventuroעלילה(alila)avantu`raavertiהתריע(hitria)predostero`g
avertiהזהיר(hizhir)predostero`gavestenימה; יָמָהna zapad
avi reputatioהתחשב(hitxashev)sc`italsa`avionoמטוס(matos)samolo`taircraft
avoעוף; עוֹף(of)pticaavoציפור(tsipor)ptica
azardoהזדמנומ(hizdamnut)sluc`ajazardoהזדמנות(hizdamnut)sluc`aj
azenaאתון; אָתוֹן(aton)oslicashe-assazenoחמור; חֲמוֹר(xamor)oso`lass

B

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
ba leאצלו(eclo)u negoba losאצלם(eclam)u nix
ba muילצא(ecli)u mena`ba muאצלי; אֶצְלִי(etzli`)u mena`
ba nuאצלנו(ecleynu)u nasba teאצלך(eclexa)u teba`
ba vosאצלכם(eclxem)u vasbagoילכוט; יַלְקוּט(yalkut)sumkabag
bakiriהחזיר גלגל לאחור(hixzir galgal le axor)povernul vspa`tq`bakistoאופה; אוֹפֶהpekarq`baker
baksoארגז(argaz)a`s~ikbalbiladoמלל(melel)boltovna`
baldakenoסככה(sixaxa)navesbaldenמהרה; מְהֵרָה(mehera)skorosoon
baldenבעגלא ובזמן קריב ; בֵּעֲגָלָאְ וּבִזמַן קָרבִיvskorebaldenבמהרה(bemehara)vskore
baletoמחול(maxol)baletbalkonoמרפסת(mirpeset)balkon
baloturnoקלפי(kalpi)urnabambinoילד(yeled)rebo`nokchild
banaleנדוש(nadosh)banalq`nyjbananoבננה(bana`na)banan
bandajoטוטפת; טוֹטֶפֶת(totefet)pova`zkaphylacterybanrumoחדר אמבטיה(xedr ambatya)vannaa`bathroom
barbareboברברות(barbarut)varvarstvobarboזקן; זָקָן(zakan)boroda
bareloחבית(xavit)boc`kabariחסם(xasam)pregraz`dal
bariloגדר(geder)zaborbaroחיץ(xic)pregrada
baroמכשול(mixshol)pregradabaroמחסום(maxsom)zagraz`denie
basenoאגן(agan)bassejnbastenדי; דַי(day)dovolq`noenough
batאך(ax)nobatךא(ax)no
batאבל(no)nobataliהתחבט(hitxabet)borolsa`
bataliנלחם(nilxam)borolsa`bataloמאבק(maavak)boj
bataloמערכה; מַעֲרָכָה(maaraxa)bitvabattlebataloקרב(krav)boj
baterioסוללה(solela)batarejkabatiהיכה(hika)bil
bazikeיסוד(yesod)osnovnojbazisi surנבע מ(nava me)isxodil iz
bazisi surהתבסס(hitbases)osnovyvalsa`bedoמיטה(mita)krovatq`
bedtukoסדין(sadin)prostyna`begenבראשית; בְּרֵאשִׁית(bereshit)vnac`aleai first, in the beginning
beginiהתחיל; הִתְחִיל(hithi`l)nac`albeginoראשית; רֵאשִׁית(reshit)nac`alobegin
bejeחום־צהבהב(hom-zehavhav)bez`evyjbekoתחת(taxat)zad
beksadoעכוז(akuz)zadnicabeleיפה; יָפֶה(yafe`)krasivyj
beleboנוי(noy)krasotabeloאיש תואר; אִישׁ תֹאַר(ish toar)krasavec
beneboברכה; בְּרָכָה(braxa)blagosloveniereverencebenefitoטובה; טוֹבָה(tova)blago
beniבירך; בֵרָךְ(berax)blagoslovilblessbeniברך; בֵּרֵךְ(berex)blagoslovilbless
beretoכומתה(kumta)beretberetbesmeriדש(dash)zamusolil
betoעטלף(atlef)letuc`aa` mys`q`Biblioמקרא; מִקְרָא(mikra)Biblia`the Bible
bienטוב; טוֹב(tov)xoros`oO.K.bilansoאיזון(izun)balans
bilbezoבילבז(bilbez)razbazarivaniebilbezoבילבז(bilbez)razbazarivanie
bilbezoבזבוז(bizbuz)razbazarivaniebildingoמבנה(mivne)stroeniebuilding
biografioקורות חיים(korot hayim)biografia`biroבירה(bi`ra)pivobeer
biteroמר; מַרgorq`kijbitterbladoלהב; לַהַב(la`hav)lezvieblade
blankeלבן; לָבָן(lava`n)belyjbleymiנזף(nazaf)porical
blindeעיוור; עִוֵּר(iver)slepojblindblindigiעיווד(ived)oslepil
bloviנשב(nashav)dulblueכחול(kaxol)sinij
blufoהתחכמות(hitxaxmut)uxis~renieboaroלוח(luax)doskaboard
boatoסירה; סִירָה(sira`)lodkabobachoטומאה; טֻמְאָה(tum'a)skvernaimpurity
boboטיפש(tipesh)durakbofilaכלה(kala)nevestka(z`ena syny)
bofiloחתן(xatan)za`tq`(muz` doc`eri)bokoפה; פֶּה(pe)rotmouth
boliרתח(ratax)kipelboloכדור(kadur)ma`c`
bombardadoהפצצה(hafceca)bombardirovkabonalmeיפה־נפש(yafe-nefesh)dobrodus`nyj
boneטוב; טוֹב(tov)xoros`ijgoodbone matenoבוקר טוב(boker tov)dobroe utrogood morning
bone seroערב טוב(erev tov)dobryj vec`ergood eveningbone tagoשלום(shalo`m)dobryj denq`good afternoon
boneboטוב; טוּב(tuv)dobrotakindnessbonfariהשכיל(hishkil)spravilsa`
bonfariהתמודד(hitmoded)spravilsa`bonkoreחנון; חַנּוּן(xanun)miloserdnyjmerciful
bonkoreboרחמים; רַחֲמִים(raxamim)miloserdiemercybonoטוב; טוּב(tuv)dobrogoodness
bonstatoרווחה(rvaxa)blagosostoa`niebonvoleמבורך; מְבֹרָךְ(mevorax)blagoslovennyjblessed
bonvoleברוך; בָּרוּךְ(barux)blagoslovennyjblessedbonvolisiהתברך; הִתְבָּרֵךְ(hitbarex)byl blagoslovennymbe blessed
bordoחוף(xof)poberez`q`eborniילד; יָלַד(yalad)rodil
bosistaגיסה(gisa)nevestka(z`ena brata)boskoשיח; שִׂיחַ(siax)kustbush
bovidoבן בקר; בֶּן בָּקָר(ben bakar)telo`nokboykotadoהחרמה(haxrama)bojkotirovanie
bozeרשע; רָשָׁע(rasha)zlojwicked, vicious, angrybranchoענף(anaf)vetka
bratoאח; אָח(ax)bratbrotherbredoלחם; לֶלֶם(le`xem)xlebbread
bredoדגן; דָגָן(dagan)xlebbread, grainbreniבער; בָּעַר(baar)gorel
bretoמדף(madaf)polkabreykeboהפרה(hafra)narus`enie
breykeboעברה(avera)narus`eniebreykiשיבש(shibesh)narus`al
breykiהפר; הֵפַר(hefar)narus`ilbribeשוחד; שֹׁחַד(sho`xad)vza`tkabribe
brigadoחטיבה(xativa)brigadabrikoלבנה; לְבֵנָהkirpic`brick
bronzeneשזופ(shazuf)bronzovyjbruboliפיעפע(piepa)klokotal
brueקולני(kolani)s`umnyjbruiהמה; הָמָה(hama)s`umelmake a noise
bruleboהתלקחות(hitlakxut)vosplameneniebruneחום(xom)koric`nevyjbrown
bruoרעש; רַעַשׁ(ra`ash)s`umnoise, uproarbubloבועה(bua)puzyrq`
budjetadoתקצוב(tiktsuv)formirovanie bu`dz`etabudjetingbudjeteתקציבי(takcivi)bu`dz`etnyj
budjetiתיקצב(tiktsev)predusmotrel rasxodybudgetbudjetoתקציב(takciv)bu`dz`et
bukiזימן(zimen)zakazalbuldozeroדחפור(daxpor)bulq`dozer
buletoכדור(kadur)pula`buntiליכד(liked)obq~edinil
burgoמשגב; מִשְׂגָב(misgav)krepostq`fortressburgoמצודה; מְצוּדָה(metzuda)krepostq`fortress
busoאוטובוס(oto`bus)avtobusbusbuteroחמאה; הֶמְאָה(he`m'a)maslobutter
butoנעל; נַעַל(naal)botinokboot

C

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
certeבטוח(batuax)uverennyjcharioרכב; רֶכֶב(re`xev)kolesnica
charioמרכבה; מֶרְכָּבָה(merkava)kolesnicachesiחדל; חָדַל(xadal)perestal
chikaילדה(yalda)devoc`kachipsosצ'יפס(chips)c`ipsy
chizoגבינה(gvina`)syrcheesechucheloפוחלץ(puxlac)c`uc`elo
cirkaugoכסות(kasut)okruz`eniecitiציטט(citet)citiroval

D

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
damadjiהזיק(hizik)pric`inil us~erbdamadjiiניזוק(nizok)nano`s us~erb
damadjiiהזיק(hizik)nano`s us~erbdamadjioנזג(nezeg)us~erb
damadjioנזק(nezek)us~erbdamnatioקללה; קלָלָה(klala)prokla`tiecurse
damniקילל; קִילֵל(kilel)prokla`ldamniteארור; אָרוּר(arur)prokla`tyj
danjereמסוכן(mesukan)opasnyjdanjeroסכנה(sakana)opasnostq`
dank yuתודה(toda`)spasibodansigoהקרדה(hakrada)vovlec`enie v tanec
darkadoהאפלה(haafala)zatemneniedarkblueכחול כהה(kaxol kee)to`mno-sinij
darkeכהה(kee)to`mnyjdaroמתכה; מַתָנָה(matana)podarokgift, present
dateoתאריך(taarix)datadatoנתון(natun)dannoe
daverenהגם; הַגַם(hagam)neuz`elidaverenהאף אומנם; הַאַף אֻמְנָם(haaf umnam)neuz`eli
deדי; דִי(di)_deofdeשל(shel)_de
de bone familioבן טובים(ben tovim)iz xoros`ej semq`ide tute sortoלמיניהם(lemineyhem)vsa`kogo roda
deajoאלוהות(elohot)boz`estvodebatebleשנוי במחלקת(shanuy be mexalket)spornyj
debatiהתווכח(hitvakeax)sporilargueddebatoמחלוקת(maxloket)spor
debatoויכוח(vikuax)spordebatedebutoבכורים(bikurim)debu`t
decide frapoמחץ(maxac)res`au`s~ij udardeciziveתוקפני(tokfani)res`itelq`nyj
declinoחריגות(xarigut)otkloneniededikiהקדיש; הִקְדִישׁ(hikdish)posva`tildedicate
dedoסבא(saba)dedus`kagrandfatherdefendiהגן(hegen)zas~itil
defendoמגן; מָגֵן(magen)zas~itadefencedefesitoמחסור(maxsor)nexvatka
definiteמסוים(mesuyam)opredelo`nnyjcertaindefinitivenלחלוטין(laxalutin)okonc`atelq`no
definitivenבאופן סופי(beofen sofi)okonc`atelq`nodegeliנמוג(namog)rastaa`l
degustadoטעימה(t'ima)degustacia`dekעשר(eser)desa`tq`ten
dekduשתיים עשרה(shteym esre)dvenadcatq`dekduoתריסר(treysar)du`z`ina
dekfinחמש עשרה(xamesh esre)pa`tnadcatq`dekfirארבע עשרה(arba esre)c`etyrnadcatq`
deklamiדיקלם(diklem)deklamirovaldeklaratioהצהרה(hachara)deklaracia`
deklariהצהיר(hichir)zaa`vla`ldeklariהכריז(hikriz)deklariroval
deklaroהכרזה(hakraza)zaa`vleniedekliniסר; סָר(sar)otklonilsa`move aside
deklinoשפוע(shfua)sklondeknokתשע עשרה(tsha esre)deva`tnadcatq`
dekokשמונה עשרה(shmona esre)vosemnadcatq`dekrushiהביס(hevis)sokrus`il
deksepשבע עשרה(shva esre)semnadcatq`deksesשש עסרה(shesh esre)s`estnadcatq`
dektriשלוש עשרה(shlosh esre)trinadcatq`dekunאחת עשרה(exat esre)odinnadcatq`eleven
dekyaroעשור(asor)desa`tiletiedelegatioמשלחת(mishlaxat)delegacia`
deletiהסרה(hasara)udalildemandoשאלה; שְׁאֵלָה(sheela)voprosquestion
demarkoהפרדה(hafrada)razmez`evaniedemokratioדמוקרטיה(demokratia)demokratia`
demonstriהמחיש(himxish)demonstrirovaldemonstriהדגים(hidgim)demonstriroval
demonstriהפגין(hifgin)demonstrirovaldenאיה; אַיֵה(aye)gdewhere
denseצפוף(cafuf)plotnyjdensen populateצפוף־אוכלוסין(cfuf-uxlusin)gustonaselo`nnyj
dentbrashoמברשת שיניים(mivreshet shinaim)zubnaa` s~o`tkadentegoמלתעה(maltaa)klyk
dentpastoמשחת שיניים(mishxat shinaim)zubnaa` pastadeoאלוהים; אֱלֹהִים(elohim)boggod
deoצורם; צוּרָם(tzuram)bogGoddeoאל; אֵל(el)bogGod
deomoremeירא אלוהים; יִרֵא אֳלֹהִים(ire elohim)bogoboa`znennyjdependiהיה תלוי ב(haya taluy be)zavisel
dependoתלות(tlut)zavisimostq`depreniגבה(gava)vzimal
depresioדיכאון(dikaon)depressia`deprimandeמאכזב(meakzev)udruc`au`s~ij
deprimiהעיק(heik)udruc`aldeprimiteמר נפש(mar nefesh)udruc`ennyj
deprimiteמתוסכל(metuskal)udruc`ennyjdereptadoהסחפות(hisxafut)spolzanie
derulisiהתגלגל(hitgalgel)skatilsa`derzenבזדון; בִּזָדוֹן(bizadon)derzko
desantistoנחת(nexat)desantnikdeseנאה(nae)prilic`nyj
desegniשרטט(shirtet)c`ertildesentisiירד; יָרַד(yarad)spustilsa`
desentoמורד(morad)spuskdeshifradoפענוח(pianuax)rass`ifrovka
deshonoroחרפה; חֶרְפָּה(xerpa)pozordisgracedesideמוחלט(muxlat)res`au`s~ij
desideמכריע(maxria)res`au`s~ijdesidiהחליט(hexelit)res`ildecide
desidiפתר(patar)res`ildesidi finalenהכריע(hixria)okonc`atelq`no res`il
desidoהחלטה(haxlata)res`eniedecisiondesidoפתרון(pitaron)res`enie
desiziveנחוש(naxush)res`itelq`nyjdesiziveנחרץ(nexerac)res`itelq`nyj
desperiנפל רוחו(nafal roxo)otc`aa`lsa`destineiייעד(yied)prednaznac`il
destinoגורל(goral)sudq`badestroadoמיגור(migur)istreblenie
destroadoכליון(kilayon)istrebleniedestroadoהשמדה(hashmada)istreblenie
destroiהשמיד(hishmid)unic`toz`ildetaleמפורט(mforat)detalq`nyj
detaloפרט(perat)detalq`determiniהגדיר(higdir)opredela`l
determinoהגדרה(hagdara)opredeleniedetrenאחרי(axarey)za
detren limitosמעבר(meever)za predelamidetronigiהפיל(hipil)svergal
detruiהרס(haras)razrus`ildetruiהחריב(hexeriv)razrus`il
detruiהשחית(hishxit)razrus`ildetruoהחרבה(haxrava)razrus`enie
detruoחרס(heres)razrus`eniedetruoחורבן(xurban)razrus`enie
devegiteנאלץ(neelac)vynuz`dennyjdeviמוכרח(muxrax)dolz`en
devi pagarהגיע(higia)pric`italsa`deviatiהשתמת(hishtamet)uklonilsa`
devigiאבף(avaf)prinuz`daldevigiאילץ(ilec)prinuz`dal
devigiכפה(kafa)prinuz`daldevigiteמוכרח(muxrax)oba`zannyj
devigoאכיפה(axifa)prinuz`deniedevoמחויבות(mexuyavut)oba`zannostq`
dezertoמדבר; מִדְבָּר(midbar)pustyna`desertdezirateמבוקש(mevukash)z`elannyj
deziriאיחל(ixel)z`elaldeziroחפץ; חֵפֶץ(xefetz)z`elaniedezire, with
di namoמטעם(mitaam)ot imenidiabetסוכרת(sukeret)diabet
diabetoסוכרת(sukeret)diabetdiagnoziאיבחן(iv`xen)postavil diagnoz
diagnoziאיבחן(iv`xen)postavil diagnozdialogoשיח; שִׂיחַ(siax)dialogconversation
diasporoגולה(gola)diasporadiasporoפזורה(pzura)diaspora
difektoתקלה(takala)nepoladkadifektosאי־סדרים(i-sdarim)nepoladki
diferensoהבדל(hevdel)razlic`iediferenteשונה; שׁוֹנֶהraznyjdifferent
difikaltisiהתקשה(hitkasha)zatrudna`lsa`digestiעיכל(ikel)perevaril
digneראוי(rauy)dostojnyjdiktato de honoroצו־כבוד(cav-kavod)velenie c`esti
diktiהכתיב(hiktiv)diktovaldimiדעד(daad)tusknel
diminisiפחת(paxat)umenq`s`ilsa`diminisiהתמעט(hitmaet)umenq`s`alsa`
dimoneדמיוני(dimioni)voobraz`aemyjdinastioשושלת(shoshelet)dinastia`
direkten aloלעברו(leavro)po naprvleniu` k nemudirekti torentoשרף(sharaf)obrus`il potok
direktinteמכוון(mekvan)napravlennyjdiriאמר; אָמַר(amar)skazalsay
diriהגיד; הִגִּיד(higid)skazalsaydiriמילל; מִלֵל(milel)skazalsay
disbranchisiteענף(anef)razvetvlo`nnyjdisdiriשיכן(shixen)raskvartiroval
disdividiחילק(xilek)razdelildividedisdividoהפרדה(hafrada)razdelenie
disdivoתפר(tefer)razdeldisetoתחתית(taxti`t)blu`dce
disfaliהתפורר(hitporer)razvalilsa`become crumbleddisfaloהתפוררות(hitporerut)raspad
disfermiחשף(xasaf)raskryldisfermisiנחשף(nexsaf)raskryvalsa`
disfloroצמיחה(cmixa)rascvetdisformiseהתפרק(hitparek)rasformirovalsa`
disjetiפיזר(pizer)razbrosaldisjetiteמפוזר(mefuzar)razbrosannyj
diskomfortoדעת אינה נוחה(daat eyna noxa)diskomfortdiskonektisiהתנתק(hitnatek)otklu`c`ilsa`
diskontentoמורת רוח(morat ruax)nedovolq`stvodiskontentoתרעומת(tar'omet)nedovolq`stvo
diskoveriחשף(xasaf)raskryldiskoveroחשיפה(xashifa)raskrytie
diskreditatioהטלת דופי(hatalat dofi)diskreditacia`diskriminatiקיפח(kipeax)diskriminiroval
diskriminatioאפלייה(aflaya)diskriminacia`diskursoנאום(neum)rec`q`
diskursoמלל; מֶלֶל(me`lel)rec`q`speechdiskutiדן(dan)obsudil
diskutoדיון(diyun)obsuz`deniediscussiondislokiפרס(paras)dislociroval
dispacheroבקר(bakar)dispetc`erdisponigiהעניק(heenik)predostavla`l
disponigoמתן(matan)predostavleniedisresiניתק(nitek)razorval
disresistiנקטע(nikta)obryvalsa`distingeזהוי(zihuy)otlic`itelq`nyj
distingisiהצטיין(hictayen)otlic`alsa`distreמשעשע(mesheashea)zabavnyj
distriktoאיזור(eyzor)rajonregiondistriktoמחוז(maxoz)okrug
distriktoחבל ארץ(xevel erec)rajondisturbiosמהומות(mehumot)bespora`dki
disvastigiהפיץ(hefic)raspostranildisvastigoהפצה(hafaca)raspostranenie
disvastijiהשתרע(hishtarea)raspostranilsa`disvolviגולל(golel)razvorac`ival
disvolvisiנמתח(nimtax)razvernulsa`diverseמגוון(meguvan)raznoobraznyj
diverseboשלל(shalal)raznoobraziedivertiהסיט(hesit)otvlo`k
dividioחפרדה(hafrada)razdeldividite en duחצוי(xacuy)razdelo`nnyj popolam
divizioאוגדה(ugda)divizia`dizaperiנעלם(neelam)isc`ez
dizaynoעצוב(icuv)dizajndizegaleboאי שוויון(i-shivayon)neravenstvo
dizestimiבז(baz)preziraldizestimiנז(baz)preziral
dizestimoשאט־נפש(shaat-nefesh)prezreniedizestimoבוז(buz)prezrenie
dizhonoriביזה(biza)sramildizhonoroבושה(busha)sram
dizunitoפיצול(picul)raskoldjemoריבה(riba)varenq`e
djenerozeנדיב(nadiv)s~edryjdjentiloנימוס(nimus)vez`livostq`politeness
djokiשיחק(suxek)igraldloדלי(dli)vedro
dnoקרקעית(karkait)dnodogoכלב(kelev)sobaka
dogonkoכלבלב(klavlev)s~enokdokumenteתעודי(teudi)dokumentalq`nyj
dokumentoמסמך(mismax)dokumentdokumentoכתב; כְּתָב(ktav)dokumentdocument
dolchigoתאווה; תַּאֲוָה(taava)usladacravingdoloroמכאוב; מַכְאוֹב(mak'ov)bolq`pain
domeniשרר(sarar)gospodstvovaldominoריבון(ribon)gospodinsovereign
domoבית; בַּיִת(bayt)domhousedomoבנין(binyan)dom
domoבניין(binyan)domdonatioנדבה; נְדָבָה(nedava)milostyna`donation
doniנתן; נָתַן(nartan)dalgivedoni partonתרם(taram)vno`s vklad
dorlotoטיפוח(tipuax)lelea`niedormanteרדום(radum)sonnyj
dragushkaיונתי(yonati)golubus`kadrameדרמטי(dramati)dramatic`eskij
dravadoצייר(ciyer)risovaniedravoציור(ciur)risunok
drayviהוביל(hovil)vo`ldremoחלום(xalom)mec`ta
dreshe plankoגורן; גֹּרֶן(goren)gumnothreshing-floordresoשימלה; שִׂמְלָה(simla)platq`edress
duשתיים(shtayim)dvadubeמפוקפק(mefukpak)somnitelq`nyj
dubenספק עם(safek im)vra`d lidubiהסס(hises)somnevalsa`
duboספק(safek)somneniedudekעשרים(esrim)dvadcatq`
dueמשנה; מִשְׁנֶה(mishne)vtorojsekonddueשני; שֵׁני(sheni)vtorojsekond
duegradeמשני(mishni)vtorostepennyjduegradeשולי(shuli)vtorostepennyj
duegradeמשנה(mishne)vtorostepennyjdueretenשנית; שֵׁנִית(shenit)vtoric`noa second time
dumבעת(beat)vo vrema`duobleכפול(kaful)dvojnoj
duobloכפיל(kfil)dvojnikduonsekeחצי־יבש(xaci-yavesh)polusuxoj
durenתוך; תוֹךְ(tox)v tec`enieduringdusadeדו־סטרי(du-sitri)dvustoronnij
dusenמאתיים(matayim)dvestidushoמקלחת(miklaxat)dus`shower
dusimeneboדו־משמעות(du-meshmaut)dvuznac`nostq`

E

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
ebanistoנגר(nagar)stola`rcarpentereblenשמא(shemo)vozmoz`no
ebrieteמבושם(mevusam)podvypivs`ijebriijiteשכור(shikor)opq`a`no`nnyj
ediאכל; אָכַל(axal)eleatedibleאכיל(axil)sq~edobnyjedible
edjoקצה; קָצֶה(kaze)krajedgeedoאוכל; אֹכֶל(oxel)edafood
edukatoחניך(xanix)vospitannikedukiחינך(xinex)vospital
edukiתירבת(tirbet)vospitaledukiviהתחנך(hitxanex)vospityvalsa`be brought up
efektiveיעיל(yail)e`ffektivnyjefektiveboיעילות(yilut)e`ffektivnostq`
egaleשווה(shave)ravnyjegalprezeשקול(shakol)ravnocennyj
ekipiמצויד(mecuyad)osnastilekipmentoציוד(ciyud)oborudovanie
eklipsiהאפיל(heefil)zatmevalekonomikeכלכלי(kalkali)e`konomic`eskijeconomic
ekonomiziחסך(xasax)e`konomilekposediהשתלט(hishtalet)ovladel
ekpuriציחצח(cixcex)nac`istilekranoצג(cag)e`kran
ekranoמסך(masax)e`kranekreagiהגיב(hegiv)otreagiroval
ekridetiחייך(xiyex)ulybnulsa`ekrigardiהביט(hebit)vzgla`nul
ekrigardiהעיף מבט(heif mabat)vzgla`nuleksciהתרגש(hitragesh)volnovalsa`
ekselenteמשובח(meshubax)prevosxodnyjeksigiפיטר(piter)uvolil
eksigiteמפוטר(mefutar)uvolennyjeksigoפטורין(piturin)uvolq`nenie
eksijoהתפטרות(hitpatrut)otstavkaeksiliגרש(geresh)izgona`l
eksiliסילק(silek)izgona`leksiliעקר(akar)izgnal
eksiliהגלה(hagala)izgona`lexileksilioגלות(galut)izgnanie
eksiloגרוש; גֵּרוּשׁ(gerush)izgnanieeksitiעורר(orer)vozbudil
eksitiיצא(yaca)vys`eleksiti aut limitosחרג(xarag)vys`el za predely
eksitoמוצה(moca)vyxodeksklamiהריע(heria)vosklical
ekskluziveיואצ דופן(yoce dofen)isklu`c`itelq`nyjekskluziveחריג(xarig)isklu`c`itelq`nyj
ekskluziveבלעדי(biladi)isklu`c`itelq`nyjekskuiהרעיש(hir'ish)sotra`sal
eksmodenפסה(pase)ne v modeekspansioהתפשטות(hitpashtut)e`kspansia`
eksperentioניסוי(nisuy)opyteksplikiתרץ(tarats)obq~a`snil
eksplikisiהסביר(hisbir)obq~a`sna`lsa`eksplikoהסבר(hesber)obq~a`snenie
eksplikoתרוץ(taruts)obq~a`snenieeksplodoהתפרצות(hitparzut)vzryv
eksplodo de sentosהתפרצות(hitparcut)vzryv c`uvstveksploranoחלוץ(xaluc)pervoproxodec
eksplozive senturoחגורת־נפץ(xagorat-nefec)poa`s-vzryvc`atkaeksplozivoמוקש(mokesh)vzryvc`atka
eksportoיצוא(icu)e`ksportekspresiהיביע(hibia)vyraz`al
ekspresioביטוי(bituy)vyraz`enieekspresioהבעה(habaa)vyraz`enie
eksproprigoהתנכרות(hitnakrut)otc`uz`denieekstariקם(kam)vstalstand up
ekstereחיצוני(xiconi)vnes`nijeksteren de videblecoמן הסתר(min hastar)po vsej vidimosti
ekstermiמיגר(miger)unic`toz`alekstermoהשמדה(hashma`da)unic`toz`enie
ekstermoהדברה(hadbara)unic`toz`enieekstraktiהסיק(hesik)izvlo`k
ekstremeקיצוני(kiconi)krajnijekutiשמע; שְׁמַע(shma)slus`allisten
ekutiהאזין(heezin)slus`alekvilibroמאזן(maazen)ravnovesie
ekvilibroאיזון(izun)ravnovesieekzaltanteמרתק(mratek)zaxvatyvau`s~ij
ekzameniסייר(ciyer)osmotrelekzemploדוגמית(dugmit)primer
ekzersistiתירגל(tirgel)upraz`na`lsa`exercizeekzersiviתורגל(turgal)byl nataskanwas drilled
ekzersoתרגיל(targil)upraz`nenieexerciseekzistadoישות(yeshut)sus~estvovanie
ekzistaneצרור; צָרוּר(tzarur)sus~estvuu`s~ijexistingekzistiקיים(kiyem)sus~estvoval
ela noאינה(eyna)ona neelbedisiקם; קָם(kam)vstalget up
elboמרפק(marpak)lokotq`eldiriהביע(hivia)vyskazyval
eldiroהתבטאות(hitbataut)vyskazyvanieeldiroאמירה; אֲמִירָה(amira)vyskazyvaniestatement
eldonantoמוציא־לאור(moci leor)izdatelq`eldonantoמו"ל(mol)izdatelq`
eldoneyoהוצאה(hocaa)izdatelq`stvoelektantoבוחר(boxer)izbiratelq`
elektiהבליט(hivlit)vydela`lelektoברירה(brira)vybor
elektosמערכת הבחירות(maarexet ha bxirot)vyboryelfluiנבע(nava)vytekal
eligiשלף(shalaf)vyxvatileliro de sabatoמוצ"ש(mocey shabat)isxod subboty
eliro de sabatoמוצאי שבת(mocy shabat)isxod subbotyelitoעילית(ilit)e`lita
eljetiהשליך(hishlix)vybrosilelkavadoחפירות(xafirot)raskopki
elkondukiהוציא; הוֹצִיא(hotzi)vyveltake outelkresiגדל(gadal)vyros
elkresiהתבגר(hitbager)vyroselkresiצמח; צָמַח(tzamax)vyrosgrow
elkutoמחשוף(maxsof)vyrezellaboradoפתוח(pituax)razrabotka
ellerniהפנים(hifnim)usvaivalelmigroהגירה(hagira)e`migracia`
elmoכובע; כּוֹבַע(kova)s`lemhelmetelogiiשיבח; שִׁבֵּחַ(shibeax)xvalilpraise
elogioתשבחות; תִשְׁבָּחוֹת(tishbaxot)xvalapraiseselsendiהדיף(hidif)ispuskal
elsendi odoronהדיף ריח(hidif reax)ispuskal zapaxelteniעמד ב(amad be)vyderz`ival
eltitiהוציא(hoci)vytas~ileltrovoתגלית(taglit)otkrytie
elvokiעורר(orer)vyzvalemלו(lo)emu
embrioעובר(ubar)zarodys`emeshאמש(emesh)vc`era vec`erom
eminenteמזהיר(mazhir)blesta`s~ijeminenteמבריק(mavrik)blesta`s~ij
eminenteבולט(bolet)vidnyjemosipleneנרגש(nirgash)vzvolnovannyj
enב(be)ven esonte yaroבשנה הבאה(ba shana habaa)v budus~em godu
en komparado konלעומת; לְעוּמַת(leumat)po sravneniu` sen komparado kon luלעומתם; לְעֻמָתָם(leumatam)po sravneniu` s nimicompared with them
en konformitoבהתאם(behet'em)v sootvetstviien konformitoבכפוף(bekafuf)v sootvetstvii
en ksie probablecoמן הסתם(min hastam)po vsej veroa`tnostien la evoבפרוס(bipros)v preddverii
en la proseso deבמהלך(bemahalax)v processeen luבם; בָּם(bam)v nix
en lumoלנוכח(lenoxax)v sveteen medioבקרב(bekrev)v srede
en nuבנו; בָּנוּ(banu)sredi nasen prudente mensonשפוי(shafuy)v zdravom ume
en sensonבבחינת(bibxinat)v smysleen sudoron de fasoבזעת אפים(bezeat afaim)v pote lica
en tempoבבוא היום(bebo hayom)so vremenemen tempoבמשך הזמן(bemeshex hazman)so vremenem
en vuבכם; בָּכֶם(baxem)v vasenaviהכיל(hexil)soderz`al
enavoתוכן; תוֹכֵן(toxen)soderz`aniecontentsenavoתחזוקה(taxazuka)soderz`anie
enbati vedjoתקע טריז(taka triz)vbil klinenbiltiteמובנה(muvne)vstroennyj
enbrakigiחיבק(xibek)obna`lendigi por ksiamחלוף מן העןלם(xalof min haolam)minoval v letu
endisiאזל; אָזַל(azal)zakonc`ilsa`endendoכלה; כָּלָה(kala)konecend
endoסוף(sof)konecenekvantאחדים; אֲחָדִים(axadim)neskolq`kosome amount, any amount
enenאיכשהו(exs^ehu)kak-nibudq`somehowenenאיכשהו(exs^ehu)kak-nibudq`
energetikeנמרץ(nimrats)e`nergic`nyjenergeticenganantoמתעתע; מְתַעְתֵעַ(metatea)obmans~ikmisleading
enganiרימה(rima)obmanyvalenganoמרמה; מִרְמָה(mirma)obmanfraud
eniפלוני; פּלוֹנִי(ploni)nektosomebody, anybodyeniמישהו(mis^ehu)kto-tosomeone
eniaפלונית; פּלוֹנִית(plonit)nektosomebody, anybodyeniamאי פעם(e paam)kogda-libo
enigiהחדיר(hexedir)vnedrilenigmoחידה(xida)zagadka
eniradoכניסה(knisa)vxoz`denieeniroפתח; פֶּתַח(pe`tax)vxodentrance
enketoסקר(seker)oprosenklinigiיטה(ith)sklonil
enklinigiהיטה(hita)sklonilenklinoנטייה(netiya)sklonnostq`
enkludiכלל(kalal)vklu`c`alenkurasiריפא(ripe)izlec`il
enlarjeroמגדלה(magdela)uvelic`itelq`enlumateנאור(naor)prosves~o`nnyj
enlumeboנאורות(neorut)prosves~o`nnostq`enmanigiהעניק(heenik)vruc`il
enmemoradoהזכרה; הַזְכָּרָה(hazkara)pominoveniementioningenmiksistiהתערב(hit'arev)vmes`ivalsa`
enmiksistoהתערבות(hit'arvut)vmes`atelq`stvoenmiksiteמעורב(meorev)zames`annyj
enmudigiשקוע(shakua)pogra`zenmudisiרבץ(rabac)pogra`z
enoדבר(davar)c`to-toenoficigadoתכלית(taxlit)naznac`enie
enofisigadoהצנחה(hacnaxa)naznac`enieenofisigiמינה(mina)naznac`il
enofisigoמינוי(minuy)naznac`enieenputiהכניס(hiknis)vvodilinput
enrolliהפשיל(hifshil)zakatilenrushiהתנפל(hitnapel)nabrosilsa`
ensenigiביים(biyem)inscenirovalensovadoתקיעה(tkia)vsovyvanieinsertion
ensoviteתקוע(takua)vsunutyjinsertedenstikiהיתקע(hitka)zastra`lbe stuck in
enterigoלוויה(lavaya)poxoronyentiriעירב(erav)vovlo`k
entrepreniנקט(nakat)predprina`lenvelopoמעטפה(maatafa)konvert
enversoהזרמה(hazrama)vlivanieenviandoקנאי(kanay)zavistnik
envolviteעטוף(atuf)obo`rnutyjepisentroמוקד(moked)e`picentr
episkopoהגמון(hegmon)episkopepokoתור(tor)vek
epoxoאידן(idan)e`poxaerinakoקיפור(kipur)o`z`
erriשגה(shaga)os`ibalsa`erroמשגה(mishga)os`ibka
erutigiעקר(akar)vyrval s kornemesadiשהה(shaha)prebyval
eseblenניתן(nitan)moz`noesenseמשמעותי(meshmauti)sus~estvennyj
esenseמהותי(mahuti)sus~estvennyjesensoמהות(mahut)sus~nostq`
esensoעיקר(ikar)sutq`esensoיישות(yeshut)sus~nostq`
esiהיה; הָיָה(haya)bylesi certeוידא(vide)udostoverilsa`
esi egaleהסתכר(histaker)byl ravnymesi garditeאובטח(uv`tax)byl zas~is~o`n
esi honorigiteזכה(zaxa)udostoilsa`esi inkapable forgesarהתרשם(hitrashem)byl pod vpec`atleniem
esi kauzo deגרם(garam)byl pric`inojesi konziderateנחשב(nexashav)sc`italsa`
esi neseseהתבקש(hitbakesh)trebovalsa`esi pli malen miנפל מ(nafal mi)byl xuz`e
esi postulateהקפיד(hikpid)byl trebovatelq`nymesi raytenהיה רשאי(haya rashay)byl vprave
esi stageriteהזדעזע(hizdaaza)byl potra`so`nesi subtenanto deצידד(cided)byl storonnikom
esi utileהועיל(hoil)byl poleznymeskalatioהסלמה(haslama)e`skalacia`
eskorteoפמליה(pamaliya)svitaesperiקיווה(kiva)nadea`lsa`
esploradoביון(biyun)razvedkaesploradoמודיעין(modiin)razvedka
esplore institutoמכון מחקר(maxon mexkar)issledovatelq`skij institutesploriעיין(iyen)issledoval
esploristoחוקר(xoker)issledovatelq`esploroמחקר(mexkar)issledovanie
espozaרעיה(ra'ya)suprugaespozigenנשואה(nesua)zamuz`
esprimisiהתבטא(hitbatea)vyskazalsa`establishmentoממסד(mimsad)isteblis`ment
estediויתר(viter)ustupilestenכאן(kan)zdesq`
estenפה; פֹה(po)zdesq`hereestenoבימה(bima)scena
estimateמוערד(muarad)cenimyjestimoהוקרה(hokara)poc`itanie
esuloיצור(icur)sus~estvoetאת; אֶת(et)_et
et es kvestio deמדובר ב(medubar be)rec`q` ido`t oet okazlנתגלה(nitgala)okazyvaetsa`
etapoשלב(shalav)e`tapetendijiהשתרע(hishtarea)prostiralsa`
etendisiנפרש(nifrash)prostiralsa`eterneניצחי(nicxi)vec`nyj
eternenלעולם; לְעֹלָם(leolam)vec`noeternenלעלם; לְעָלַם(lealam)vec`no
eternenלנצח נצחים(lanecax necaxim)navec`noeternigiהנציח(hinciax)uvekovec`ival
eternoנצח(netsax)vec`nostq`eternityeteroאתר(atar)e`fir
etikedoתווית(tavit)e`tiketkaetiketoדרך־ארץ(derex erec)e`tiket
evadiחמק(xamak)uvilivaleventoמאורע(meora)proiss`estvie
eventoהתרחשות(hitraxshut)proiss`estvieevidenteמובהק(muvhak)oc`evidnyj
evitiחלף(xalaf)minovalevoluigiteמפותח(mefutax)razvityj
evoluoפיתוח(pituax)razvitieexoבת־קול(bat-kol)e`xo
exoהד(hed)e`xoezenשם; שָׁם(sham)tamthere

F

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
fakoloלפיד; לַפִּיד(lapid)fakeltorchfaktoעובדה(uvda)fakt
faktoroגורם(gorem)faktorfalegiקרס(karas)ruxnul
faliנפל; נָפַל(nafal)upalfallfali a * lotoנפל בחלקו(nafal be halko)vypalo na * dolu`
fali detren limitosחרג מעבר(xarag meever)vyxodil za predelyfali en handosנפל בידי(nafal biydey)popal v ruki
fali ler dormadoנפלה עליו תרדמה(nafla alav tarmada)napala na nego spa`c`kafali rigardo aנפל נבטו על(nafal nabato al)vzgla`d upal na
falkoחרמש; חֶרֶמֶשׁ(xermesh)kosascythefaloצניחה(cnixa)padenie
faloמפלה(mapala)padeniefalseמזויף(mazuyaf)poddelq`nyj
falseשיקרי(shikri)loz`nyjfameמפורסם; מְפֻרְסָם(mefursam)znamenityj
familioמשפחה; מִשְׁפָּחָה(mishpaxa)semq`a`familyfanatikoקנאי(kanay)fanatik
fanfaranadoעתק(atek)c`vanstvofanfaranadoשחצנות(shaxcanut)c`vanstvo
fantazioדמיון(dimyon)fantazia`fantomoחזון(xazon)videnie
fareרחוק; רָחוֹק(raxok)dalo`kijfarfarenהרחק; הַרְחֵק(harexek)dalekofar off
fariעשה; עָשָׂה(asa)delalmakefari demostratioהפגין(hifgin)ustroil demonstraciu`
fari diskursoנאם(naam)derz`al rec`q`fari diskursoנשא נאום(nasa neum)derz`al rec`q`
fari madeהעביר על הדעת(heevir al ya daat)svodil s umafari rasienהשכיל(hiskil)postupal razumno
farigoריחוק(rixuk)udaleniefarisi al oferoהפך לקורבן(hafax le korban)stal z`ertvoj
faroאש(esh)ogonq`faroloפנס(panas)fonarq`
faroverkoזיקוקים(zikukim)fejerverkfarunoקמח; קֶמַח(ke`max)mukaflour
fasoפנים(panim)licofasoאפים; אָפַּיִם(apayim)licoface
fastiצם(cam)postilfastoצום; צוֹם(tzom)postfast
fataleגורלי(gorali)fatalq`nyjfaundadoכינון(kinun)osnovanie
favoroחסד; חֶסֶד(xe`sed)milostq`favorfayroאש; אֵשׁ(esh)ogonq`fire
febreקדחתני(kadhatani)lixoradoc`nyjfekundigoהפריה(hafraya)oplodotvorenie
feldoשדה; שָׂדֶה(sade`)polefelikse voyonדרך צלחה(derex claxa)sc`astlivogo puti
femaאישה(isha)z`ens~inafemaleaנקבה; נְקֵבָה(nekeva)samkafemale
ferfluigiשפך; שָׁפַךְ(shafax)prolilspillfermado de kontosסגירת חשבונות(sgirat heshbonot)svedenie sc`etov
fervoyoמסילת רכבת(msilat rakevet)z`eleznaa` dorogafeskoתרבוש(tarbush)feska
festenoמשתה; מִשְׁתֶה(mishte)pirfeastfestiחגג(xagag)prazdnoval
festoיום טוב; יוֹם טוֹב(yom tov)prazdnikholidayfestoיו"ם(yom tov)prazdnikholiday
festoחג; חַגprazdnikholidayfiaskigiהכשיל(hikshil)sorval
fidansoחתן; חָתָן(xatan)z`enixbridegroomfidebleboאמינות(aminut)nado`z`nostq`
fidiהאכיל(heexil)kormilfiereגאה(gee)gordyj
fiereboגאווה(gaava)gordostq`fieriהתפאר; הִתְפָּאֵר(hitpaer)gordilsa`
fierijoיהרה(yahara)zaznajstvofigarboתאנה; תְאֵנָה(t'ena)smokovnicafig-tree
fiintensoכוונת זדון(kavanat zadon)zlonamerennostq`fiksekutiהיטה אוזן(hite ozen)prislus`ivalsa`
fiksekutiהקשיב(hikshiv)prislus`alsa`fiksi okosנשא עיניים(nasa eynayim)ustremla`l vzor
filaבת; בַּת(bat)doc`q`filmadoהקרנה(hakrana)e`kranizacia`
filoבן; בֵּן(ben)synsonfiloבר; בַּר(bar)synson
finחמש(xamesh)pa`tq`fivefinansadoמימון(mimun)finansirovanie
finansiמימן(mimen)finansirovalfineחמישי; חֲמִישי(xamishi)pa`tyjfifth
fineחמישי; חֲמִישִׁי(xamishi)pa`tyjfifthfingroאצבע(etsba)palec
fioreloחצב; חָצָב(khatza`v)polevoj cvetokfirארבע(arba)c`etyre
fireרביעי; רְבִיעִי(revii)c`etvo`rtyjfourthfirmenנחרצות(nexeracot)res`itelq`no
fishoדג(dag)rybafishfishsupoמרק דגים(marak dagim)uxa
fisioתחלקות(hitalkut)delenieflamigiהבעיר(hiv'ir)podz`igal
flamoלבת אש; לַבַּת אֵשׁ(labat esh)plama`flameflapoכנף; כָּנָף(kanaf)polaflap
flateboלחכות(laxaxut)lq`stivostq`toadyismflegadoסיעוד(siud)uxod za bolq`nym
flekseגמיש(gamish)gibkijfleksoפתיל; פְּתִיל(ptil)s`nurflex, cord
fleshoבשר(basar)plotq`flirtiהתנופף(hitnofef)razvevalsa`
flirtigiהניף(henif)razvevalfloketoפיסה(pisa)kloc`o`k
floriפרח; פָּרַח(para`x)cvo`lfoksoשועל(shual)lisa
foliadoדיפדוף(difduf)listaniefoliumoדפדוף(difduf)perelistyvanie
foltoסבך; סְבֵךְ(svex)c`as~athiketfondantoמייסד(meyased)osnovatelq`founder
fondoקרן(keren)fondfonoרקע(reka)fon
fontoמקור(makor)istoc`nikforbreniשרף(saraf)sz`igal
fordoniהשיב(heshiv)otdalforenenזר(zar)c`uz`do
forfaloמפולת(mapolet)obvalforgamiהפסיד(hifsid)proigral
forgesiשכח; שָׁכַח(shaxax)zabylforgetforgesiteנשכח(nishkax)zabytyj
forglutadoאכילה(axila)poglos~enieeatingforhaksiחצב; חָצַב(xatzav)vysekalcut out
forigiפינה(pina)ustranilforkoמזלג(mazle`g)vilkafork
forkonduktiהסיג(hisig)otvodilforkuriברח(barax)ubegal
forkuroבריחה(brixa)begstvoforlasiהפקיר(hifkir)pokidal
forlasiנטש; נָטַשׁ(natash)pokidalabandonforlaviגרף(garaf)smyl
formiעיצב(icev)formirovalformiteמגובש(megubash)sformirovannyj
formoviקידם(kidem)prodvinul vpero`dformuladoנוסח(nocax)formulirovka
formuloנוסחה(formula)formulafornoכבשן; כּּבשָׁן(kivshan)pec`q`stove
foroיער(yaar)lesforpasiנפטר(niftar)skonc`alsa`pass away
forpasoפטירה(ptira)konc`inaforpushiדחק(daxak)ottalkival
forpushiהסיג(hisig)ottalkivalforpushoדחיה(dxiya)ottalkivanie
forspendiביזבז(bizbez)rastrac`ivalforstrekadoמחיקה(mxika)zac`o`rkivanie
forteחזק; חָזָקsilq`nyjstrong, powerfulforteעז; עַז(az)silq`nyjstrong, powerful
fortegeכוחני(koxani)silovojfortegoעוצמה(ocma)mos~q`
fortemenoגיבור; גִבּוֹר(gibor)silac`strong manfortikigiתגבר(tigber)ukrepla`l
fortikigiאימץ(imec)ukrepilfortikigoהתחזקות(hitxazkut)ukreplenie
fortikite pozitioמוצב(mucav)ukreplo`nnaa` pozicia`fortoתוקף(tokef)sila
fortoכוח(koax)silafortoעוז; עֹז(oz)silastrength
fortransportiהבריח(hivriax)vyvozilfostoמזוזה; מְזוּזָה(mezuza)kosa`kdoorpost
fotokameroמצלמה(matslema)fotoapparatfoyroיריד(yarid)a`rmarka
fragmentoקטע(keta)otryvokfragoתותיםklubnikastrawberries
fraketiהביס(hebis)razgromilfraktioסיעה(sia)frakcia`
framboפטל(petel)malinaraspberriesfrapoמכה(maka)udar
frayi nervosמתח עצבים(matax acabim)trepal nervyfremdeלועזי(loazi)inostrannyj
fremdeזר(zar)inostrannyjfreskeצונן(tsonen)proxladnyj
fritisiקלה; קָלָהz`arilsa`fryfromמ(mi)iz
fromמן; מִן(min)izfromfrom denמאיאפה(mie`yfo)otkudawhere ... from
from eze sezonosמאז; מֵאָז(meaz)s tex porsincefrom luמהם(mihem)ot nix
from muממני(mimeni)ot mena`from mefrom otre sadoלעומת; לְעֻמַת(leumat)s drugoj storony
from teממך(mimxa(mimex))ot teba`from uoממנו(mimenu)iz nego
from vuמכם(mikem)ot vasfrom youfrontoחזית(xazit)front
frostigiהקפיא(hikpi)zamorozilfrutoפרי; פְּרִי(pri)plodfruit
fuentoמעיין(me'yan)rodnikfumiעישן(ishen)kuril
fumoעשן; עָשָׁן(ashan)dymsmokefundamentenכהוגן(kahogen)osnovatelq`no
fungoפטריה(pitriya)gribmushroomfunkciigiתפעל(tip'el)privo`l v dejstvie
funktioתפקיד(tafkid)funkcia`furioziהשתולל(hishtolel)bus`eval
fusiloרובה(rove)ruz`q`o`futoכף רגלnogafoot
futoרגל; רֶגֶל(re`gel)nogafootfutpremi sur mozoloדרך על יבלת(darax al yabelet)nastupil na mozolq`
futvestiנעל(naal)obuval

G

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
galoנחשול(naxashol)volnagaloגל(gal)volna
gamאף; אַף(af)takz`ealso, in addition, eithergamגם(gam)takz`e
gamboרגל(regel)nogaleggamiשי חק(sixek)igral
ganadoבהמה; בְהֵמָה(behema)skotcattleganenoגינה; גִנָה(gina`)ogorodkitchen-garden
gangoכנופייה(knufiya)s`ajkaganistoגנן(ganan)sadovnik
ganoגן; גַן(gan)sadgardengapiפצה פה(paca pe)razinul rot
garantioערעבה(aruba)garantia`garantioערבות(aravut)garantia`
garantoערב(arev)garantgardateמאובטח(meuv`tax)oxrana`emyj
gardiאיבטח(ivteax)oxrana`lprotectgardioאבטחה(avta`xa)garantia`
gardistoמאבטח(meavteax)straz`garlikoשום(shum)c`esnokgarlic
garnizonoחיל מוצר(xel mucar)garnizongastiהתארח(hit'areax)gostil
gastoאורח(oreax)gostq`gayeשמח(sameax)veso`lyj
gazetoעיתון(iton)gazetagenerale planoתכנית אב(toxnit av)generalq`nyj plan
generaloאלוף(aluf)generalgeneralgeneralo de brigadoתא"ל(tal)brigadnyj general
generatioדור; דוֹר(dor)pokoleniegenerationgeneriziחוליד(xolid)porodil
gestoתחווה(mexave)z`estgigantoענק(anak)gigant
gisto de kvestioעובי הקורה(ovi hakore)sutq` delagiyerisiהתגייר(hitgayer)prina`l evrejstvo
gladeroמגהץ(maghets)utu`gglaoחומר; חֹמֶר(xomer)glinaclay
glasoכוס(kos)stakanglassglateחלק; חָלָקgladkij
glitiגלש(galash)skolq`zilgloriפאר; פֵּאֵר(peer)proslavilglorify
glorisiהשתבח; הִשְׁתַבַּח(hishtabax)slavilsa`be famedgloroכבוד; כָּבוֹד(kavod)slavaglory, fame
glutiלגם(lagam)glotalglutoשלוק(shluk)glotok
godoneoמצווה; מִצְוָה(mitzva)zapovedq`commandmentgoldeneזהבהב(zahavhav)zolotistyj
goldoזהב; זָהָב(zahav)zolotogoldgolenoשוק; שׁוֹק(shok)golenq`shin, shank
golfoמיצר(meycar)zalivgolfoמפרץ(mifrac)zaliv
gorloצוור(cavar)gorlogovernatorשליט(shalit)pravitelq`
governatoroנגיד; נָגִיד(nagid)pravitelq`governorgovernoממשלה(mems^ala)pravitelq`stvogovernment
grabiגרף(garaf)zagrebalgraboקבר(kever)mogila
graboקבורה; קְבוּרָה(kvura)mogilagravegradoתואר(toar)stepenq`
grandajeמבוגר(mevugar)poz`ilojgrandeגדול; גָדוֹל(gadol)bolq`s`oj
grandegeעצום; עָצוּם(atzum)ogromnyjhugegrandegeאדיר(adir)ogromnyj
grandegeענק(anak)ogromnyjgrandiozeכביר(kabir)grandioznyj
grapefruktoאשכולית(ashkoli`t)grejpfrutgrape-fruitgrapoכרם; כֶּרֶם(ke`rem)vinograd
gratuliברך(berex)pozdravla`lgraveחשוב(xashuv)vaz`nyj
graveboמשמעות(mashmaut)znac`eniegrenaroתבואה; תְּבוּאָה(tvua)zernograne
grimpeזוחל(zoxel)polzuc`ijgrineירוק(yarok)zelo`nyj
grinoירק; יֶרֶק(ye`rek)zelenq`greenerygrizeאפור(afor)seryj
gromableאיום(ayom)groznyjgroteרב; רַבvelikijgreat, big
groteעצום; עָצוּם(atzum)velikijgreat, biggrounoנאקה; נְאָקָה(n'aka)stongroan
grundoרקע(reka)poc`vagrunoעגורן(agoran)podq~o`mnyj kran
guaranteeערובה; עֲרֻבָּה(aruba)poruc`itelq`stvoguaranteegueraroחיל; חַיִל(xa`yil)vojsko
gueristoלוחם(loxem)voingueristoאיש מלחמה; אִישׁ מִלְחָמָהvoin
guerkaptitoאסיר מלחמה(asir milxama)voennoplennyjgueroמלחמה; מִלְחָמָה(milxama)vojnawar
gulfoפער(paar)propastq`gulfoתהום(thum)propastq`
gurmanoאכלן(axlan)gurmangourmandgvardistoשומר; שׁוֹמֵר(shomer)storoz`guard
gvidantenבראשות(beroshut)vo glavegvidantoקברניט(kvarnit)rukovoditelq`
gvideבכיר(baxir)vedus~ij

H

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
hakworkantoחפיפניק(xafifnik)xalturs~ikhaleluyoהללוייה; הַלְלוּיָה(haleluya)alliluja`halleluiah
haltigiעיכב(ikev)zaderz`alhaltisiהתעכב(hit'akev)zaderz`ivalsa`
handoיד; יָד(yad)rukahandhandpremoלחיצת־יד(lxicat-yad)rukopoz`atie
hangiהיה תלוי(haya taluy)viselhangroרעב; רָעָב(raav)golodhunger
hapeniהתחולל(hitxolel)svers`alsa`harasiteמרוט(marut)izdo`rgannyj
haraveשעיר; שָׂעִיר(sair)volosatyjhairyhardeנוקשה(nukshe)z`o`stkij
hardeקשוח(kashuax)z`o`stkijharomeחרום(xerum)c`rezvyc`ajnyj
harome situatioמצב חרום(macav xerum)c`rezvyc`ajnoe poloz`enieharosשיער(shear)volosyhair
harpoנבל; נֶבֶל(ne`vel)arfaharphasideחסידי; חֲסִידִי(xasidi)xasidskijhasside
hasiendoאחוזה; אֲחֻזָּה(axuza)imenieestatehasteboחפזון; חִפָּזוֹן(xipazon)pospes`nostq`
hastoמרוץ(maroc)gonkahatoכובע(kova)s`la`pa
heapoערימה(arima)kuc`apilehelikoptoמסוק(masok)vertolo`t
helpiחילץ(xilec)pomoghelpiעזר(azar)pomog
helpoעזרה; עֶזְרָה(ezra)pomos~q`help,aidhelpoסיוע(siua)pomos~q`
helredeאדום בהיר(adom bahir)alyjhenהרי(hare)vothere
henהנה(hine)vothen nuהרנינו; הַרְנִינוּ(hareninu)vot my
heraldoמבשר(mebaser)vestnikherboדשא; דֶשֶׁא(de`she)travagrass
herboעשב; עֵשֶׂב(e`sev)travagrassherboעסב(esev)trava
herdoצואן; צֹאן(zon)stadoherdherdoעדר; עֵדֶר(e`der)stadoherd
heredantoיורש(yoresh)naslednikheredoנחלה; נַחֲלָה(naxala)nasledieheritage
heterogene organoשתל זר(shetel zar)c`uz`erodnyj organheveכבד; כָּבֵד(kaved)ta`z`o`lyjheavy, severe
hevepezeboכבדות; כְּבֵדוּת(kvedut)ta`z`elovesnostq`himnoשיר(shir)gimn
hintenאחורה(axora)szadibackwardshintiרמז(ramaz)namekal
hintiרימז(rimez)namekalhipokriteצבוע(cabua)licemernyj
histoרקמה(rikma)tkanq`historioתולדות(toldot)istoria`
hokruzoצלב קרס(clav keres)svastikaholmoגבעה(giv`a)xolmhill
homeאנושי(anoshi)c`elovec`eskijhomgentoהמין האנושי(hamin haenoshi)c`elovec`eskij rod
homoאדם; אָדָם(adam)c`elovekmanhonesteישר; יָשָׁר(yashar)c`estnyjhonest
honoreמכובד(mekubad)poc`o`tnyjhonorigiזיכה(zika)udostoil
honorsalutiהצדיע(hicdia)otdaval c`estq`horaroלוח זמנים(luax zmanim)raspisanie
horizontoאופק(ofek)gorizonthornoשופר; שׁוֹפָר(shofar)roghorn
hospitaloבית חולים(beyt holi`m)bolq`nicahospitalhoteloמלון(malo`n)gostinicahotel
hoveriרחף(raxaf)vitalhumidoלחות(laxut)vlaga
humilenבהכנעה(behaknaa)pokornohumilisiהשלים(ishlim)smirilsa`
huntistoצייד; צַיָד(tzayad)oxotnikhunterhuntoצייד; צַיִד(tza`yid)oxotahunt
hurlisiזינק(zinek)rinulsa`hutachoבקתה(bikta)xiz`ina

I

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
idaroדוד; דּוֹד(dod)potomstvoidentadoזיהוי(zihuy)identifikacia`
identadoזהות(zehut)identifikacia`identeזהה(zehe)identic`nyj
identikiזיהה(ziha)identificirovalideoרעיון(reayon)idea`
idoloפסל; פֶּסֶל(pe`sel)kumiridolifאם; אִם(im)esliif
if nur por minutoולו לרגע(velu lerega)xota` by na minutuiglesioכנסייה(knesiya)cerkovq`
ignoranteboבורות(borut)nevez`estvoignoreiזילזול(zilzol)prenebregal
ignoriהתעלם(hit'alam)ignorirovalignoriהצניע(hicnia)zamalc`ival
il noאינו(eyno)on neilegeבלתי חוקי(bilti xuki)nezakonnyj
ilustratoroמאיר(meayer)illu`stratorilustriאייר(iyer)illu`strirovalillustrate
ilustroאיור(iyur)illu`stracia`iluzioאשליה(ashlaya)illu`zia`
iluzioאשליה(ashlaya)illu`zia`iluzioמקסם־שווא(miksam-shav)illu`zia`
imedienלאלתר(lealtar)srazuat onceimidjoדימוי(dimuy)imidz`
imidjoתדמית(tadmit)imidz`imitoחיקוי(xikuy)podraz`anie
impartiהעניק(heenik)pridalimportoיבוא(yevu)vvoz
impresarioארגמן(argaman)impresarioimpresiהרשים(hirshim)vpec`atla`l
impulsiהניע(henia)pobuz`dalimpulsiגרם(garam)pobuz`dal
impulsoדחף(daxaf)pobuz`denieinakseptiנדחה(nidxa)otklonil
inakseptiפסל(pasal)otklona`linakseptiהשעה(hish'a)otklona`l
inambigozenמפורשות(meforashot)nedvusmyslennoinamiשנא(sana)nenavidel
inamigeboאיבה; אֵיבָה(eyva)vraz`daanimosityinamigoצר; צַר(tzar)vragenemy, foe
inamigoאויב; אוֹיֵב(oyev)vragenemyinamoשנאה; שִׂנְאָה(sin'a)nenavistq`hatred
inamuloשונא(sone)nenavistnikinartikuliteמבולבל(mebulbal)nevna`tnyj
inbekableבלתי־הפיך(bilti-hafix)neobratimyjincitoגרוי(geruy)razdraz`enie
indesidemeמהוסס(mehusas)neres`itelq`nyjindigniהתקומם(hitkomem)vozmus~alsa`
indikiהצביע(hicbia)ukazalindikoהנחייה(hanxaya)ukazanie
indulgenבסלחנות(besalxanut)snisxoditelq`noindulgoסלחנות(salxanut)snisxoditelq`nostq`
industriistoתעשין(taasyan)promys`lennikindustrioתעשייה(taasiya)promys`lennostq`
inekspekteחדה(xada)rezkijinekspekteמפתיע(maftia)neoz`idannyj
inekspekteחד(xad)rezkijinekspektenבחריפות(bxarifut)rezko
inekzistoחדלון(xidalon)nebytieinevitebleבלתי נמנע(bilti nimna)neotvratimyj
infelikseמסקן(misken)nesc`astnyjinfeliksoצרה(cara)nesc`astq`e
inferoגיהנום(geenom)adinfiniteאינסופי(insofi)beskonec`nyj
infiteפסול(pasul)negodnyjinflatioפיחות(pixut)infla`cia`
influiהשפיע(hishpia)vlia`linfluiלחץ(laxac)okazal davlenie
influiהפעיל לחץ(hipil laxac)okazal davlenieinfluitiמושפע(mushpa)podvergalsa` vlia`niu`
influoהשפעה(hashpaa)vlia`nieinformiהודיע; הוֹדִיעַ(hodia)izvestilinform
informiדיווח(diveax)soobs~ilinformiiיידע(yida)informiroval
informoמסר(meser)soobs~enieinfrastrukturoתשתית(tashtit)infrastruktura
ingosתער; תַּעַר(taar)noz`nysheathinitiativoיוזמה(yozma)iniciativa
initiativoיזמה(yazma)iniciativainitiiיזם(yazam)iniciiroval
injeniהנדס(hindes)inz`enirovalinklinisiנטה(nata)sklonilsa`
inkogniteאלמוני(almoni)neizvestnyjanonymousinkoherenteנואל(noal)bestolkovyj
inkoherentoעיוולת(ivelet)bestolkovs~inainkompareblenלאין שעור(leeyn shiur)nesravnenno
inkompleteבלתי־גמור(bilti-gamur)nezavers`o`nnyjinkompromiseחסר פשרות(hasar psharot)beskompromissnyj
inkonsentoחלוקי דעות(xilukey deot)raznoglasieinkonsiliהניא(hani)otgovoril
inlegale aliyoהעפלה(heapala)nelegalq`naa` repatriacia`inmilitigeמפורז(meforaz)demilitarizovannyj
inmoraleמגונה(mgune)poroc`nyjinocenteboמתימות(mtimut)neporoc`nostq`
inpenetrebleאטום(atum)neprobivaemyjinrimarkebleנעלם מהעין(neelam mehaayn)neprimetnyj
insertiהשפיל(hishpil)opustilinsistiהתעקש(hit'akesh)nastaival
insolensoחוצפה(xucpa)naglostq`insolviteבלתי־מפוענח(bilti-mefuanex)nerazgadannyj
insosiebleboהסתרגות(histargut)zamknutostq`inspektadoשיטור(shitur)nadzor
inspiriteמשולהב(meshulhev)voodus`evlo`nnyjinspiritenבלהט(belahat)voodus`evlo`nno
inspiroהשראה(hashraa)vdoxnovenieinstableרעוע(raua)s`atkij
instaliהציב(hiciv)ustanovilinstaliכונן(konen)ustanavlival
instaloקבעון(kibaon)ustanovkainstinktoיצר(yecer)instinkt
institutioמוסד(mosad)uc`rez`denieinstitutioninstitutoמכון(maxon)institut
instruistaמורה; מוֹרָה(mora)uc`itelq`nicateacherinstruistoמורה; מוֹרֶה(more)uc`itelq`teacher
instruktadoתדריך(tadrix)instruktaz`insubordinatioסרבנות(sarvanut)nepodc`inenie
insukcesoדחי(dexi)neudac`ainsukseseכושל(koshel)neudac`nyj
insuksesiנכשל(nixshal)poterpel neudac`uinsuksesoכשל(keshel)neudac`a
integradoשילוב(shiluv)integracia`integre partoחלק בלתי נפרד(xelek bilti nifrad)neotq~emlemaa` c`astq`
intenseמומץ(mumac)intensivnyjintenseboדריכות(drixut)napra`z`o`nnostq`
intensenבכוונה(bekavana)prednamerennointensenבדריכות(bidrixut)napra`z`o`nno
intensifiגבר; גָבַר(gavar)usililsa`intensifikiהעמיק(heemik)usugubla`l
intensifikoהעמקה(heemaka)usugublenieintensoכוונה(kavana)namerenie
intensoמזימה(mzima)umyselinterבין; בֵּין(beyn)mez`dubetween
interבין(beyn)mez`duinterdepartamenteבין־משרדי(beyn-misradi)mez`vedomstvennyj
intergratioתובלתש(t`ublt`s`)integracia`intergratioשתלבות(s`t`lbut`)integracia`
intergratioהשתלבות(hishtalvut)integracia`interkisiהתנשק(hitnashek)celovalsa`
interligeכרור(karur)vzaimosva`zannyjintermideביניים(beynayim)promez`utoc`nyj
intermitiהשתחל(hishtaxel)peremez`alsa`interneפנימי(pnimi)vnutrennij
internenבקרבה; בְּקִרְבָּהּ(bekirba)vnutrenneinternenportiטיפח(tipax)vynas`ival
intersektiחצה(xaca)peresekalinterstratoסמטה(simta)pereulok
interveoראיון(rea`yon)intervq`u`intimeנפשי(nefshi)zadus`evnyj
intolerebleמשנע(meshanea)vopiu`s~ijintransienteצאן ברזל(con barzel)neprexoda`s~ij
intrenבתוך; בְּתוֹךְ(betox)vnutriintrenבתוככי(be toxexe)vnutri
intrigosתככים(txaxim)intrigiintushebloחסינות(xasinut)neprikosnovennostq`
inundiהציף(hezif)navodnilinunditeמוצף(mucaf)zatoplennyj
inundoשיטפון(shitafon)navodnenieinundoשטפון(shitafon)navodnenie
invalidoנחה(naxe)invalidinvestiהשקיע(hishkia)investiroval
investicioהשקעה(hashkaa)investicia`investigiחקר(xakar)rassledoval
investigoחקירה(xakira)rassledovanieinviktismoנחשלות(nexeshlut)poraz`enc`estvo
inviktoהפסד(hefsed)poraz`enieinviktoתבוסה(tvusa)poraz`enie
inviktoמפלה(mapala)poraz`enieinvolviteמעורה(meure)pric`astnyj
inyusteboעוול; עָוֶל(a`vel)nespravedlivostq`injusticeinyustenשלא בצדק(shelo becedek)nespravedlivo
iradoהליכה; הֲלִכָה(halixa)xodq`bawalkingiriהלך; הָלַךְ(halax)s`o`lgo
iridoקשת; קֶשֶת(ke`shet)radugarainbowirr ekkonnלך תבין(lex tavin)podi razberisq`
ishuvoמושב; מוֹשָׁב(moshav)poseleniesettlementishuvoיישוב(yishuv)poseleniesettlement
isloאי(i)ostrovit semblqנדמה(nidme)kaz`etsa`it seems
izoladoבדוד(bidud)izola`cia`izoleboהתיחדות(hityexadut)uedinenie
izolisiהתפלג(hitpaleg)otkololsa`

J

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
jakoמקטורן(miktoren)pidz`akcoatjaluzeקנא; קַנָּא(kana)revnivyjjealous
jaluziקינא(kine)revnovaljasmenoיסמין(yasmin)z`asmin
jenteענוג(anug)nez`nyjjetiזרק(zarak)brosil
jetigiהפיל(hipil)sbrosiljetiseהתלבש(hitlabesh)nabrosilsa`
juntenיחד; יַחַד(ya`xad)vmestetogetherjuntenיחדיו; יחְדָּיו(yaxdav)vmestetogether
juriנשבע; נִשְׁבַּע(nishba)kla`lsa`sworejurnalistaעיתונאית(itonait)z`urnalistkajournalist
jurnalistoעיתונאי(itonai)z`urnalistjournalistjustenזה עתה(ze ata)tolq`ko c`to

K

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
kabaleroאביר(abir)rycarq`kabaloסוס; סוּס(sus)konq`horse
kabloכבל(kevel)kabelq`kadavroפגר; פֶּגֶר(pe`ger)trupcorps, dead body
kadavroגוויה; גְוִיָה(gviya)trupcorps, dead bodykadeכל(kol)kaz`dyjevery
kadishoקדיש; קַדִישׁ(kadish)kadis`Kaddishkafoקפה(ko`fe)kofecoffee
kalkuliספר(sapar)sc`italcountkaltesangenבקור רוח(be kor ruax)xladnokrovno
kalumnioשטנה(sitna)klevetakalumnioהסתה(hasata)kleveta
kamaroתא(te)kamerakameloגמל; גָּמָל(gamal)verblu`dcamel
kamisetoחולצת־טריקוfutbolkaT-shirtkamisoחולצה(xulca)rubas`ka
kampanioמסע(masa)kampania`kampanoפעמון(paamon)kolokolbell
kampesinoאיקר(ikar)krestq`a`ninkampoמחנה; מַחֲנֶה(maxane)lagerq`camp
kamushoסוף; סוּף(suf)kamys`rushkanaloתעלה(teala)kanal
kanaloערוץ(aruc)kanalkandeloנר; נֵר(ner)svec`acandle
kandidateboמועמדות(muamadut)kandidaturakandidatoמועמד(moamad)kandidat
kanonoתותח(totax)pus`kakanseliביטל(bitel)uprazdna`l
kanselisiהתבטל(hitbatel)otmena`lsa`kanseroסרטן(sartan)rak
kantadoשירה; שִׁירָה(shira)peniesingingkantadoזמרה; זִמְרָה(zimra)peniesinging
kantantoזמר; זֶמֶר(ze`mer)pevecsingerkantiשר(shar)pel
kantoשיר; שִׁיר(shir)pesna`kantoroחזן; חַזָן(xazan)kantorchanter
kapableמסוגל(mesugal)sposobnyjkapablosכשורים(kishurim)sposobnosti
kapitaloהון(hon)kapitalkapiteloפרק(perek)glava
kapitulatioכניעה(knia)kapitula`cia`kapituliriנכנע(nixna)sdalsa`
kapoראש; רֹאשׁ(rosh)golovakapraעז; עֵז(ez)kozagoat
kaproשעיר(sair)kozo`lkapronkoגדי; גְדִי(gedi)kozlo`nokkid
kaptajoשלל; שָלַל(shalal)dobyc`alootkaptashkosתופסת(tofeset)dogona`lkigame of catch
kaptiteחטוף(xatuf)zaxvac`ennyjkaptiviלכד(laxad)plenil
karכי; כִּי(ki)potomu c`tobecausekarakteriziאיפיין(ifyen)xarakterizoval
karakteriziאיפן(aipn`)xarakterizovalkarakteroאופי(ofi)xarakter
karakteroציביון(cibion)xarakterkardinaloחשמן(xashman)kardinal
karotoגזר(ge`zer)morkovq`carrotkarseroצינוק(cinok)karcer
kasatioערעור(ir'ur)kassacia`kaseroloסיר(sir)kastru`la`pan
kasetoקלטת(kaletet)kassetacassettekashtankoloreחום(xom)karij
katapultetoקלע; קֶלַע(kela)rogatkakatastrofoנאכבה(nakba)katastrofa
katedroדוכן(duxan)kafedrakategorienבתוקף(betokef)kategoric`eski
katoחתול(xatul)kotkato en sakoחתול בשק(xatul basak)kot v mes`ke
katorge trabajoעבודה פרד(katorzny trud)katorz`nyj trudkauzenמחמת(mexamat)po pric`ine
kauziגרם(garam)pric`inilkavernoמערה(meara)pes~era
kaviחפר(xafar)kopalkedroארז(erez)kedr
kefiyoכפיה(kafiya)kufia`keffiyehkeloמרתף(martef)podval
kepeloמגבעת(migbaat)s`la`pakepoכובע(kova)s`apka
keriטיפח(tipax)uxaz`ivalkeyoמפתח(mafteax)klu`c`key
kidnapoחטיפה(xatifa)poxis~eniekiel akseptitenכדרכו(kedarko)kak prina`to
kilkeliקילקל(kilkel)portilkilometroקילומטר(kilometr)kilometr
kingigiהמליך; הִמְלִיך(himlix)vozvo`l na prestolkinglandoממלכה; מַמְלָכָה(mamlaxa)korolevstvokingdom
kinglandoמלכות; מַלְכוּת(malxut)carstvokingoמלך; מֶלֶךְ(melex)korolq`king
kinoindustrioתעשיית הקולנוע(taasiyat hakolnoa)kinopromys`lennostq`kipeoכיפה(kipa)kipa
kisiנישק(nishek)celovalklareברור; בָּרוּר(barur)a`snyjclear
klarigeהסברה(hasbara)razq~a`snitelq`nyjklarigiהבהיר(hivhir)razq~a`snil
klarigiהתבהר(hitbaher)proa`snilsa`klarigiליבן; לִבֵן(liben)vya`snilelucidate
kleoמקש(makash)klavis`aklimatoאקלים(aklim)klimat
klokoשעון(shaon)c`asykloniשכפל(shikpel)kloniroval
kloveroתילתן(tiltan)klevercloverkluboמועדונית(moadonit)klub
kluzeboצפיפות(tsfifut)tesnotasmallnesskneoברך(berex)koleno
knititeסרוג(sarug)va`zanyjknitite kipeoכיפה סגורה(kiph sgurh)va`zanaa` kipa
knitite kipeoכיפה סרוגה(kipa sruga)va`zanaa` kipakoastoגדה(gada)bereg
koastoחוף; חוֹף(xof)beregcoastkoefisientoמקדמ(mekadem)koe`fficient
koefisientoמכפיל(mak`pil)koe`fficientkoka-koloקולה(ko`la)koka-kolacoca-cola
kokeyoלול(lul)kura`tnikkolaborasionistoמשת"פ(mashtaf)kollaboracionist
kolaborasionistoמשתף פעולה(meshatef peula)kollaboracionistkoldiצינן(cinen)oxladil
koledjoמכללה(mixlala)kolledz`kolegoעמית(amit)kollega
kolektiאסף; אָסַף(asaf)sobralkolektoאספה(asafa)sobranie
kolektoכינוס(kinus)sobraniekoleoאופן; אוֹפַןkolesowheel
kolerenברוגז(berogez)serditokoleriזעם(zaam)serdilsa`
koleriחרה; חָרָה(xara)serdilsa`get angrykoliziiנתקל(nitkal)stolknulsa`
kolombeיוני(yoni)golubinyjkolonioמושבה(moshava)kolonia`
koloreצבעוני(civ'ony)cvetnojkolunoעמוד; עַמּוּד(amud)stolbole, pillar
komכמו(kmo)kakkomכמה(kama)kak
komandantoמפקד(mefaked)komandirkomandanto de brigadoמפקד חטיבה(mefaked xativa)kombrig
komandanto de brigadoמח"ט(maxat)kombrigkomandataroפיקוד(pikud)komandovanie
kombikoנבחרת(nivxeret)sbornaa`kombiloמסרק(masrek)grebenq`comb
kombiniteצשולב(meshulav)kombinirovannyjkomboמברשת שיער(mivreshet sear)rasc`o`ska
komentarioפרשנות(parshanut)kommentarijkomentatoroפרשן(parshan)kommentator
komerciסחר(saxar)torgovalkomerseמסחרי(misxari)kommerc`eskij
komersoמסחר(misxar)torgovla`commercekomfortoנוחות(noxut)udobstvoconvenience
komike aktoroבדרן(badran)komikkomisiiהטיל(hitil)vozlagal
komisionoעמלה(amla)komissionnyecommissionkompakt-diskoתקליטור(taklitor)kompakt-disk
kompanioחברה(xevra)kompania`komparadoהשוואה(hashvaa)sravnenie
kompariהקביל(hikbil)sopostavilkompariהשווה(hishva)sravnival
kompasiiריחם; רִחֵם(rixem)poz`alelbe sorrykompatantoחובב(xovev)lu`bitelq`
kompensoפיצוי(picuy)kompensacia`komplekseboמורכבות(murkavut)sloz`nostq`
kompleniהתלונן(hitlonen)z`alovalsa`komplenoתלונה(tluna)z`alobacomplaint
kompleteסופי(sofi)okonc`atelq`nyjkompletiסיים(siyem)komplektovalfinish
kompletiאייש(iyes^)komplektovalmankompleziריצה(rica)ugoz`dal
komplimentiהחמיא(hexemi)sdelal komplimentkomplimentoמחמאה(maxmaa)kompliment
komponentoמרכיב(marxiv)komponentkomponistoמלחין(malxin)kompozitor
komprantoקונה; קוֹנֶה(kone)pokupatelq`customerkompreniהבין(hevin)pona`lunderstand
kompromisoפשרה(pshara)kompromisskompromisoפרשה(pshara)kompromiss
komputeroמחשב(maxs^ev)kompq`u`terkomuneמשותף(mes^utef)obs~ij
komunikatioתקשרה(tiks^ra)kommunikacia`communicationkomunikativeתקשרתי(tiks^arti)kommunikativnyjpertaining to the media
komunikiחיבר(xiber)soedinilkomunikisiתיקשר(tiks^er)peredavalsa`
komunikisiנמסר(nimsar)peredavalsa`komunikisiהתקשר(hitkasher)soedinilsa`
komunumoקהילה; קְהִלָה(kahila)obs~inacommunitykomunumoקהל; קָהָל(kahal)obs~ina
komunumoעדה(eda)obs~inakonעם; עִם(im)swith
kon loעמו(imo)s nimkon losאיתם(itam)s nimi
kon luאיתו; אִתוֹ(ito)s nimkon meאיתי(iti)so mnoj
kon nosאיתנו(itanu)s namikon teאיתך(itxa)s toboj
kon vosאיתכם(itxem)s vamiwith youkoncentriteמרוכז(merukaz)sosredotoc`ennyj
konceptoתפיסה(tfisa)koncepcia`koncerneמעורב(meorav)zames`annyj
kondamniהוקיע(hokia)osudilkondamniגינה(gina)osudil
kondamnoהוקעה(hokaa)osuz`deniekondamnoגינוי(ginuy)osuz`denie
kondemniפסק(pasak)vynosil prigovorkondemniגזר גזר־דין(gazar gezer-din)vynosil prigovor
kondesaרוזנת(rozenet)grafina`kondishioתנאי(tnay)usloviecondition
kondishniהתנה(hitna)obuslavlivalkoneboדעת(daat)znanieknowledge
koneksen aבהקשר(beheksher)v sva`zikoneksoקשר; קֶשֶׁר(ke`sher)sva`zq`knot
konekzistadoדו־קיום(dukiyum)sosus~estvovaniekonesoדעה; דֵעָה(dea)znanieknowledge
konferensoכינוס(kinus)konferencia`konferensoהתיעצות(hit'yaacut)soves~anie
konferensoכנס(kenes)konferencia`konfesiכיפר; כִּפֵּר(kiper)pokaa`lsa`
konfesoכיפור(kipur)pokaa`niekonfideiסמך(samax)polagalsa`
konfideiהשעין(hish'in)polagalsa`konfidoאמון(emun)doverie
konfirmiטען(taan)utverz`dalkonfirmoטענה(taana)utverz`denie
konfiseהודה(hoda)priznalsa`konfliktoסכסוך(sixsux)konflikt
konfliktoעימות(imut)konfliktkonformenבהתאם(behet'em)sootvetstvenno
konformiהתאים(hit'iyem)sootvetstvovalkonfrontatioעמות(imut)konfrontacia`
konigiשילב(shilev)soc`etalkonjoחופשה(xufsha)otpusk
konkludoמסקנה(maskana)vyvodkonkonesoמודעות(mudaut)soznanie
konkretigiהםחיש(himxish)konkretizirovalkonkretigoהמחשה(hamxasha)konkretizacia`
konkurente kapabloכושר התחרות(kosher hataxarut)konkurentosposobnostq`konkuriהתמודדד(hitmoded)sosta`zalsa`
konkursoתחרות(taxarut)konkurskonligiקשר; קָשַׁר(kashar)sva`zalbind, connect
konligiteמשולב(meshulav)sva`zannyjkonligiteכבול(kavul)sva`zannyj
konligiteכרוך(karux)sopra`z`o`nnyjkonpenenבכבדות; בִכְדוּת(bixvedut)s trudom
kons eptoהגייה(hagayya)koncepcia`konsapiהיה מודע(haya muda)osoznal
konsealeboהסתרה(hastara)sokrytiekonsekveעקבי(ikvi)posledovatelq`nyj
konsekveboרצף(recef)posledovatelq`nostq`konsentoהסכם(heskem)soglas`enie
konsentratoתמית(t`mit`)koncentratkonsentratoתמצית(tancit)koncentrat
konsentriריקז(rikez)skoncentrirovalkonsentriמיקד(miked)koncentriroval
konsentrisiהתמקד(hitmaked)sosredotoc`ilsa`konserniהתיחס(hityaxes)kasalsa`
konservadoאכסון(ixsun)xraneniekonservateשמור(shmor)xranimyj
konserviשמר(shamar)soxranilkonsiderableמשמעותי(meshmauti)znac`itelq`nyj
konsiderableניכר(nikar)znac`itelq`nyjkonsientoמצפון(macpun)sovestq`
konsilioעצה(eca)sovetkonsilioמועצה(moaca)sovet
konsilioעצה(eca)sovetkonsilistoיועץ(yoec)sovetnik
konsoloנחמה; נֶחָמָה(nexama)utes`eniecomfort, consolationkonstanteקבע(keva)postoa`nnyj
konsterniהדהים(hidhim)os`elomilkonstruiסלל(salal)prokladyval
kontaktoמגע(maga)kontaktkontekstoהקשר(heksher)kontekst
kontenteמרוצה(meruce)dovolq`nyjkontentisiהסתפק(histapek)udovletvora`lsa`
kontinueרצוף(racuf)nepreryvnyjkontinuenברציפות(bircifut)nepreryvno
kontoroלשכה; לִשְׁכָּה(lishka)kontorabureaukontrנגד; נֶגֶד(ne`ged)protivagainst
kontrabandoהברחה(havraxa)kontrabandakontradiriהתנגד(hitnaged)vozrazil
kontrakti aliansoכרה ברית(kara brit)zaklu`c`il sou`zkontrakti konsentonסיכם(sikem)zaklu`c`il soglas`enie
kontredireסותר(soter)protivorec`ivyjkontrediriסתר(satar)protivorec`il
kontrediroסתירה(stira)protivorec`iekontren azoלעומת זה(leumat ze)v protivopoloz`nostq` e`tomu
kontrenuloאויב(oyev)protivnikkontribuiקידם(kidem)sposobstvoval
kontrolanteמבוקר(mebukar)kontroliruemyjkontroliפיקח(pikax)kontroliroval
kontroloפיקוח(pikuax)kontrolq`konveniניגש(nigash)podos`o`l
konvinkeמשכנע(meshaxnea)ubeditelq`nyjkonvinkiשיכנע(shixna)ubedil
konvinkiteמשוכנע(meshuxnea)ubez`do`nnyjkooperigiשתף פעולה(shataf peula)kooperiroval
koordinatoroמתאם(metaem)koordinatorkopioהעתק(heetek)kopia`
kordoחבל(xevel)vero`vkakorespondadoהתכתבות(hitkatvut)perepiska
koretoרהט; רַהַט(rahat)korytotubkoretoשוקת(shoket)koryto
koriנסע(nasa)exalkoridoroפרוזדור(prozdor)koridor
koridoroמסדרון(misdron)koridorkornbrutoבקר; בָּקָר(bakar)rogatyj skotcattle
kornoקרן; קֶרֶן(ke`ren)roghornkoroborashniחיזק(xizek)podtverdil
koronoכתר(keter)koronakortoחצר(xacer)dvor
korupteמושחת(mushxat)korrumpirovannyjkoruptebleמושחת(mus`xt`)prodaz`nyj
koruptiפורר(porer)razlagalkoruptiהשחית(hishxit)razlagal
kosmike shipeמעבורת חלל(maeboret xalal)kosmic`eskij korablq`kostoשווי(shvuy)stoimostq`
kostoעלות(alut)stoimostq`kostumoתלבושת(tilboshet)kostu`m
koveroכריכה(krixa)obloz`kakovriseהסתתר(histater)prikrylsa`
kovroכסות(kesut)prikrytiekrakoבקיע(bkiya)tres~ina
krampiloסיכה(sika)skrepkakrankadoנגע; נֶגַע(ne`ga)boleznq`illness
krankemeכאוב(kauv)boleznennyjkrankemeחולני(xolani)boleznennyj
kravatoעניבה(aniva)galstukkraxoריסוק(risuk)krus`enie(peren.)
kraxoשבר(shever)krus`eniekraxoקריסה(krisa)krus`enie
kraxoהרס(heres)krus`enie(peren.)kraxoהתרסקות(hitraskut)krus`enie(peren.)
kreadoעשות; עָשׂוֹת(asot)sozdaniecreationkreadoיצירתיות(yecirtiut)tvorc`estvo
kreadoיצירה(yecira)tvorc`estvokreajoבריאה; בְּרִיאָה(bria)sozdaniecreation
krediהאמין(heemin)verilkredoאמונה(emuna)vera
kreeיוצר(yocer)tvorc`eskijkreiהקים(hekim)sozdal
kreiיצר; יָצַר(yazar)sozdalcreate, originatekreiברא; בָּרָא(bara)sozdalcreate, originate
kreintoיוצר; יוֹצֵר(yotzer)sozdatelq`kreisiנוצר(nocar)sozdavalsa`
kreiviנוצר(notser)byl sozdanwas createdkrekiחרק(xarak)skripel
kremo por sunbrunoמשחת שיזוף(mishxat shizuf)krem dla` zagarakresloכורסה(kursa)kreslo
kriegoזעקה; זְעָקָה(zeaka)voplq`kriegoשוועה; שַׁוְעָה(shavea)voplq`howl
kriiצעק(caak)kric`alkriiצרח(carax)kric`al
krimeboפשיעה(pshia)prestupnostq`krimentiזוד; זוֹד(zod)zloumyslil
krimentiצדה; צָדָה(tzada)zloumyslilkrimuloפושע(poshea)prestupnik
krimuloעברין(avaryan)prestupnikkrioצעקה; צְעָקָה(tz'aka)krikshout
kristaliגיבש(gibesh)kristallizovalkristanismoנצרות(necrut)xristianstvo
kristanoנוצרי(nocri)xristianinkritikiמתח ביקורת(matax bikoret)kritikoval
kritikiביקר(biker)kritikovalkritikoבקורת(bikoret)kritika
krizoמשבר(mashber)kriziskrokoמטה; מַטֶּה(mate)posoxstaff
krokodiloתנין; תַּנּין(tanin)krokodilcrocodilekromמעבר(meever)pomimo
krom tuoמעבר לכך(meever lexax)krome togokrosvortoתשבץ(tashbec)krossvord
krueladoהחמרה(haxmara)uz`estoc`eniekrueleאכזרי(axzari)z`estokij
kruele aktioגיזרה(gizra)z`estokaa` merakruteתלול(talul)krutoj
kruzaderoצלבן(calban)krestonoseckruzoצלב(clav)krest
ksiam pli profundigiהלך והעמיק(halax veheemik)vso` bolq`s`e uglubla`lsa`kueniידע; יָדַע(yada)znalknow
kueniviהתהלל; הִתְהַלֵלproslavilsa`be knownkueniviנודע; נוֹדָע(noda)proslavilsa`be known
kuirachaטבחות; טַבָּחוֹת(tabaxot)stra`puxakukumoמלפפון(melafefon )ogureccucumber
kulpeאשם(ashem)vinovatyjkulpoאשמה(ashma)vina
kulturadoשיבוט(shibut)nasaz`deniekultureתרבותי(tarbuti)kulq`turnyjcultural
kulturiגידל(gidel)vyrastilkulturoתרבות(tar`but)kulq`tura
kum ayn kostuיהיה אשר יהיה(iyie esher ihie)vo c`to by to ni stalokuoroלבב; לֵבָב(levav)serdceheart
kuoroלב; לֵב(lev)serdceheartkuradoמהלך(mahalax)xod
kurajeאמיץ(amic)smelyjkurajiהעז(heez)osmelilsa`
kuriרץ; רָץ(ratz)bez`alrunkurtigadoצמצום(cimcum)sokras~enie
kurtigadoקיצוץ(kicuc)sokras~eniekurtigiהדק(hidek)sokras~al
kurtigiצמצם(cimcem)sokratilkutadoטבח(tevax)rezna`
kvadrateרבוע(rabua)kvadratnyjkvadratoרבוע(ribua)kvadrat
kvalitoתכונה(txuna)svojstvokvalitoאיכות(eyxut)kac`estvo
kvamאן; אָן(an)kudakvasenoשאור; שְׂאוֹר(seor)zakvaskaleaven
kvazisurdeערל אזן(aral ozen)tugoj na uxokveeתורן(toren)oc`erednoj
kveleאיזה(eyze)kotoryjwichkveleאשר; אֲשֶׁר(ashe`r)kotoryj0000a0d
kvemלמי(lemi)komukvenכאשר(kaasher)kogdawhen
kven esi neseseבמדת הצורך(be midat hacorex)po mere nadobnostikvereliהסתכסך(histaxsex)possorilsa`
kvereloריב(riv)ssorakviמי(mi)kto
kviveroתלי; תְלִי(tli)kolc`anquiverkvoמה; מַה(ma)c`towhat

L

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
laה(ha)_lala Holio un Blesite Le esקדוש ברוך הוא(kadosh barux hu)Vsevys`nij
la otre sado deמעבר(meaver)po tu storonula pluהכי(haxi)samyjmost
la same tempenבו בעת(bo beat)v to z`e vrema`laboriעבד; עָבַד(avad)rabotalwork
laboroמלאכה; מְלָאכָה(melaxa)rabotalabourlaborpagoשכר(saxar)zarplata
labortagosחול(xol)budniladaroסולם; סֻלָּם(sulam)lestnicaladder
ladeמקפיא(makpi)leda`nojlaeשלה(s^ela)eo`
laen desenכראוי(karauy)kak sleduetlaen esencoלעצם העניין(leecm hainyan)po suti dela
laen esensoלגופו של עניין(legofo shel inyan)po suti delalaen planoכסדרו(kesidro)po planu
lagroדמעה(dim'a)slezalameפיסח; פִּסֵּחַ(pise`ax)xromojlame, limping
lampetoנורה(nura)lampoc`kalandoארץ; אֶרֶץ(e`retz)stranaland
langoלשון(lashon)a`zyklanseoחנית; חֲנִית(xanit)kopq`o`javelin
lansiהעיף(heif)zapustillaunchlansiהפריח(hifriax)zapustil
lansoהתנעה(hatnaa)zapusklansoשיגור(shigur)zapusk
larjeרחב; רָחָב(raxav)s`irokijbroad, widelarjeboתנופה(tnufa)razmax
larjen konateשמו הולך לפני(shmo holex lifney)s`iroko izvestnyjlarjigiהרחיב(hirxiv)rass`ira`l
lasןה(hen)onilasi al volo del destinoהפקיד(hifkid)brosil na proizvol sudq`by
lassiהותיר(hotir)ostavla`llasteאחרונ(axaron)poslednij
lasteאחרון(axaron)poslednijlastepluvoמלקוש; מַלְקוֹשׁ(malkom)poslednij doz`dq`
laureatoחתן פרס(xatan pras)laureatlaureatoזוכה(zoxe)laureat
lautenבקול רם(bi kol ram)gromkolaviכבס(kibes)stiral
lavigiהפליג בשבחו(hiflig beshivxo)rasxvalillavioתשבוחת(tishboxet)poxvala
layלה; לָה(la)ejherlaytbruneחום בהיר(xum bahir)svetlo-koric`nevyj
layteבהיר(bahir)svetlyjlazureתכלת; תְכֵלֶת(txe`let)golubojlight blue
lazureתכול(taxol)golubojleאותו; אֹתוֹ(oto)egohim
leaאותה(ota)eo`ledoעור; עוֹר(or)koz`aleather
legdonadoחקיקה(xakika)zakonodatelq`stvolegdonantoמחוקק(mexokek)zakonodatelq`
legdoneמחוקק(mexokek)zakonodatelq`nyjlege devigoאכיפת עוק(axifat xok)podc`inenie zakonu
legendeאגדי(agadi)legendarnyjlegiשכב; שָׁכַב(shaxav)lez`allie
legoחוק(xok)zakonlejereקליל(kalil)lo`gkij
lejerenביתר קלות(beyeter kalut)s lo`gkostq`u`lektioהרצאה(harcaa)lekcia`
lektoroמרצה(marce)lektorlentenאט־אט(et-et)medlenno
lentileאדשי(adashi)c`ec`evic`nyjleonoאריה; אַרְיֵה(ar'ye)levlion
leopardoנמר(namer)leopardler akompani sukcesoעלה יפה(ala yafe)soputstvoval uspex
lessonoשיעור(shiur)urokleveשמול(smol)levyjleft
levi stormoערר סערה(arar s'ara)podna`l buru`levi tostonהשיק(hishik)podnimal tost
levuloשמאלן(smolan)levaklibereחופשי(xofshi)svobodnyj
liberigiשיחרר(shixrer)osvobodilreleasedliberigoשחרור(shixrur)osvoboz`denie
liberisanoגואל; גוֹאֵל(goel)izbavitelq`liberisoגאולה; גְאוּלָה(geula)izbavleniedeliverance
liberoחופש(xofesh)svobodaliberoחרות(xerut)svoboda
libero de lingvoחופש הביטוי(xofesh habituy)svoboda slovalibre markoסימנייה(simaniyya)zakladka
libretoתמליל(tamlil)librettolibroספר; סֵפֶר(se`fer)knigabook
lidateמובל(muval)vedomyjlidereboמנהיגות(manhigut)liderstvo
lidiהוליך(holix)vo`lledliegiנשכב(nishkav)loz`ilsa`
liftiהרים; הֵרִים(herim)podna`lliftlikvidiחיסל(xisel)likvidiroval
likvidoחיסול(xisul)likvidacia`lilioשושנה; שׁוֹשַׁנָה(shoshana`)lilia`lily
lime hildoשלט גבול(shelet gvul)pogranic`nyj znaklimigiהגביל(higbil)ogranic`il
limigiteמצומצם(metsumtsem)ogranic`ennyjrestrictedlimigiteמוגבל(mugbal)ogranic`ennyj
limigoהגבלה(hagbala)ogranic`enielimigoמגבלה(migba`la)ogranic`enie
limoגבול; גְּבוּל(gvul)granicalimonoלימון(limo`n)limon
linajoכביסה(kvisa)belq`o`lingoשפה; שָׂפָה(safa)a`zyklanguage
lingvoנאום(neum)rec`q`linioקו(kav)linia`
linioפס(pas)linia`linkoחוליה(xuliya)zveno
lipfarboשפתון(sfaton)gubnaa` pomadalipoשפה; שָׂפָה( safa)gubalip
literatureספרותי(sifruti)literaturnyjlitoמשכב; מִשְׁכָּב(mishkav)postelq`bed
livenoחמץ; חֲמֵץ(xametz)kvasnoeleavened bredliveriסיפק(sifek)postavla`l
logeyoמשכן(mishkan)z`ilis~elogikenסביר(sabir)logic`no
logikoהגיון(higayon)logikalokiנעל(naal)zakryval(na klu`c`)
lokiteנעול(naul)zapertyjlokoאתר(atar)mesto
lokoמקום; מָקוֹם(makom)mestoplacelongtemplimeארוך־טווח(arox-tevex)dolgosroc`nyj
losאותם; אוֹתָם(otam)ixthemloseשלהם(shelahem)ix
lotnuomeרב; רַב(rav)mnogoc`islennyjmanylotnuomeמרובה(meruba)mnogoc`islennyj
louditeאמוס(amus)nagruz`ennyjloudoנטל(netel)gruz
loyאליהם; אֲלֵהֶם(aleyhem)imthemloyלהם; לָהֶם(lahem)im
luהם(hem)oni(m.r)lu if noלולא(lule)esli by ne
lu noאינם(eynam)oni neluaהן(hen)oni(f.r)
lua noאינן(eynan)oni nelua noהן אינן(hen eynan)oni ne
luge mesianeboמשיחיות־שקר(msixiyut-sheker)lz`e-messianstvolugiשיקר(shiker)lgal
lugoשקר; שֶקֶר(she`ker)loz`q`lieluguloשקרן(shakran)lgun
luktiseנאבק(neevak)borolsa`luktisiהתגושש(hitgoshesh)borolsa`
lumeboזהר; זָהַר(zahar)sia`nieshinelumigiשפד אור(shafad or)prolil svet
lumigiהאיר; הֵאִיר(heir)osvetillight on light onlumigoתאורה(teura)osves~enie
luminaroמאור; מָאוֹר(maor)svetiloluminarylumoאור; אוֹר(or)svetlight

M

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
machoגפרור(gafrur)spic`kamadeמטורף(metoraf)sumass`eds`ij
magnifikeמפואר; מְפֹאָר(mefoar)velikolepnyjlavishmagnifikeנהדר(nehedar)velikolepnyj
magnige vitroזכוכית מגדלת(zxuxit magdelet)uvelic`itelq`noe steklomagnitofonoרשמקול(res^emkol)magnitofontape-recorder
maizoתירס(ti`ras)kukuruzamaizemaksimaleמרבי(merabi)maksimalq`nyj
maleרע(ra)zlojmalgrenלמרות(limrot)nesmotra` nain spite of
maligneממאיר(mam'ir)zlokac`estvennyjmaligoהדרדרות(hidredrut)uxuds`enie
malikoרוע לב; רֹעַ לֵב(roa lev)zlostq`malicemaloרעה; רָעָה(raa)zloevil, harm
maloרע; רַע(ra)zloevilmaloרשע(resha)zlo
malsanoחולי(xoli)nedugmamaאימא(ima)mama
mangoמנגו(ma`ngo)mangomanifestatioהפגנה(hafgana)demonstracia`
manikoשרוול(sharvul)rukavmankeלקוי(lakuy)nedostatoc`nyj
mankoמגרעת(migraat)nedostatokdefectmankoחסר(xeser)nedostatok
manovrosאימונים(imunim)uc`enia`manteoגלימה(glima)mantia`cloak
manualoתקנון(taknon)ustavmanuskriptoכתב־יד(ktav-yad)rukopisq`
mapoמפה(mapa)kartamapmarengoתעלה(t'ala)proliv
marginaleשולי(shuli)marginalq`nyjmarginoשוליים(shulayim)pola`
markiציין(ciyen)otmetilmarkiסימן(simen)otmec`al
maroיאם(yam)moremaroים; יָם(yam)moresea
maseהמוני(hamoni)massovyjmasivoגוש(gush)massiv
maskoמסכה(masexa)maskamatenoבוקר; בֹּקֶר(bo`ker)utromorning
matraאמ; אֵם(em)matq`mothermaturiהיבשיל(hivshil)sozreval
mayoroרב־סרן(rav-seren)majormayoroרס"ן(rasan)major
meאותי(oti)mena`meadoדבש; דְּבָשׁ(dvash)mo`dhoney
meatoבשר; בָּשָׂר(basar)ma`someatmegapolisoרבתי(rabati)megapolis
megrisiנפלו פניו(naflo panav)isxudalmelipartoשבח; שֶׁבַּח(she`bax)luc`s`aa` c`astq`
melodioמנגינה; מָנְגִינָה(mangina`)melodia`melodioלחן; לַחַן(laxan)melodia`melody
membreboחברות(xaverut)c`lenstvomemkostoעלות(alut)sebestoimostq`
memorenלזכר(lzexer)v pama`tq`memorfiksiזכר(zaxar)zapomnilremember
memoriזכר; זָכַר(zaxar)pomnilremembermemorigiהזכיר(hizkir)napomnil
memorigoתזכורת(tizkoret)napominaniememoriziשינן; שִׁנֵן(shinen)zauc`ilmemorize
menasiאים(iem)ugroz`almenoזכר; זָכָר(zaxar)muz`c`inaman
menoאיש; אִישׁ(ish)muz`c`inamalemenseחכם(xaxam)umnyj
menstruatioאורח כנשים; אֹרַח כּנָּשִׁים(orax kanashim)menstruacia`menstruationmenuoתפרית(tafrit)menu`
merzeboזבאללה(zballa)merzostq`mesenatoנדיב(nadiv)mecenat
mesidjanoשליח(shaliax)poslanecmessianeמשיחי(mshixi)messianskij
messioמשיח; מָשִׁיחַ(mashiax)messia`messiahmeti endoשם קץ(sim kec)poloz`il konec
meti la respondeboהטיל אשמה(hitil eshma)vozloz`il otvetstvennostq`meti la respondeboהטיל אחריות(hitil axrayut)vozloz`il otvetstvennostq`
metropoloבירה(bira)stolicamevoשחף(shaxaf)c`ajka
mexoנבל; נֵבֶּל(ne`bel)mexfurmeyלי; לִי(li)mne
meze deבקרב(bekerev)sredimezuriמדד(xadad)mera`lmeasure
mezuroמידה(mida)meramezuzoמזוזה; מְזוּזָה(mezuza)mezuzamezuzah
mi namoמטעם(mitaam)ot imenimi otre handoמאידד(meidad)s drugoj storony
mi un handoמחד(mexad)s odnoj storonymi vidpunktoמבחינה(mibxina)s toc`ki zrenia`
mi yaro a yaroמדי שנה(midey shana)iz goda v godmideממוצעצקצובש(mmucecqcubs`)srednij
mideשבוצקצעצוממ(s`bucqcecumm)srednijmideממוצע(memuca)srednij
midkvantenבממוצע(bimemuca)v srednemmidmenoמתווך(metavex)posrednik
midoאמצע(emca)seredinamigrante avoציפור נודדת(tsipor nodedet)perelo`tnaa` pticabird of passage
mikreקטן; קָטָן(katan)malenq`kijlittlemikroboחידק(xaydak)mikrob
milאלף; אֶלֶף(elef)tysa`c`athousandmilkoחלב; חָלָב(xala`v)molokomilk
minasanteמאים(meaem)ugroz`au`s~ijminasoאיום(iyum)ugroza
miniפחות(paxot)meneeminiatureמזערי(miz'ari)kros`ec`nyj
minimaleמזערי(miz'ari)minimalq`nyjministroשר; שַׁר(sar)ministrminister
ministro sin portfolioשר ללא תיק(sar lilo tik)ministr bez portfela`minjetiloמרגמה(margema)minomo`t
minoreקטן יותר(katan yoter)menq`s`ijminoroמיעוט(miut)menq`s`instvominority
miprosentoמחצית האחוז(maxacit haaxuz)polprocentamirakloנס(nes)c`udo
mirakloso rimedoתרופת־פלא(trufat-pele)c`udodejstvennoe sredstvomirigiהדהים(hidhim)poraz`al
miriseתהה(taha)udivilsa`miriseהביע תמיהה(hibia tmiha)udivilsa`
misfunksieקלוקל(klokel)neispravnyjmisioשליחות(shlixut)missia`
mispringoצאצא(ceeca)otpryskmitoמיטוס(mitos)mif
mizereזעיר(zair)mizernyjmobiliziגייס(giyes)mobilizoval
mobilizisiהתגייס(hitgiyes)mobilizovalsa`modeleלדוגמה(ledugma)obrazcovyj
modeloמתכונת(matkonet)modelq`modeloתבנית(tavnit)modelq`
modereמתון(matun)umerennyjmodesteצנוע(tsanua)skromnyj
modesteעניו; עָנָו(anav)skromnyjmodest, frugalmokadoהתעללות(hitalelut)izdevatelq`stvo
mokiהגחיך(higxix)nasmexalsa`momentoרגע(rega)moment
monatoירח; יֶרַח(yreax, ye`rax)mesa`cmonth (lunar)monatoחודש; חֹדֶשׁ(xodesh)mesa`cmonth
monaxoנזיר(nazir)monaxmonkmondoעולם; עוֹלָם(olam)mir
monekardoכרטיס אשראי(kartis ashray)kreditnaa` kartoc`kamoneoכסף; כֶּסֶף(ke`sef)denq`gi
montoהר; הַר(har)goramountainmontri initiativonיזם(yazam)proa`vil iniciativu
montrisiבא לידי ביטוי(ba leydey bituy)vyrazilsa`monumentoמצבה; מַצֵּבָה(matzeva)pama`tnikmonument
monumentoגל־עד(gal-ed)pama`tnikmoraleמוסרי(musari)moralq`nyj
moraloמוסר(mosar)moralq`moriמת(met)umer
mortinteמת; מֵת(met)mo`rtvyjdeadmortoמוות; מָוֶת(mavet)smertq`death
moskeoמסגר(misgar)mec`etq`mosquemoskoזבוב(zvuv)muxa
motiviנימק(nimek)obosnovalmotiviביסס(bises)obosnoval
motivoיסוד(yesod)osnovaniemovi brovoהרים גבה(herim gaba)povo`l brovq`u`
movisiזז(zaz)dvigalsa`movoתנועה(tnua)dviz`eniemove
muאנוכי; אָנֹכִי(anoxi)a`Imudageמודאג(mudag)ozaboc`ennyj
mudageחרד(xared)ozaboc`ennyjmudoבוץ(buc)gra`zq`
mueשלי(sheli)mojmueseroמסייה(msye)milostivyj gosudarq`
muezzinoמואזין(muazin)mue`dzinmuezzinmugoספל גדול(sefel gadol)kruz`kamug
multe tenkosתודה רבה(toda raba)bolq`s`oe spasibomultenהרבה(harbe)mnogo
multitudoחבל; חֶבֶל(xevel)mnoz`estvomultsignifeרועם(roam)mnogoznac`itelq`nyj
murdigeרצחני(racxani)ubijstvennyjmurdistoרוצח(roceax)ubijca
murditeחלל; חָלָלubityjmurdoהרג(hereg)ubijstvo
muroכותל(kotel)stenamuroקיר(kir)stena
muroחומה; חוֹמָה(xoma)stenamuteאילם(ilem)nemoj
mutiנאלם(neelam)nemelmutoאלם(elem)nemotamutuness
muzike klipoזמריר(zamrir)muzykalq`nyj klip

N

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
nacie entute produktoתל"ג(talag)nacionalq`nyj valovoj produktnaiveתמה(tameha)naivnyj
naiveתמים־דרך(tmim-derex)naivnyjnaiveתמים; תָמִים(tamim)naivnyjnaive
namiכינה(kina)nazvalnamoשם; שֵׁם(shem)ima`name
narkotiשיכר(shiker)odurmanilnasie fondoהקרן הקימת(hakeren hakayemet)nacionalq`nyj fond
natieלאומי(leumi)nacionalq`nyjnatioאומה(uma)nacia`nation
naturaleטבעי(tiv'i)estestvennyjnaturoטבע(teva)priroda
nauעכשיו; עַכשָׁו(akhsha`v)sejc`asnownauעתה; עַתָּהsejc`asnow
navigatioשייט(sheyit)sudoxodstvonavloטבור(tabur)pupoknavel
nayfoמאכלת; מַאֲכֶלֶת(maaxelet)noz`knifenayfoסכין(saki`n)noz`knife
naytingaloזמיר(zamir)solovejnazoאף(af)nos
neadoדחייה(dxiya)otklonenienebuloערפל; עֲרָפֶל(arafel)tumanfog
negativeשלילי(shlili)otricatelq`nyjnegiהכחיש(hixxish)otrical
neiדחה(daxa)otvergneiהכחיש(hixxish)otverg
neiהסיר(hesir)otvergalnejoblankeצחור(caxor)belosnez`nyj
nekoצוואר(cavar)s`ea`neksteהבא(haba)sleduu`s~ij
nemultenקצת(kcat)nemnogonenifareboהתבטלות(hitbatlut)bezdelq`nic`anie
nenifaruloבטלן(batlan)bezdelq`nikneniigiהוריד לטמיון(horid letimyon)svodil na net
nenikumבמאומה(bimauma)niskolq`konenioמאומה; מְאוּמָה(meuma)nic`ego
nenoכלום(klum)nic`tonothingnenoשום דבר(shum davar)nic`to
neprenבהכרח(behaxreax)nepremennonervozeעצבני(ecbani)nervnyj
nervozeעצבי(ecbi)nervnyjnervozoעצבנות(etsbanut)nervoznostq`nervousness
neseseהכרחי(hexrexi)neobxodimyjnesesoנחיצות(nexicut)neobxodimostq`
netolerebleבלתי־נסבל(bilti-nisbal)nevynosimyjneutraligoנטרול(nitrul)nejtralizacia`
neybarajoסביבה; סְבִיבָה(sviva)okrestnostq`neighborhoodnidateseזקוק ל(zkuk le)nuz`dau`s~ijsa`
nidisiזקוק(zakuk)nuz`dalsa`nidoבעת מצוקה(beat mcuka)nuz`da
nidoמצוקה(mcuka)nuz`danigreשחור(shaxor)c`o`rnyj
nikeצח(cax)c`istyjnikeboטהרה; טָהֳרָה(tahara)c`istotapurity
nikediניקד(niked)prostavil oglasovkinikiניקה; נִקָה(nika)c`istilclean
ninaנערה; נַעֲרָה(naara)devus`kagirlninaעלמה; עַלְמָה(alma)devus`kagirl
ninoבחור(baxur)parenq`nishoמובלעת(muvlaat)nis`a
niveloרמה(rama)urovenq`nizigiהנמיך(hinmix)sniz`al
nizlandoשפלה(shfela)nizmennostq`noלא; לֹא(lo)ne
noאל; אַל(al)neno ameלא לרוחי(lo lruxi)ne po mne
no ankorטרם; טֶרֶם(te`rem)es~o` neno azardenלא בכדי(lo bixdi)ne sluc`ajno
no devoa norאל לנו(al lanu)nam ne sleduetno eseblenאסור; אָסוּר(asur)nelq`za`
nokתשע(teysha)deva`tq`noktoלילה; לַיְלָה(la`yla)noc`q`night
norden deצפונית ל(cfonit le)k severunosאותנו(otanu)nas
noseשלנו(shelanu)nas`nouאין; אֵין(eyn)net
nou eksitoאין מנוס(eyn manos)net vyxodanou poyntoאין טעם(eyn taam)net smysla
novajoחדוש(xidush)novs`estvoNove testamentoהברית החדש(habrit haxadash)Novyj zavet
Nove yaroראש השנה; רֹאשׁ הַשָּׁנָה(ras` hs`nh)Novyj godnoveborneילוד; יִלּוּד(yilud)novoroz`do`nnyjnewborn
novenoגר; גֵּרpris`elecnovetoחידוש(xidush)novinka
novevinoתירוש; תִירֹשׁ(tirosh)molodoe vinonoyלנו; לָנוּ(lanu)namus
nuאנחנו(anaxnu)mynuאנו(anu)mywe
nu noאיננו(eynenu)my nenuboעננה; עֲנָנָה(anana`)oblako
nuboענן; עָנָן(anan)oblakocloudnuboענענה; עֲנָנָה(anana`)oblako
nudeעירום; עֵירֹם(erom)golyjnakednudeערום; עָרֹם(arom)golyjnude
nudigiחשף(xasaf)obnaz`alnudigiteחשוף(xasuf)ogolo`nnyj
nuneנוכחי(noxaxi)nastoa`s~ijnuneנוכחי(noxaxi)nynes`nij
nuntempenלעת עתה(leat ata)v nastoa`s~ee vrema`nurרק(rak)tolq`ko
nutrajoצידה; צֵידָה(tzeda)pis~afoodnutrajoמאכל; מַאֲכָל(maaxal)pis~afood
nutriהזין(hezin)pitalnutristaאשה מינקת; אִשָּׁה מֵינֶקֶת(isha meneket)kormilica
nutritioהאכלה(haaxala)kormleniefeeding

O

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
obeemeממושמע(memushma)poslus`nyjobligeboהתחייבות(hitxeyvut)oba`zatelq`stvo
obligiחייב(xiyev)oba`zyvalobservantoמשקיף(mashkif)nablu`datelq`
observeתצפי(tacpi)nablu`datelq`nyjobserviעקב(akav)sledil
observiבקע(akev)sledilobskuroחושך; חֹשֶׁךְ(xo`shex)tq`madarkness
obsoletiאבד עליו כלח(avad alav kelax)ustarelobstakliמנע(mana)prepa`tstvoval
obstakloמחסום(maxsom)prepa`tstvieobstakloמכשול; מכְשׁוֹלprepa`tstvieobstacle
odoroריח; רֵיחַ(reax)zapaxsmellofendiהעליב(heeliv)obidel
ofendisiנעלב(neelav)obidelsa`ofenditenבאופן נעלב(beofen neelav)obiz`enno
ofendoעלבון(elbon)obidaoferdoniהקריב(hikriv)prinosil z`ertvu
ofereboתרומה(truma)poz`ertvovaniedonationoferlokoמזבח; מִזְבֵּחַ(mizbe`ax)z`ertvennikalter
oferoקורבן(korban)z`ertvaoficere personaloקצונה(kcuna)oficerskij sostav
oficialeרשמי(rishmi)oficialq`nyjofisioנציגות(necigut)predstavitelq`stvo
ofisioיצוג(icug)predstavitelq`stvookשמונה(shmone)vosemq`
okazen deלרגל(leregel)po sluc`au`okaziנקלע(nikla)okazalsa`
okaziמתברר(mitbarer)okazalosq`okaziהסתבר(histaber)okazalosq`
okaziארע(era)sluc`ilosq`okazoהזדמנות(hizdamnut)okazia`
oknoחלון; חַלוֹן(xalon)oknowindowoktobroאוקטובר(oktober)okta`brq`October
okuloעין; עַיִן(a`yin)glazeyeokupadoכיבוש(kibush)okkupacia`
okupantoכובש(kovesh)okkupantokupiכבש(kavash)okkupiroval
okupisiעסק(asak)zanimalsa`engage inokupiteכבוש(kavush)okkupirovannyj
okuriהתרחש(hitraxesh)proizos`o`lokuriקרה(kara)proizos`o`l
okuri erroנפלה טעות(nafla taut)proizos`la os`ibkaoldeישו(yas^an)staryj
oldeזקן(zaken)staryjoldeboזקונים; זְקֻנִים(zkunim)starostq`
olduloזקן; זָקֵן(zaken)starikM000n00oleoיצהר; יִצְהָר(yitzhar)maslooil
oleoשמן; שֶׁמֶן(she`men)maslooilombreloמטריה(mitriya)zont
omnesadeמקיף(makif)vsestoronnijonאודות; אֹדוֹת(odot)oabout
on luעליהם(aleyhem)o nixon muעלי(alay)obo mneabout me
on nuעלינו(aleynu)o nasabout uson uעליו(alav)o no`m
onioבצל(batsa`l)lukonionon-lineמקוון(mekuvan)on-lajn
openiפתח; פָּתַח(patax)otkrylopenopeni faroפתח באש(patax beesh)otkryl ogonq`
openoגילוי(giluy)otkrytie(zasedania`)operatieמבצעי(mivcai)operativnyj
operatioמבצע(mivca)operacia`operetoמחזמר(maxazemer)operetta
opinioדעה(daa)mnenieopinioדיעה(dea)mnenie
opozitoניגוד(nigud)protivopoloz`nostq`orאו(o)ilior
oranjeveכתום(katom)oranz`evyjoranjoתפוז(tapu`z)apelq`sinorange
oratoroנואם(noem)oratorordoסדר(seder)pora`dok
ordoמערך(maarax)pora`dokordoneiציווה; צִוָּה(tziva)raspora`dilsa`order
ordoneoהנחייה(hankaya)raspora`z`enieordoniפקד; פָּקַד(pakad)prikazalorder
ordonoפקודה(pkuda)prikazoreזהב(zahav)zolotoj
ore ajoגיל הזהב(gil hazahav)zolotoj vozrastOre bulloעגל הזהב(egel hazahav)Zolotoj telec
oreloאוזן(ozen)uxoorfanoיתום; יָתוֹם(yatom)sirotaorphan
organizatioארגון(irgun)organizacia`organizationorganiziviנערך(neerax)byl organizovanbe organized
orientadoהתמצאות(hitmac'ut)orientacia`orientoקדם; קֶדֶם(ke`dem)vostokeast
origineiהתרחש(hitraxesh)proisxodilorigineoמוצא(moca)proisxoz`denie
origineoתולדות; תוֹלָדוֹת(toladot)proisxoz`denieoriginoמוצא(moca)istoc`nik
orringoעגיל(agil)serq`gaos devoaנכון(naxon)sleduet
osdirenכביכול(kivyaxol)a`kobyostoעצם; עֶצֶם(e`tzem)kostq`bone
otreאחר; אַחֵר(axer)drugojotherovaladoגדור(gidur)ogoraz`ivanie
ovaliתיחם(tixem)ograz`dalovatioתשואה(tshua)ovacia`
overמעל; מֵעַל(meal)nadoverovoביצה(be`ytsa)a`jcoegg
ovoseloביצית(beycit)a`jcekletka

P

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
pafiירה(yara)strela`lpagiשילם(s^ilem)platil
pagoתשלום(tashlum)platapagoשכר; שָׂכָר(shaxar)plata
paketeחבילה(xavila)paketnyjpakoצרור(cror)paket
pakoחבילה(xavila)paketpaksoשלום; שָׁלוֹם(shalom)mirpeace
paktoחוזה(xoze)dogovorpalasoהיכל(heyxal)dvorec
palmoדקל(dekel)palq`mapanikoבהלה(bhala)panika
pantalonoמכנסיים(mixnasayim)bru`kipaperoנייר(neyar)bumagapaper
paradizoעדן; עֵדֶן(e`den)rajparadiseparadizoגן־עדן; גַן עֵדֶן(gan-eden)rajparadise
paradoksalenבאופן פרדוקסלי(beofen paradoksali)paradoksalq`noparagrafoסעיף(seif)paragraf
paraleleמקביל(makbil)parallelq`nyjparalelenבמקביל(bemakbil)parallelq`no
paraliziשיתק(shitek)paralizovalparaliziהשבית(hishbit)paralizoval
parametroממצא(mimca)parametrparametroממד(mamad)parametr
parashutistoצנחן(canxan)paras`u`tistparceloמתחם(mitxam)uc`astok
parfumoבושם(bosem)duxiparoliדיבר; דִיבֵּר(diber)govorilspeek, talk
paroliאמר(amar)govorilparoli insensoבירבר(birber)boltal c`us`q`
parseloצרור; צְרוֹר(tzror)svo`rtokparseloחלקה(xelka)uc`astokpiece of land
parseloאגן(agan)uc`astokparticipeboמעורבות(meuravut)uc`astie
partikuloחלקיק(xelkik)c`asticapartopreniנטל חלק(natal xelek)prina`l uc`astie
pasadi surlokenדרך במקום(darax bemakom)toptalsa` na mestepasiמסר; מָסַר(masar)peredalpass
pasiשידר(sider)peredavalpasieקודח(kodeax)pylkij
pasioלהיטות(lhitut)strastq`pasportoדרכון(darkon)pasport
pastistoרועה; רֹעֶה(roe)pastuxherdsmanpastroכומר(komer)sva`s~ennik
pastroכוהן; כֹּהֵן(kohen)sva`s~ennikpriestpatreאבהי(avhi)otec`eskij
patrinoסנדק(sandak)kro`stnyj otecpatrioמולדת; מוֹלֶדֶת(moledet)rodinahomeland
patroאבא; אַבָּא(aba)otecfatherpatroאב; אָב(av)otecfather
patroladoשיטור(shitur)patrulirovaniepatroliסייר(siyyer)patruliroval
patroloסיור(siyur)patrulq`pauzoפסק־זמן(pesek-zman)pauza
pavimoסלילה(slila)mos~eniepekiחטא(xata)gres`il
pekoעון; עֲוֹן(aon)grexpekoחטא; חֵטְא(xete)grex
penetriפרץ(parac)vryvalsa`peniהתאמץ(hit'amec)staralsa`
peniהשתדל(hishtadel)staralsa`pensiloעפרון(iparon)karandas`
pentiהתחרט(hitxaret)raskaivalsa`penvaloriהשתלם(his^talem)imel smyslbe worthwhile
peploאפר; אֵפֶר(e`fer)pepelashperב(b)_per
per helpo deבאמצעות(beemcaut)posredstvomper la praktikoהלחה למעשה(halaxa lemaase)na praktike
per luעל־ידיהם(alyadeyhem)imiper muעל־ידי(alyaday)mnou`by me
per nuעל־ידינו(al-yadeynu)namiper propre handosבמו ידיו(bemo yadav)sobstvennymi rukami
per tuעל־ידיך(al-yadeyxa)tobojby youper tute sue esentoבכל מאודך; בְכְל מְאֹדֶךָvsem svoim sus~estvom
per vuעל־ידיכם(alyadeyxem)vamiperdeboאבדון(av`don)unic`toz`enie
perdeboהשמדה(hashmada)unic`toz`enieperdiאיבד(i`bed)potera`l
perdiהפסיד(hifsid)tera`lperdibleאבד(a`ved)skoroporta`s~ijsa`
perdinteאבוד(abud)potera`nnyjperdinteנאבד(nee`vad)potera`nnyj
perdinteאבוד(abud)potera`nnyjperdisiאבד; אָבַד(avad)propal
perdisiהתאבד(hit'a`bed)pokonc`il s sobojperdisiהתאבד(hit'a`bed)pokonc`il s sobojcommit suicide
perdoאבדה(ave`da)utrataperdoאבדן(avdan)utrata
perdoעבדה(aveda)utrataperdoאיבוד(i`bud)potera`
perdosאבדן(av`dan)poteripereiנפל חלל(nafal xalal)pogib
perfortoאלימות(alimut)nasilieperiodoעידן(edan)period
perkeלמה(lama)poc`emupermeebleboחדירות(xadirut)pronicaemostq`
permesiהרשה(hirsha)razres`ilpermitperpleksiהטריד(hitrid)ozadac`il
perseptibleמוחשי(muxashi)os~utimyjperseptisiנתפש(nitpas)vosprinimalsa`
perseptisiנתפס(nitpes)vosprinimalsa`persistoהתמדה(hatmada)nastojc`ivostq`
personeאישי(is^i)lic`nyjpersonalpersonigoהתגלמות(hitgalmut)olicetvorenie
personoאישיות(ishiut)lic`nostq`pesadeloחלום בלהות(xalom belahot)kos`mar
pesetosפרורים(perurim)kroxipetiביקש(bikes^)prosilrequest
peyzajoנוף(nof)pejzaz`landscapepeziloמואזניים(moaznaim)vesy
piadoזרת; זֶרֶת(ze`ret)pa`dq`piccoפיצה(pi`tsa)picca
pieאדוק(aduk)naboz`nyjpiouspiesoמחזה(maxaza)pq`esa
pieteאומלל(umlal)z`alkijpietenלצערי(lezaari)z`alko
pikoשיא(si)pikpiktoreskeססגוני(sasgoni)krasoc`nyj
pilaroעמוד התווך(amud hatavex)stolppiligrimoעולה־רגל(ole-regel)palomnikpilgrim
pinseloציצית; צִיצִת(tzitzit)kistq`brushpintoלהט; לַהַט(la`hat)ostrio`edge
pinturoתמונה(tmuna)kartinapiroאגס(aga`s)grus`apear
pistoloאקדח(ekdax)pistoletplacetoרחבה(rxava)plos~adka
pladoקערה(keara`)tarelkaplatepladoצלחת(tsala`xat)tarelkaplate
plagoפרץ(perec)bedaplagoפורענות(pur'anut)beda
plakatoשלט(shelet)plakatplanetoכוכב־לכת(koxav-lexet)planeta
planinteתכנוני(tixnuni)planovyjplanoתוכנית(toxnit)plan
plantadoנטיעה(netiya)posadkaplantaroצמחייה(cimxiya)rastitelq`nostq`
plantiנטע; נָטָע(nata)saz`alplantiזרע(zara)saz`al
plantiteשתול(shatul)posaz`ennyjplasetoמתחם(mitxam)plos~adka
plasoכיכר(kikar)plos~adq`plateשטוח(shatuax)ploskij
playoחוף(xof)pla`z`pleiניגן(nigen)igral
plenbatiמכה(maka)izbilpleneמלא; מָלֵא(male)polnyjfull
pleneboמלוא; מְלֹא(mlo)vso` soderz`imoefullnessplenenבמלואו(bimloo)polnostq`u`
plenen ekskluziveיוצא דופן(yoce dofen)iz ra`da von vyxoda`s~ijplenen ekskluziveחגיר(xagir)iz ra`da von vyxoda`s~ij
plenraytoסמכות(samxut)polnomoc`ieplenraytoתוקף(tokef)polnomoc`ie
plenumadoביצוע(bitzua)ispolnenieexecutationplenumadoהוצאה לפועל(hocaa lepoal)ispolnenie
plenumiפעל; פָּעַל(paal)vypolna`lcarry out, fulfillplezuriנהנה(nehene)poluc`il udovolq`stvie
plezuroהנאה(hanaa)udovolq`stvieplezuros de vivoמנעמי החיים(maneamey haxayim)prelesti z`izni
pliיותר(yoter)boleemorepli fruenקודם(kodem)ranq`s`e
plibonigiשיפר(shiper)uluc`s`ilplidonoתוספת(tosefet)nadbavka
pligrandigiהגביר(higbir)uvelic`ivalplimultoרוב(rov)bolq`s`instvomajority
plimultoמרבית(marbit)bolq`s`instvoplimutigiהרבה(hirba)umnoz`al
plizנא; נָא(na)poz`alujstapleaseplizבבקשה(bevakasha)poz`alujsta(please\bevakas`a)
ploriבכה; בָּכָב(baxa)plakalweepploroבכי(bexi)plac`weeping
ploroבחי(bexi)plac`weepingplotkoרכיל; רָכִיל(raxil)spletna`gossip
plu boneמיטב(metev)luc`s`ijplu oftenלרוב(larov)v bolq`s`instve sluc`aev
plugadoחריש; חָרִישׁ(xarish)paxotaploughingplumeoעט(et)ruc`ka
plumoשזיף(shazif)slivaplundjiצלל(calal)nyra`l
pluvoמטר; מָטָר(matar)doz`dq`rainpodoniהגיש(higish)podal
poentoציון(ciyun)otmetkapoetoמשורר(meshorer)poe`t
poezioשירה; שִׁירָה(shira)poe`zia`poetrypolioעלה; עָלהֶ(ale)listleaf
politikoהקיטילופ(politika)politikapolmoכפה(kapa)ladonq`
poloneפולני(polani)polq`skijpolishpolsoשורש כף היד(shoresh kaf hayad)zapa`stq`ewrist
polutioזיהום(zihum)zagra`zneniepontiגישר(gisher)navodil mosty
popoloעם; עַם(am)narodpeoplepopoloגוי; גוֹי(goy)narodnation
populacioאוכלוסיה(uxlusia)naseleniepopulareנודע(noda)izvestnyj
populareנפוץ(nafuts)izvestnyjporבעד; בְּעַד(bead)dla`for
porבעבור; בַּעֲבוּר(baavur)dla`forpor eterno eternenלעלמי אלמיא(le almey almeya)vo veki vekovfor ever and ever
por laלמען; לְמַעַן(lema`an)dla`forpor nuבעדנו; בַּעֲדֵנוּ(baedeynu)dla` nasfor us
por samploדרך משל(derex mashal)naprimerpor uבעדו; בַּעֲדוֹ(baado)dla` negofor he
por uaבעדה; בַּעֲדָה(beada)dla` neo`pordegoשער; שַׁעַר(shaar)vorotagates
poreternenלנצח; לָנֶצַח(lane`tzax)navekifor everporeternenלעד; לָעַד(laad)navekifor ever
porkeעל־מנת(al-mnat)s tem c`tobyporke noפן; פֶּן(pen)c`toby ne
pormontreראוותני(ravtani)pokaznojporsekעל כן; עַל כֵּן(al ken)poe`tomu
porsemprenסלה; סֶלָה(sela)navsegdaforeverporsemprenלעולם ועד; לְעוֹלָם וָעֶד(leolam vaed)navsegdaforever
portiנשא(nasa)no`sporviveחיוני(xiyuni)nasus~nyj
porviveקיומי(kiyumi)nasus~nyjposedajoקנייאן; קִנְיָן(kineyan)imus~estvoasset
posedajoרכוש; רְכוּשׁ(rexush)imus~estvoposedajoנכס(nexes)imus~estvo
posedoשליטה(shlita)vladeniepostכעבור(kaavor)spusta`
postאחרי; אַחֲרֵי(axarey)posleafterpostאחר כך(axar kax)potom
post la kulisosמאחורי הקלעים(meaxorey haklaim)za kulisamipost leאיריו(axarav)za nim
post luאחריהם; אַהֲרֵיהֶם(axareyhem)za nimipost muאחריי; אַחֲרַיי(axaray)posle mena`
post nuאחרינו(axareynu)za namiafter uspost teאחריך; אָחֲרֶיךָ(axareyxa)za tobojafter you
post tuaאחרייך; אַחֲרַיִיך(axaraiyx)posle teba`post uאחריו; אַחרָיו(axarav)posle nego
post vuאחריכם(axareyxem)za vamiafter youpostenoכהונה(khuna)dolz`nostq`
postenoמשרה(misra)dolz`nostq`postkardoגלויה(gluya)otkrytka
postmarkoבול(bul)markastamppostponiדחה(daxa)otloz`il
postponoדחייה(dxiyya)otsroc`kapostuliדרש; דָרַשׁ(darash)trebovalrequire
potatoתפוחי אדומהkartofelq`potentioמעצמה(maacma)derz`ava
potentoשלטון(shilton)vlastq`pov esarאולי; אוּלַי(ulay)moz`et bytq`maybe
povereאיתן(etan)mos~nyjpoviיכול; יָכֹל(men0v00)mog
povreעני; עָנִי(ani)bednyjpoorpovreדל; דּלbednyjpoor
povreboעוני; עֹנִי(oni)bednostq`povertypovroעוני(oni)bednostq`
poyntoפשר(pesher)smyslpoziשם; שָׂם(sam)poloz`ilput
pozitiveחיובי(xiyuvi)poloz`itelq`nyjpraantulosאבות קדומים(avot kdumim)drevnie predki
praeקדמוני(kadmoni)pervobytnyjpragepatrosאבות(avot)praroditeli
pramenoהאדם הקדמון(haadam-hakadmon)pervobytnyj c`elovekprapekoהחטא הקדמון(haxate-hakadmon)pervorodnyj grex
praserpoנחש הקדמוני(naxash hakadmoni)zmij-iskusitelq`praveימין(yami`n)pravyjright
prave handoזרוע(zroa)desnicapraxoעפר; עָפָר(afar)praxdust
predikaleדרשני(darsheni)propovedc`eskijpredikiהטיף(hitif)propovedoval
predikoדרשה(drasha)propovedq`prediktioתרחיש(tarxish)prognoz
preesiנחכ(naxax)prisutstvovalpreesoנוכחות(noxexut)prisutstvie
prefereמועדף(muadaf)predpoc`titelq`nyjprefereעדיף(adif)predpoc`titelq`nyj
preferiהעדיף(heedif)predpoc`italprefiksoקדומת(kidomet)prefiks
pregiהתפלל(hitpalel)molilsa`pregoתפילה; תְפִילָה(tfila`)molitvaprayer
premadoפרך; פֶּרֶךְ(pe`rex)gno`toppressionpremantoנוגש; נוֹגֶשׂ(noges)ugnetatelq`oppressor
premieroבכורה(bxora)premq`erapremoבפרך; בְּפָרֱךְ(befarex)ugnetenie
preniנטל(natal)bralpreni a handosשם יד על(sam yad al)pribral k rukam
preni aksioנקט ב(nakat be)prina`l meryprepariהכין; הֵכִין(hexin)prigotovil
presedenteתקדימי(takdimi)precedentnyjpresedentoתקדים(takdim)precedent
presipatioמשקעים(mishkaim)osadkipresizeכדורבן(kedurban)c`o`tkij
pressadoלחץ; לַחַץ(la`xac)davleniepressurepress-konferencioמסיבת עמונאים(mesibat imunaim)press-konferencia`
prestijeיוקרתי(yukrati)prestiz`nyjpretekstoעילה(ila)povod
pretendiהתימר(hit'yamer)pretendovalpretendiטען ל(taan le)pretendoval
pretendoטענה(taana)pretenzia`preterlasiהחמיץ(hexemic)upuskal
preterlasoהחמצה(haxmaca)upus~eniepreterpasiפסח(pasax)minoval
preventadoמניעה(mniya)predotvras~eniepreventiמנע(mana)predotvratil
prezentenעתה(ata)teperq`prezentiהציג(hizig)predstavil
prezentiייצג(predstavl'al)predstavla`lprezentiתיאר(teer)predstavla`l
prezenti per seהיווה(hiva)predstavla`l sobojprezentoהצגה(hacaga)predstavlenie
prezidenteboנשיאות(nesiyut)prezidenstvoprezidentoנשיא; נשִׂיא(nasi)prezidentpresident
primareמקורי(mkori)pervonac`alq`nyjprimaverenבאביב(beaviv)vesnoj
primaveroאביב; אָבִיבvesnaspringprimepluvoיורה; יוֹרֶה(yore)pervyj doz`dq`
prinsesaנסיכה(nesixa)princessaprinsipoעיקרון(ikaron)princip
printiהדפיס(hidpis)napec`atalpritendiהעמיד פני(heemid pney)pritvorilsa`
privatadoהפרטה(hafrata)privatizacia`privilegioהטבה(hatava)lq`gota
prizonistoסוהר(soher)tu`rems~ikprizonoבית־סוהר(beyt soher)tu`rq`majail
prizonoכלא(kele)tu`rq`maproמפני; מִפְּנֵי(mipney)iz-zabecause of
proבגלל; בִגְלַל(biglal)iz-za because ofproעל אודות; עַל אֹדֹת(al odot)iz-zabecause of
pro muבגללי; בִגְלָלִי(biglali)iz-za mena`pro tuבגללך; בִגְלָלךָ(biglalxa)iz-za teba`
problemecoבעיתיות(beayatiut)problematic`nostq`problemoמשימה(mesima)zadac`a
problemo enמדובר ב(medubar be)rec`q` ido`t oprocesadoעיבוד(ibud)obrabotka
procesoתהליך(tahalix)processprodragoגרירה(grira)zata`givanie
produktadoהפקה(hafka)proizvodstvoproduktadoיצור(yizur)proizvodstvo
produktiייצר(yicer)proizvodilproduktioתוצרת(toceret)produkcia`
produsiיצר(yicer)proizvo`lprofanadoחילול(xilul)oskvernenie
profesionalismoמקצוענות(mikcoanut)professionalizmprofetoנביא; נָבִיא(navi)prorokprophet
profiteמורווח(murvax)vygodnyjprofitemoבצע; בֶּצַע(be`tza)korystq`greed
profundoעומק(omek)glubinaprofundoעמוק(amok)glubokij
programiתיכנת(tix`net)programmirovalprogresiהתקדם(hitkadem)progressiroval
progresigiקידם(kidem)sposobstvoval prodviz`eniu`progresoקדמה(kidma)progress
progresoהתקדמות(hitkadmut)progressproibay Deoחלילה(xalila)ne daj bog
proibiאסר(asar)zapretilproksimeste tempenבתוך קרוב(betox krov)v bliz`ajs`ee vrema`
proksimigeמקורה(mkora)pribliz`o`nnyjproksimigiהקריב; הִקרִיב(hikriv)priblizil
proksimigiקירב; קֵרֵב(kerev)priblizilembraceproksimisiהתקרב(hitkarev)priblizilsa`
prokuroroתובע(tovea)prokurorpronamoכנוי(kinuy)prozvis~e
prononsiאיית(iyet)proizno`sspellpropeke kaproשעיר לעזאזל(shair le azael)kozo`l otpus~enia`
propensiשקל(sha`kal)obdumalpropensiteמחושב(mexu`shav)obdumannyj
proponi kandidateconהגיש מועמדות(higish muamadut)vystavil kandidaturuproponoהצעה(hazaa)predloz`enie
propreמשלו(mishlo)sobstvennyjproprehandenבמו ידיו(bmo yadav)sobstvennoruc`no
proprietoרכוש(rexush)sobstvennostq`proprietoבעלות(baalut)sobstvennostq`
proseduroהליך(halix)proceduraprosesoמהלך(mahalax)process
proskribiתאר(teer)opisaldescribeproskriboתאור(teur)opisanie
prosperoשגשוג(sigsug)procvetanieprostratisiנפל על פניו(nafal al panav)upal nic
prostratisiהשתחווה; הִשְׁתַחֲוָה(hishtaxava)upal nicprostrateprotektoחסות(xasut)pokrovitelq`stvo
protestiהביע מחאה(hibia mexaa)vyraz`al protestprotestiהתריס(hitris)vyraz`al protest
protestiמחה(maxa)protestovalprotestoמחאה(mehaa)protest
proveנסוי(nisuy)probnyjproverboמשל; מָשָׁל(mashal)poslovicaproverb
proviניסה; נִסּה(nisa)ispytalexperimentprovinsialeנידח(nidax)zaxolustnyj
proyektijiהסתמן(histamen)nametilsa`prudenteנבון(navon)blagorazumnyj
prudentenבשום שכל(besom sexel)blagorazumnoprudentioהשכל הישר(hasexel hayashar)zdravyj smysl
pruviהוכיח(hoxiax)dokazalpruviפיתח(pitax)dokazal
pruviפיתח(pitax)dokazalpruviהוכיח(hoxiax)dokazyval
pruvoהוכחה(hoxaxa)dokazatelq`stvopublikadoפרסום(pirsum)publikacia`
publikatioמהדורה(mehadura)vypuskpublikeפומבי(pumbi)public`nyj
publike opinioדעת הקהל(daat hakahal)obs~estvennoe mneniepublike rilatosיחסי ציבור(yaxasey cibur)obs~estvennye otnos`enia`
publikenבפומבי(bepombi)public`nopublikiפירסם(pirsem)publikoval
publikisiהתפרסם(hitparsem)byl opublikovanbe publiciedpublikoקהל; קָהָל(kahal)publika
pulliגרר(garar)ta`nulpulmonoריאה(rea)lo`gkoe
punishoעונש; עֹנֵשׁ(onesh)nakazaniepunishmentpunktoעמדה(emda)punkt
punoתגמול(tagmol)vozmezdiepupeoבובה(buba)kukla
pushisiנדחף(nidxaf)ottalkivalsa`puteoבאר; בְּאֵר(beer)kolodecwell
puteoבור; בּוֹרkolodecwell

R

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
rabinoרב(rav)ravvinracieסבור(savur)razumnyj
radikale turnoמפנה(mifne)krutoj povorotradioרדיו(radio)radio
raeגרוע(garua)ploxojvery badrafiniteמתוחכם(metuxxam)izos~ro`nnyj
rafsamploטיוטה(tiuta)c`ernovoj obrazecraketoטיל(til)raketa
rakoltoיבול; יְבוּל(yebul)uroz`ajcroprakontiסיפר; סִפֵּר(siper)rasskazaltell
rakontoסיפור(sipur)rasskazstoryrapidenמהר(maher)bystro
raportadoכתבה(katava)reportaz`raporteoדין וחשבון(din ve xeshbon)otc`o`t
raportistoכתב(katav)reporto`rrareנדיר(nadir)redkij
rasismoגזענות(giz'anut)rasizmrasistoגזען(gaz'an)rasist
ratieנבון דבר; נְבוֹן דָּבָר(nevon davar)razumnyjreasonableratioהבינה(habina)razum
ratioשפיות(shfiut)razumratoחולדה(xulda)krysa
rayderoפרש; פָּרָשׁ(pa`rash)vsadnikriderrayderoפרש(pa`rash)vsadnik
rayoבזק(bazak)molnia`rayoברק; בָּרָר(barak)molnia`lightning
raysiקרע(kara)rvalraytoרשות; רְשׁוּת(reshut)pravo
raytoזכות(zxut)pravoraytozanaצדקנית; צִדְקָנִית(tzidekanit)pravednicarighteus
raytozanoצדיק; צַדִיק(tzadik)pravednikrighteousraytozeצדיק; צַדִּיק(tzadik)pravednyjrighteous
razidadoמגורים; מְגֻרִים(megurim)proz`ivaniedwellingrazoroסכין גילוח(sakin giluax)britvarazor
readoקריאה; קְרִיאָה(kria)c`teniereadingreaktioתגובה(tguva)reakcia`
realenאמנם; אָמְנָם(amnam)dejstvitelq`noindeedrealenאכן; אָכֵן(axen)dejstvitelq`noindeed
realigadoישום(isum)osus~estvlenierealigiביצע(bica)ispolna`l
realigiקיים(kiyem)ispolna`lfulfillrealizatioמימוש(mimush)osus~estvlenie
realiziישם(isem)osus~estvilrealiziביצע(bica)osus~estvla`l
realiziמימש(mimesh)osus~estvilrealoמציאות(mciut)dejstvitelq`nostq`
rebatoתשובה מנגד(tshuva minged)otporrebroצלע; צֵלָע(tze`la)rebrorib
receptoמתכון(matkon)receptrecevi impresonהתרשם(hitrashem)poluc`il vpec`atlenie
reciprokeהדידי(hadidi)vzaimnyjredaktioמערכת(maarexet)redakcia`
redeאדום(adom)krasnyjrediatioקרינה(krina)obluc`enie
redieboכוננות(konenut)gotovnostq`redieboנכונות(nexonut)gotovnostq`
redieboהערכות(heerxut)gotovnostq`redoniהשיב; הֵשִׁיב(heshiv)vernulreturn
reduktisiהסתקם(histakem)svodilsa`reduktoקיפול(kipul)svorac`ivanie
refaldi la manikomהפשיל שרוולים(hifsil sharvalim)zasuc`il rukavareflektiשקף(shakaf)otrazil
reflektoשיקוף(shikuf)otraz`enierefujintoפליט(palit)bez`enec
refutiהככיש(hikxish)oprovergregadoכהונה(kehuna)pravlenie
regardiהתבונן(hitbonen)smotrelregimentoגדוד(gdud)polk
regionoנפה(nafa)regionregistrate leteroמכתב רשום(mixtav rashum)zakaznoe pisq`mo(420-fr)
registratoroרשם(rasham)registratorreglamentoתקשיר(taks^ir)reglamentservice regulations
regniמלך; מָלַךְ(malax)carstvovalreigneregretoצער(caar)soz`alenie
reguligoהסדר(hesder)uregulirovanierejektiדחה(daxa)otverg
rejimoמשטר(mishtar)rez`imrejistoבמאי(bamay)rez`isso`r
rejisuroבמאי(bimay)rez`issurarekolto de uvoבציר(bacir)sbor vinograda
rekomendiהמליץ(himlic)rekomendovalrekomendoהמלצה(hamlaca)rekomendacia`
rekompensiתגמל(tigmel)voznagraz`dalrekompensoשכר; שָׂכָר(saxar)voznagraz`deniereward
rekonoהכרה(hakara)priznanierekonstruiשיקם(shikem)vosstanovil
rekordadoהקלטה(haklata)zapisq`(process)rekordiהקליט(hiklit)zapisyvalrecord
rekordoשיא(si)rekordrekrutoטירון(tiron)novobranec
relati aהתייחס(hityaxes)otnosilsa`relati de altenהתנשא(hitnase)vaz`nic`al
relativeיחסי(yaxasi)otnositelq`nyjrelativenבנוגע(benogea)otnositelq`no
relativenיחסית(yaxacit)otnositelq`noreligieדתי(dati)religioznyj
rememoriהזכיר; הִזְכִּיר(hizkir)pripomnilremindremoteמרוחק(meruxak)otdalo`nnyj
renesansiהחיה(hexeya)vozrodilrenesansoתחייה(txiyya)vozroz`denie
renesansoהחיאה(haxyaa)vozroz`denierenkonten aלקראת(likrat)navstrec`u
renkontriפגש(pagash)vstrec`alrenovigiחידש; חִדֵשׁ(xidesh)obnovilrenew
renovigoרענון(rienun)obnovlenierenversoמהפך(mahgex)perevorot
repaksijoהשלמה(hashlama)primirenierepariשיפץ(shipec)otremontiroval
repeteחוזר(xozer)povtornyjrepeatedrepoziשבת; שָׁבַת(shavat)otdyxalrest
repozi sur la lavrosקפא על שמרים(kafa al shmarim)poc`ival na lavraxrepozi sur see lavrosשקט על השמרים(shakat al hashmarim)uspokaivalsa` na dostignutom
reprezantivoממונה(memune)upolnomoc`ennyjreprezentantoדובר(dover)predstavitelq`
reprezentantoנציג(nacig)predstavitelq`reptiloרומש; רוֹמֵשׂ(romesh)presmykau`s~eesa`reptile
resentenלא־מזמן(lo-mizman)nedavnoreseviקיבל; קִבֵּל(kibel)poluc`ilreceive, get
resignatioהתפטרות(hitpatrut)uxod v otstavkuresignatioפרישה(prisha)uxod v otstavku
resiteקרוע(karua)rvanyjbrokenrespektiteנכבד; נִכבָּד(nixbad)uvaz`aemyjrespekted
respektoכבוד; כָּבוֹד(kavod)uvaz`enierespondeboאחריות(axarayut)otvetstvennostq`
respondeteאחראי(axarai)otvetstvennyjrespondiענה; עָנָה(ana`)otvetilanswer
respondoמענה(maana)otvetresteשאר; שְׁאָר(shear)ostalq`nojremnant
restiהישאר(hishaer)ostalsa`restiשאר; שָׁאַר(shaar)ostalsa`remain
restiנשאר; נִשְׁאַר(nish'ar)ostalsa`remainrestiנפרד; נִפְרַד(nifrad)ostalsa`remain
restiנותר(notar)ostavalsa`restoratioשיחזור(shixzur)restavracia`restoration
reteniנבלם(nivlam)sderz`ivalretenoהרתעה(hartaa)sderz`ivanie
retoפעם(paam)razretrigiנסוג(nasog)otstupil
returne legoחוק השבות(xok hashvut)zakon o vozvras~eniireturnoשיבה; שִׁבָה(shiva)vozvras~eniereturn
returnraytoזכות השיבה(zxut hashiva)pravo na vozvras~eniereuniseהתכנס(hitkanes)sobralsa`
reveliנטה(nata)proa`vilreveniחזר(xazar)vernulsa`return
revistoסיקור(sikur)obzorreviziiבחן מחדש(baxan mexadash)peresmotrel
revuiסיקר(siker)delal obzorrevuoסקירה(sekira)obzor
rezerveyoשמורה(shmura)zapovednikrezidiדר; דָר(dar)obitalreside
rezidiשכן; שָׁכַן(shaxan)obitalresiderezigniפרש(parash)us`o`l v otstavku
rezinoזפת; זֶפֶת(ze`fet)smolaresinrezonableסביר(savir)rezonnyj
rezoniנענה(naana)otkliknulsa`rezonoהענות(heanut)otklik
rezumadoחשבון נפש(xeshbon nefesh)podvedenie itogovrezumoסכום(sikum)itog
ribeloהתקוממות(hitkomemut)vosstanieribeloקוממיות(komemiut)vosstanie
richeאמיד(amid)bogatyjwealthyrichigiהעשיר(heeshir)obogatil
richijoהתעשרות(hit'ashrut)obogas~enierichoעושר; עוֹשֶר(osher)bogatstvowealth
rideteחיכן(xayxan)ulybc`ivyjridetoחיוך(xiyux)ulybka
ridiקרא(kara)c`italridiצחק(caxak)smea`lsa`
ridindeנלוז(naloz)smexotvornyjridoצחוק; צְחוֹק(tzxok)smexlaughter
rifloרובה(obe)vintovkarifuzantoסרבן(sarban)otkaznik
rifuziשלל(shalal)otkazyvalrifuziסרב(serev)otkazalsa`
rifuziseסירב(serev)otkazyvalsa`rifuzoסרוב(ceruv)otkaz
rigardiצפה(cafa)smotrelrigardiהסתכל(histakel)smotrellook
rigleseמפותל(mefutal)izvilistyjrilatenבאשר(baashar)c`to kasaetsa`
rilatoהתיחסות(hityexasut)otnos`enierimarkiשם לב(sim lev)zametil
rimarkindeמופלא(mufla)zamec`atelq`nyjrimedoאמצעי(emcai)sredstvo
rimedosאמצעים(amcaim)sredstvarinklisiהתקווץ(hitkavec)mors~ilsa`
rioנהר; נָהָר(nahar)rekariverripadoקמה; קָמָה(kama)z`atvareaping
ripadoקציר; קָצִיר(katzir)z`atvareapingriparoשיפוץ(shiputs)remont
ripetoחזרה(xazara)repeticia`ripiקצר; קָצַר(katzar)z`alreap
ripozantoבלין(balyan)otdyxau`s~ijrisevi vundoנפצע(nifca)poluc`il ranenie
riskiהסתכן(histaken)riskovalriskoסיקון(sikun)risk
riskoסיכון(sikun)riskriskrivalaצרה; צָרָה(tzara)sopernicarival
rivaladoהתמודדות(hitmodedut)sopernic`estvorivaloיריב(yeriv)sopernik
riverbedoאפיק(afik)rusloriveretoנחל; נַחַל(naxal)ruc`ejstream
rizoאורזrisricerobadoגניבה(gneva)vorovstvo
rokoצור; צוּר(tzur)skalarockromanoרומן(roman)roman
rome papoאפיפיור(apipyor)papa rimskijrompiמחץ; מָחַץ(maxatz)razbil
rompiחצב(xatsav)lomalchiselrompi kondishiomשבר את הכלים(shavar et hakelim)narus`al uslovia`
rompiteשבור(shavur)razbityjrompoפער(paar)razryv
rompoנתוק(nituk)razryvrondoמעגל; מַעְגָל(maegal)krugcircle
ropoחליפה(xalifa)odez`daropoבגד; בֶּגֶד(beged)odez`da
rosoטל; טַל(tal)rosadewrotatiהפך(hafax)vras~al
rozeveורוד(varod)rozovyjrozoורד(vered)rozarose
rubeבוטה(bote)grubyjrubeגס(gas)grubyj
rubenבצורה בוטה(bezora bota)gruborudeאדמוני; אַדְמוֹני(admoni)ryz`ijreddish
ruinigiפירק(perek)razvalivalruinosהריסות(harisot)razvaliny
rumoחדר(xeder)komnataruptiהפסיק(hifsik)prerval
russeרוסי(rusi)russkijrussianrutinoשגרה(shigra)rutina
rutoשורש(shoresh)korenq`ruzeערום; עָרוּם(arum)xitryjcunning, artful, sly
ruzeממולח(memulax)xitryjruzoערמה; עָרְמָה(arma)xitrostq`cunning

S

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
sabatoשבת(shabat)subbotasagistoמורה; מוֹרֶה(more)strelok
sajeboחכמה; חָכְמָה(xaxma)mudrostq`sajumiהתחכם(hitxaxem)mudril
salutשלום(shalo`m)zdravstvujtegood afternoonsalutiroהצדעה(hacada)otdavanie c`esti
sameעצם(etsem)samsamploדגם(degem)obrazec
samploמופת(mofet)obrazecsandoחול; חוֹלpesok
sandvichoהמבורגר(hamburger)sandvic`sange vendetoנקמת־דם; נִקְמַת־דָם(nikmat dam)krovnaa` mestq`blood feud
sangoדם; דָם(dam)krovq`bloodsangversoM_ שפיכות דמים ח(shfixut damim)krovoprolitie
santeקדוש; קָדוֹשׁ(kadosh)sva`tojholysanteקודש; קֹדֶשׁ(ko`desh)sva`tojholy
sante lokoקודש; קֹדֶשׁ(kodesh)sva`tyna`the Holy Landsanteboקדושה; קְדֻשָׁה(kdusha)sva`tostq`holiness
santeboקדושה; קְדוֹשָׁה(kdusha)sva`tostq`holinesssantigadoקידוש; קִדּםשׁ(kidush)osva`s~enieceremonial blessing
santigiקידש; קִדֵש(kidesh)osva`tilsanctifysantisiהתקדש; הִתְקַדֵשׁ(hitkadesh)osva`tilsa`
santuloקדוש; קָדוֹשׁ(kadosh)sva`tojSaintsapoסבון(sabon)mylo
sateשבע(save)sytyjsatisiשבע; שָׂבַע(sava)nasytilsa`be satisfied
saturiteגדוש(gadush)nasys~ennyjsavajeחכם; חָכָםmudryjwise
saviהציל(hicil)spasalsaviteניצול(nicul)spaso`nnyj
savitoניצול(nicul)spaso`nnyjsavoפורקן; פּוּרְקָן(purkan)spasenie
savoישע; יֶשַׁע(yesha)spaseniesavrondoגלגל הצלה(galgal hacala)spasatelq`nyj krug
saytoאתר(atar)sajtsdelkoעסקה(iska)sdelka
seariאיתר(iter)razyskivalsegoמגרה; מְגֵרָה(megera)pilasaw
sekeיבש(yavesh)suxojsekemeיבשושי(yavshushi)suxovatyj
sekenיבש(yavesh)suxosekigiייבש(ybesh)osus`il
seklandoיבשה; יַבָּשָׁה(yabasha)sus`alandseklandoחרבה; חָרָבָה(xarava)sus`aland
sekreteסודי(sodi)sekretnyjsekretemeטמון(tamun)skrytyj
sekretigiהעלים(heelim)skryvalsekretoסוד; סוֹד(sod)sekretsecret
seksioאגף(agaf)otdelsektoroגזרה(gizra)sektor
sektoroמגזר(migzar)sektorsekviהמשיך(hamshix)prodolz`il
sekvigiערר(arar)vyzyvalsekvoהשלחה(hashlaxa)posledstvie
selektiבחר; בָּחַר(baxar)vybralchoseseliאכף(axaf)osedlal
seloאוכף(ukaf)sedlosaddlesemanoשבוע; שָׁבוּעַ(shavua)nedela`week
semisloחצי־אי(xaci-i)poluostrovsemoזרע; זֶרַע(ze`ra)sema`
semprenתמיד; תָמִיד(tamid)vsegdaalwayssen amuziהשתעשע(hishtaasha)tes`il seba`
sendefendoהגנה עצמית(hagana ecmit)samozas~itasendiשלח(shalax)poslal
sendiשיגר(shiger)otpravilsendoneboמסירות(msirut)predannostq`
senioroאדון; אֲדוֹן(adon)gospodinsenioroגביר; גְּבִיר(gvir)gospodin
senmordinte teroristoמתאבד(mit'a`bed)terrorist-samoubijcasenmurdintoמתאבד(mit'a`bed)samoubijca
senmurdoהתאבדות(hit'ab`dut)samoubijstvosentebleמורגש(murgash)os~utimyj
senteboרגישות(rgishut)c`uvstvitelq`nostq`sentistoמלומד(melumad)uc`o`nyj
sentoרגש(regesh)c`uvstvosentoעוש(eus`)c`uvstvo
sentoתחושה(txusha)c`uvstvosentoחוש(xush)c`uvstvo
sentroמרכז(merkaz)centrcentersenturoחגורה; חֲגוֹרָה(xagora)poa`s
seoloכלוב(kluv)kletkaseoloתא(te)kletka
sepשבע(sheva)semq`sevensepareנפרד(nifrad)otdelq`nyj
sepeשביעי; שְׁבִיעִי(shevii)sedq`mojseventhseremonioטקס(tekes)ceremonia`
serioסדרה(sidra)seria`seriozeחמור(xamur)serq`o`znyj
seriozeboחומרה(xumra)serq`o`znostq`seriozenברצינות(bircinut)serq`o`zno
seroערב; עֶרֶב(erev)vec`ereveningserpentoנחש; נָחָשׁ(naxash)zmea`snake, serpent
sertigiloרשיון(rishayon)udostoverenieservantoמשרת; מְשָׁרֵת(mesharet)slugaservant
serviשירת(sheret)sluz`ilsesשש(shesh)s`estq`six
sesioנסיגה(nesiga)otstupleniesesoהפסקה(hafsaka)prekras~enie
seti la kaptilonמילקד(milked)ustraival zapadnu`severeמחמיר(maxmir)strogij
severenבחומרה(bexumra)strogoseviתיפר(tiper)s`il
seviviהתפר(hitaper)byl ss`itymbe sewedsezonoעונה(ona)sezon
sferoתחום(txum)sferashafaכבשה; כִּבשָׂה(kivsa)ovca
shafoאיל; אַיּל(ayil)baranshafonkoשה; שֶׂה(se)a`gno`noklamba
shancoסכוי(sikuy)s`ansshansoהתזדמנות(hitzdamnut)s`ans
sharjoעול; עֹל(ol)brema`burdensharjoעומס(omes)brema`
sharmeקסום(kasum)oc`arovatelq`nyjsharmoקסם(kesem)oc`arovanie
shatendoסוכה; סֻכָּה(suka)s`ato`rtentshatendoאוהל; אֹהֶל(o`hel)s`ato`rtent
shefeבכיר(baxir)glavnyjshefe herooהגיבור הראשי(hagibor haroshi)glavnyj geroj
sheflinioדרך המלך(derex hamelex)magistralq`shefoראש; רֹאשׁ(rosh)glava
shepenחרש־חרש(xeresh-xeresh)s`o`potomshepiחש(hash)s`eptal
shepiלחש(laxash)s`eptalshildoצינה; צּנָה(tzina)s~itshield
shildoמגן; מַגֵן(magen)s~itshieldshildoכידון; כִּידוֹן(kidon)s~itshield
shipoספינה(sfina)sudnoshokiזיעזע(zutzaa)potra`sal
shortoמכנסיים קצרותs`ortyshoseoכביש(kvis^)s`ossehighway
shultroשכם; שֶׁכֶם(shexem)plec`oshouldershultroכתף(ketef)plec`o
shuosנעליים; נַעֲלַיִם(naalaim)tuflishuesshutroתריס(tris)stavna`shutter
sidiישב(yashav)sidelsidlokoמושב; מוֹשָׁב(moshav)sidenq`eseat
siejoמצור(macor)osadasigeloחותמת(xotemet)pec`atq`
signifoמשמעות(mashmaut)znac`eniesignoתג(tag)znak
signoתו(tav)znaksignoאות; אוֹת(ot)znak
sikretoסתר; סֵתֶר(se`ter)tajnamystery, secret, secrecysilentiשתק(shatak)molc`al
silentiהחריש(hexerish)molc`alsilentoשתיקה(shtika)molc`anie
silvereneמכסיף(maxsif)serebristyjsilveroכסף; כֶּסֶף(ke`sev)serebrosilver
simboleסמלי(simli)simvolic`eskijsimboloסמל(semel)simvol
simileדומה(dome)podobnyjsimilenלכאורה(lix'ora)vrode
similenנוסח(nosax)napodobiesimiloדמות; דְמוֹת(dmut)podobie
simnoסימן(siman)priznaksimnoמאפין(meafen)priznak
simpatioחיבה(xiba)simpatia`simpatioאהדה(ahada)simpatia`
simpleפשוט(pashut)prostojsimplenכפשוטם(kipshutam)prosto
simptomoסממן(sameman)simptomsinבלי; בְּלִי(bli)bezwithout
sin kulpoעל לא עוול בכפו(al lo avel bexapo)bez vinysin luבלעדיהם(bledihm`)bez nixin their absence
sin nuבלעדינו(bil'adeynu)bez nasin our absencesin tuבלעדיך(bil'adi)bez teba`in your absence
sin uבלעדיו(bil'adav)bez negoin his absencesin uaבלעדיה(bil'adeya)bez neo`
sin vuבלעדיכם(bil'adeyxem)bez vasin your absencesinagemenבאפס מעשה(beefes maase)bezdea`telq`no
sinagogoבית־הכנסת(bayt-ha-kneset)sinagogasinarmisiהתפרק(hitparek)razoruz`ilsa`
sincerenבתום לב(betom lev)iskrennesindefekteתקין(takin)ispravnyj
sindomeחסר בית(xasar bayt)bezdomnyjsindubenבודאות(bevadaut)bez somnenia`
sindubenבהחלט(behexlet)nesomnennosinduboודאות(vadaut)nesomnennostq`
singaroצועני(coani)cygansingleיחיד; יָחִיד(yahid)edinstvennyjsingle
siniluziisiהתאכזב(hitaxzev)razoc`arovalsa`sinistreמפעפע(mefaefea)zloves~ij
sinkondishieבלתי־מותנה(bilti-mutne)bezuslovnyjsinkonstiigiהתעלף(hitalef)potera`l soznanie
sinkulpeחף מפשע(xaf mipesha)nevinnyjsinkulpeseזכאי(zakay)nevinovnyj
sinlaborebe subventioדמי אבטלה(dmey avtala)posobie po bezraboticesinlaboroמובטל(muvtal)bezrabotnyj
sinlimeבלתי מוגבל(bilti mugbal)neogranic`ennyjsinnuomeאינספור(insfor)besc`islennyj
sinpromigoהפקעה(hafkaa)e`kspropriacia`sinsedenteחסר־תקדים(xasar-takdim)besprecedentnyj
sinsenseחסר־משמעות(xasar-mashmaut)bessmyslennyjsinserenבגילוי לב(begiluy lev)iskrenne
siringoחליל; חָלִיל(xalil)svirelq`reed-pipesirkaptiתפס(tafas)oxvatil
sirklosחוגים(xugim)krugisirkonstansosנסיבות(nesibot)obstoa`telq`stva
sistaאחות; אָחוֹת(axot)sestrasistersituacioמצב(macav)poloz`enie
sivitaneboאזרחות(azraxut)graz`danstvocitizenshipskandalozeשערוריתי(shaaruriti)skandalq`nyj
skanderulaבת־בליעל; בַּת־בְּלִיַּעַל(bat-bliyaal)merzavkaskartoמאצית(maacit)u`bka
skemoמתווה(mitve)sxemaskismoשסע(shesa)raskol
skiziסקר(sakar)obozrevalskizoסיקור(sikur)obozrenie
sklavaשיפחה; שִׁפְחָה(shifxa)rabyna`slavesklavaאמה; אָמָה(ama)rabyna`slave
sklaveboעבדות(avdut)rabstvosklavoעבד; עֶבֶד(e`ved)rabslave
sklerozoמחלת שכחה(maxalat shixxa)sklerozskrachoשריטה(shrita)carapinascratch
skribetoכתב; כְּתָב(ktav)pisanieskribiכתב; כָּתַב(katav)napisalwrite
skrupuleקפדני(kafdani)skrupulo`znyjskrupuleמדוקדק(medukdak)skrupulo`znyj
skrutiniziהתבונן(hitbonen)rassmotrelskuanteמדהים(madhem)potra`sau`s~ij
skuanteמזעזע(mezaze)potra`sau`s~ijshockingskuiמוטט(motet)rass`atal
skuliילל(yelel)skulilskulpturoפסל(pesel)skulq`ptura
skuoזעזוע(zaazua)potra`senieskutiעירער(ir'er)rass`atyval
skutisiהתערעב(hit'ar'ev)rass`atyvalsa`sloganoסיסמה(sisma)lozung
smaletoטפח(tepax)malostq`a bitsmartutoסמרטוט(smartut)tra`pka
sobrigiהתפכח(hitpakax)otrezvelsocieצבורי(ciburi)obs~estvennyj
softeרך; רַךְ(rax)ma`gkijsoftsoftigiריכך(rikex)sma`gc`il
softkuoreרך לב(rax lev)ma`gkoserdec`nyjsokosגרביים(gerbaim)noskisocks
soldatoחייל(xayal)soldatsoldiersoleneחגיגי(hagigi)torz`estvennyj
solidareboהזדהות(hizdahut)solidarnostq`solidarijiהזדהה(hizdaha)solidarizirovalsa`
solideמכובד(mexubad)solidnyjsoltiקפץ(kafac)prygal
somnabuloסהרורי(saharuri)lunatiksonoreמצלצל(metsaltsel)zvonkij
soriסליחה(slixa`)izvinitesorrysorkadoקסם(kesem)koldovstvo
sorseroמכשף(maxshef)koldunsospiriנאנח(neenax)vzdyxal
sovajeבר(bar)dikijsparisiנשמר; נִשְׁמַר(nishmar)bero`gsa`be protected
spasoמרחב(merxav)prostranstvospasoחלל(xalal)prostranstvo
spendiבזבל(bizbel)tratilspenoקוץ; קוֹץ(kotz)kolu`c`kathorn
spicoתבלין(tavlin)pra`nostq`spiriנשם(nasham)dys`al
spiritoרוח; רוּחַ(ru`ax)duxspiritspiritualeרוחני(ruxani)duxovnyj
spiten aדווקא(davka)nazlospletoשבריר(shavrir)oskolok
spolistoשודד(shoded)grabitelq`spotiכיתם(kitem)zapa`tnal
spunoכףloz`kaspoonsputnikoלווין(lavian)sputnik
stabileאיתן(etan)nezyblemyjstabileboיציבית(yecivit)ustojc`ivostq`
stabileboעמידות(amidut)ustojc`ivostq`stableboכושר עמידה(kosher amida)stojkostq`
stableboחוסן(xosen)stojkostq`stableboכושר עמידה(kosher amida)stojkostq`
stagnoמתון(miton)zastojstakoכף; כַּף(kaf)stopapile
standiעמד; עָמַד(amad)stoa`lstandstandigiניצב(nicev)postavil
startadoהפעלה(haf'ala)zapuskstateממלכתי(mamlaxti)gosudarstvennyj
statistikoסטטיסטיקה(statistika)statistikastatoמלכות; מַלְכוּת(malxut)gosudarstvostate
statusoמעמד(maamad)statussteההוא(hahu)tot
steagoדגל(degel)sta`gstelesoשמים; שָׁמַיִם(shamaim)neboheaven
stelesoמרום; מָרוֹם(marom)neboheavenstelesoרקיע; רָקִיעַ(raki`a)nebo
steli a zeroשאף לאפס(shaaf leefes)stremilsa` k nulu`steliloכוונת(kavenet)pricel
stelistiחתר(xatar)stremilsa`steloשאיפה(sheifa)stremlenie
stenarioתסריט(tasrit)scenarijstenoבמה; בָּמָה(bama)scenastage
stepoצעד(caad)s`agstereotipoדפוס(dfus)stereotip
sterileboעקרות; עֲקָרוּת(akarut)besplodnostq`sterilitystiketoמקל אכילה(makel axila)paloc`ka
stikoמקל; מָקֵּל(makel)palkastickstiloסיגנון(signon)stilq`style
stimuliדירבן(dirben)poos~rilstingisiדעד(daad)gasnul
stingisiכלה(kale)pogasnulstiriloהגה(hege)rulq`
stoneשל אבן(shel even)kamennyjstonigiהתאבן(hitaven)okamenelbecome petrified
stoperiאטם(atam)zakuporilstopigiעצר; עָצַר(atzar)ostanovilstop
stormeסוער(soer)burnyjstormoסערה(seara)bura`
stormoסופה(supa)bura`straneתמוה(tamua)strannyj
stranenמוזר(muzar)strannostratkruzoצומת(comet)perekro`stok
stratoרובח(rxov)ulicastrechoמאמץ(maamac)usilie
streymeloשטריימל(shtreymel)s`trejmelstreimelstrikiשבת(shavat)bastoval
strimoרם(rm`)potokstrimoזרם(zerem)potok
strioרצועה(retsua)polosastripstrumentoכלי; כְלִי(kli)orudietool
stuborneעיקש(ikesh)upornyjstuborniהתעקש(hitakesh)uporstvoval
studiלימד; לִמֵד(limed)uc`illearnstuloכיסא; כִּסֵּא(kise)stul
stupideboשטות(shtut)glupostq`stupiduloטמבל(tembel)glupec
sturmiהסתער(histaer)s`turmovalsubמתחת; מִתַחַת(mitaxat)podunder
subתחת; תַּחַת(ta`xat)podundersub la egidoתחת כנפיים(taxat knafayim)pod e`gidoj
sub nazoמתחת לאף(mitaxat laaf)pod nosomsub protektonבחסות(bexasut)pod pokrovitelq`stvom
subenמתחת; מִתָחַת(mitaxat)vnizubelowsubitenפתאום; פִּתְאוֹם(pit'o`m)vnezapnosuddenly
submetiteשפוט(shaput)podvlastnyjsubmisitoכפוף(kafuf)podc`ino`nnyj
subordisiציית(ciyet)podc`inilsa`subpremiteboדכדוכ(dixduk)ugneto`nnostq`
subpremoדיקוי(dikuy)podavleniesubpreniנטל(natal)bral na seba`
subskribigiהחתים(hextim)sobiral podpisisubskribinteהחתום מטה(hexatum mata)niz`epodpisavs`ijsa`
substituoתחליף(taxalif)zamenasubstituoהחלפה(haxlafa)zamena
subteniתמך(tamax)podderz`alsubtenoתמיכה(tmixa)podderz`ka
subtonoגוון(gaven)ottenoksubunitoיחידה(yexida)podrazdelenie
subunitoסיירת(sayeret)podrazdeleniesuburboחוצה(xuca)predmestq`e
subventioקיצבה(kicva)posobiesudiדין; דִין(din)sudiljudge
sudistoשופט; שׁוֹפֵט(shofet)sudq`a`judgesudoדין(din)sud
sudoנגב; נֶגֶב(ne`gev)u`gsouthsudoroזעם; זֵעָם(ze`am)pot
sudoroיזע(yeza)potsueשלו(shelo)svoj
sue madjestoהוד מעלתו(hod maalato)ego velic`estvosuferiסבל(saval)stradalsuffer
suferoסבל; סֵבֶל(sevel)stradaniesufferingsuferoעצבון; עִצָּבוֹן(itzavon)stradaniesuffering
sufisenדי; דַי(day)dostatoc`nosuitebleנאות(naot)podobau`s~ij
sukcesuloמצליחן(maclixan)udac`niksukroסוכר(su`kar)saxar
sukseseמוצלח(muclax)udac`nyjsuksesiעלה בידו(ala beyado)udalosq`
sumetoפסגה(pisga)sammitsumitoמרום; מָרוֹם(marom)vers`inatop, summit
sunglasosמשקפי שםשsolnec`nye oc`kisunleviזרח(zarax)vzos`lo solnce
sunoשמש; שֶּׁמֶשׁ(shemesh)solncesunsunoחמה; חַמָה(xama)solncesun
supachoנזיד(nazid)poxlo`bkasuperעל פני; עַל פְּנֵי(al pney)nadover
super nuעלינו; עָלֵינוּ(aleynu)nad namisuperadoהתמודדות(hitmodedut)preodolenie
superanteדורסני(dorsani)podavla`u`s~ijsupergrotiרומם; רוֹמֵם(romem)vozvelic`ilglorify
supergrotisiהתהדר; הִתְהַדֵר(hithader)vozvelic`ilsa`be glorifieddsupergrotisiהתנשא; הִתְנַשֵׂא(hitnase)vozvelic`ilsa`be glorifiedd
supergrotisiהתגדל; הִתְגַדֵל(hitgadel)vozvelic`ilsa`be glorifiedsuperiorenלעילא; לְעֵילָא(leela)prevys`ehighest highest
superpotentioמעצמה(maacama)sverxderz`avasuportiעודד(oded)podderz`alencourage
supoziסבר(savar)polagalsupoziהניח(hinix)polagal
supozoסברה(svara)predpoloz`eniesupozoהשערה(hash'ara)predpoloz`enie
supozoהנחה(hanaxa)predpoloz`eniesuprenflugiהמריא(himri)vzletel
surעל; עַל(al)naonsur la tagordoעל הפרק(al haperek)na povestke dna`
sur luעליהם; עֲלֵיהֶם(aleyhem)na nixsur tuעליך(aleyxa)na teba`
sur uaעליה; עָלֶיהָ(aleya)na nejon hersurdeחרש; חֵרֵשׁ(xeresh)gluxojdeaf
surfaseשטחי(shitxi)poverxnostnyjsurfasieשטחי(shitxi)poverxnostnyj
surfasioשטחיות(shitxiyut)poverxnostq`surpiziהפתיע(hifia)prepodno`s su`rpriz
surprizoהפתעה(haftaa)neoz`idannostq`surviviשרד(sarad)vyz`il
survivoהשרדות(hisredut)vyz`ivaniesuspektemeחשוד(hashud)podozritelq`nyj
suvereneריבוני(riboni)suverennyjsuvereneboרבונות(ribonut)suverenitet
suverenoרבונות(ribonut)suverennostq`svamשמה; שָׁמָּה(shama)tudathere, thither
sven aynבאשר הם(beesher hem)gde by to ni bylosvingiניפנף(nifnaf)razmaxival
svoleneנפוח(nafuax)nadutyjsvordoחרב; חֶרֶב(xe`rev)mec`sword
swindlandoרמאי(ramay)mos`ennik

T

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
tabletoכדור(kadur)tabletkatabloשולחן(shulxan)stol(264-fr)
tagnoktoיממה; יְמָמָה(yemama)sutkitagoיום; יוֹם(yom)denq`
tago post tagoמדי יום(midey yom)izo dna` v denq`taksioמונית(moni`t)taksi
taksoמס; מַס(mas)nalogtaxtapetoשטיח(shatiax)kovo`r
targoמטרה(matara)celq`targoיעד(yaad)celq`
tartoעוגה; עֻגָה(uga)pirogcaketasoספל(sefel)c`as`ka
tavoloשיכבה(shixva)slojtavoloנדבך(nidbax)sloj
tazoגיגית(gigit)tazbasinteאותך(otxa(otax))teba`
teatroתיאטרון(teatron)teatrtheatreteayלך; לָךְ(lax)tebe
tediהציק(hecik)dokuc`altekoתקע(teka)s`tepselq`plug
telefonoטלפון(te`lefon)telefontelevizeroטלוויזיה(televiziya)televizor
temoסוגיה(sugiya)tematemploהבית; הַבָּיִת(habayit)xram
tempoזמן(zman)vrema`tempoעת(et)vrema`period
temporeזמני(zmani)vremennyjtendensoמגמה(megama)tendencia`
tendoאוהל; אֹהֶל(ohel)palatkateniאחז(axaz)derz`al
teniהחזיק(hexzik)derz`alheldtenisiהתנהג(hitnaheg)vo`l seba`
tenisiהקפיד(hikpid)priderz`ivalsa`tenisiהחזיק מעמד(hexzik maamad)derz`alsa`
tenk aבזכות(bizxut)blagodara`tentiפיתה; פִּתָה(pita)soblazniltempt, seduce
tentijiהתפתה(hitpata)soblaznilsa`teoתה(te)c`aj
teorienלכאורה(lik'ora)teoretic`eskitepotoקוםקום(kumkum)c`ajnik
teraktoפיגוע(pigua)teraktteraktoפגוע(pigua)terakt
teribleנורא; נוֹרָא(nora)uz`asnyjterrible, horribleteriblenנורא; נוֹרָא(nora)uz`asnoterribly, horribly
terminiכלה; כָּלָה(kala)okonc`ilcompletetermoמועד; מוֹעֵד(moed)srokappointed time
teroארץ; אֶרֶץ(e`retz)zemla`earth, landteroאדמה; אֲדָמָה(adama)zemla`soil
teroristaמחבלת(mexabelet)terroristkaterroristteroristoמחבל(mehabel)terroristterrorist
teroroטרור(teror)terrorterrorterriganteמחריד(mahrid)ustras`au`s~ij
teruroאימה(eyma)uz`asteseoroמספריים(misparaim)noz`nicy
testamentoברית; בְּרִית(brit)zavettetoגג(gag)krys`a
teyלך; לְךָ(lxa)tebetezoroגנזים(gnazim)klad
tikadoתקתוק(tiktuk)tikanq`etikingtikiתיקתק(tiktek)tikaltick
til kvenטרם(terem)poka netimiחשש(xashash)opasalsa`
timiתירא; תִּירָא(tira)boa`lsa`be afraidtimiפחד(paxad)opasalsa`
timideבישן(bayshen)stesnitelq`nyjtimigeאיים(ayem)stras`nyjterrible
timigenמפחיד(mafxid)stras`notimigiהבהיל(hivhil)pugal
timigiteניבהל(nivhal)ispugannyjfrightenedtimoיראה; יִרְאָה(yir'a)boa`znq`fear
timoאימה; אֵימָה(ema)opaseniedreadtimoחשש(xashash)opasenie
timoremeירא; יָרֶא(yare)boa`zlivyjtimidetineעדין(adin)tonkij
tiom pliלא כל שכן(lo kol shexen)tem boleetiom pli keמה גם ש(ma gam she)tem bolee, c`to
tipioדמות(dmut)obraztiri post suגרר(garar)povlo`k za soboj
titoloכותרת(koteret)zagolovoktituloתואר(toar)titul
tiutempenבו בזמן ש(bo bezman she)v to vrema` kaktoaloמגבת(magevet)polotence
toastoלחם קלוי(lexem kaluy)grenoktolerebleסביר(savir)snosnyj
toleremeסובלני(sovlani)terpimyjtoleremoמתירנות(matiranut)tolerantnostq`
tomכל־כך(kol-kax)taktomסתם(stam)takjust
tomכה; כֹּה(ko)takso, thus, in this waytomכו; כּוֹ(ko)takso, thus, in this way
tomכך(kax)taktondriרעם(raam)gremel
toparoקודקוד(kodkod)verxus`katopkoעקב; עָקֵב(akev)pa`tkacheel
Toraoתורה; תוֹרָה(tora)ToraTorahtoreaפרה(para)korova
toreoפר; פָּר(par)bykbulltoreoשור; שׁוֹר(shor)bykbull
torpediטירפד(tirped)torpedirovaltrabajoעמל(amal)trud
tradisienבאופן מסורתי(beofen mesorati)tradicionnotraditieמסורתי(msorati)tradicionnyj
traditioמסורת(masoret)tradicia`tradoמלאכה(melaxa)remeslocraft
tradukiתירגם(tirgem)perevo`ltradukistoמתורגמן(maturgeman)perevodc`ik
tradukiviתורגם(turgam)byl perevedo`nwas translatedtradukoתרגום(tirgum)perevodtranslation
trafi en kaptiteboנפל בשבי(nafal bashevi)popal v plentraiעבר; עָבָר(avar)perexodilcross
traidiבגד(bagad)predavaltraidiהסגיר(hisgir)predal
trairiחלף(xalaf)pros`o`ltrankvilenבשלווה(beshalva)spokojno
trankviligeהרגעה(hargaa)uspokoitelq`nyjtrankviligoנחת־רוח; נַחַת־רוּחַ(naxat-ruax)uspokoenie
trankviloשלווה(shalva)spokojstvietranombriמנה(mana)perec`islil
transdoniהסגיר(hisgir)vydaltransdonoהסגרה(hasgara)vydac`a
transformisiהפך את עורו(hafax et oro)preobrazovalsa`transienteחולף(xolef)prexoda`s~ij
transkribiשיכתב(shixtev)perepisyvaltranslatioשידור(shidur)transla`cia`
translatioתשדורת(tishdoret)transla`cia`transparenteשקרף(shakuf)prozrac`nyj
transparenteשקוף(shakuf)prozrac`nyjtrauradoהתאבלות(hit'av`lut)proa`vlenie skorbi
trauranteאבל(a`vel)skorba`s~ijtraurisiהתאבל(hit'a`vel)pec`alilsa`
traurisiהתאבל(hit'a`vel)pec`alilsa`trauroאבל; אֵבֶל(evel)traurmourning
traveliתר; תָר(tar)putes`estvovaltourtraveloמסעה(masaa)putes`estvie
travivoחוויה(xavaya)perez`ivanietreמאוד; מְאֹד(meod)oc`enq`very
tre latenבאחור(beixur)s opozdaniemtrenadoתרגול(tirgul)trenirovkatraining
treneroמאלף(mealef)trenertrainertreneroמתרגל(metragel)trener
trenigiתרגל(tirgel)trenirovaltrenisiנגרר(nigrar)tas~ilsa`
tretrompadoרימוס(rimus)rastaptyvanietreynoרכבת(rake`vet)poezdtrain
trezoroהמטמון(hamatmon)sokrovis~etriשלוש(s^alos^)trithree
triboמשפט; מִשְׁפָּט(mishpat)sudtrialtribuoשבט; שֶׁבֶט(she`vet)plema`tribe
trieשלישי; שְׁלישִׁי(shlishi)tretijthirdtrifleזוטא(zuta)pusta`kovyj
trinkiשׁתה; שָׁתָה(shata)pildrinktriobleמשולש; מְשׁוּלָשׁ(meshulash)trojnoj
trionoשליש(shlish)tretq`triplikמשלשים; מְשַׂלְשִׁים(meshalshim)triz`dy
trograndigiהגזים(higzim)preuvelic`iltrovajoהמציאה(hamcia)naxodka
trovi braveboדרך עוז(darax oz)nabralsa` xrabrostitrovisiנמצא(nimca)naxodilsa`
trubliדאג; דָּאַג(daag)bespokoilsa`trueאמיתי(amiti)istinnyj
trukoמשאית(masait)gruzoviktrunkoחדק(xedek)xobot
trupeoלהקה(lahaka)truppatsaroמלך; מֶלֶךְ(melex)carq`
tuאתה; אַתָה(ata)tyyoutualeכזה(kaze)takoj
tualeto por femasשרותי נשים(shirutey nashim)z`enskij tualettualeto por menosשירותי גברים(shirutey gvarim)muz`skoj tualet
tuameדאז(deaz)togdas`nijtuboצינור; צִנּוֹר(tzinor)trubapipe
tudeyהיום; הַיוֹם(hayom)segodna`tuel ou otrenממילא(mimela)tak ili inac`e
tumboאגודל(agodal)bolq`s`oj palectumultoמהומה(mhuma)perepolox
tuneloמנהרה(minhara)tonnelq`turistoתייר(tayr)turist
turmentiטירטר(tirter)muc`alturneiסייר(siyer)delal turne
turneoסיור(siur)turturniסובב(sovev)povorac`ival
turnoפנייה(pniya)povorotturnoתפנית(tafnit)povorot
tuserenהערב(haerev)segodna` vec`eromthis eveningtuteכל; כָלvesq`all, the whole
tuteכל; כֹּלvesq`all, the wholetuteכולו(kulo)vesq`
tutegalenמה איכפת(ma ikpat)vso` ravnotutegalenממילא(mimela)vso` ravno
tutegalenממילא(mimela)vso` ravnotutenכליל(kalil)sovsem
tutenbrakeמקיף(makif)vseobq~emlu`s~ijtutepoveשדי; שַׁדַי(shaday)vsemogus~ijalmighty
tutesכולם; כֻּלָם(kulam)vsetutoהכול(hakol)vso`
tviiתבע(tava)predq~a`vil isktvinoתאום(teum)bliznec
tvioתביעה(tvia)trebovanietzareמלכותי(malxoti)carskij

U

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
uהוא; הוּא(hu)onheuaהיא(hi)ona
unאחד; אֶחָד(exad)odinoneun al otreזה לזה; זֶה לָזֶה(ze laze)drug drugu
un bitetoקמצוץ(kamcuc)samaa` malostq`un otrenזה אל זה; זֶה אֶל זֶה(ze el ze)drug druga
un pokoמעט; מְעַט(meat)nemnogoa littleunaאחת(exat)odna
uneראשון; רִשׁוֹן(rishon)pervyjfirstune retenלראשונה(laris^ona)vpervyefor the first time
unebeboבכור; בְּכוֹר(bexor)pervenecunidoאחדות(axdut)edinstvo
uniseהתאחד(hitaxed)obq~edinilsa`universoיקום(yekum)vselennaa`universe
unoלבד; לְבַד(levad)odinaloneunobleבודד(boded)odinoc`nyj
unsadeחד־צדדי(had-cedady)odnostoronnijunsemantenבפרוש(beperush)odnoznac`no
unsemantenחד־משמעית(xad-mashmait)odnoznac`nourboעיר; עִיר(ir)gorodcity
uriniseהשתין(hishtin)moc`ilsa`ursonkoדובי(dubi)medvez`onok
uteroרחם; רֶחֶם(re`xem)matkawombutileתועלתי(toalti)poleznyj
utiligiניצל(nicel)vospolq`zovalsa`utiloתועלת(toelet)polq`za
uvene aleoשדרת גפנים(sderat gifanim)vinogradnaa` allea`uveneyoכרם(kerem)vinogradnik
uvenistoכורם(korem)vinogradarq`uvoענבים(anavim)vinograd
uziניצל(nicel)ispolq`zovaluzualeמצוי(macuy)obyc`nyj

V

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
vadoצייד; צַיִד(tza`yid)dic`q`gamevagonoקרון(karon)vagon
vake de sensoריק מתוכן(reik mitoxen)lis`o`nnyj soderz`ania`valadoהערכה(haaraxa)ocenka(cennosti)
valeoעמק(emek)dolinavaleoבקעה(bik'a)dolina
valiאמד(amad)ocenivalvalijiהוערך(hoarax)ocenivalsa`
valizoמזווזה(mizvaza)c`emodanvaloגדר(gader)ograda
valoroנכס(nexes)cennostq`valoroערך(erex)cennostq`
vandoחיץ(xaic)peregorodkavaneשווא(shave)naprasnyj
vanenשווא; שָׁוְא(shave)naprasnoin vainvangoלחי(lexi)s~eka
vantoהבל(hevel)suetavaporadoאיוד(iyud)vyparivanievaporation
vaporiהתאייד(hit'ayed)isparilsa`to be vaporizedvaporidiאייד(iyed)vyparivalvaporize
vaporoקיטור; קִיטוֹר(kitor)parsteamvaporoאד; אֵד(ed)parsteam
varikiהמיר; הֵמִיר(hemir)mena`lexchangevarmeחם(xam)to`plyj
vasteנרחב(nirxav)obs`irnyjvasteboמרחב(merxav)prostor
vautoנדר; נֶדֶר(ne`der)obetvowvazoloפך; פּךְ(pax)sosudvessel
veו(u)ive noולא(ve lo)i ne
ve post kvoומה הלאה(umahalaa)a dalq`s`e c`tove simileוכיוצא בזה(ve kayoze baze)i tomu podobnoe
ve simileוכיו"ב(ve kayoce baze)i tomu podobnoeveboקורי עכביש(korey akbish)pautina
vegenבגלל(biglal)vviduvelנו(nu)nu
velikoאופניים(ofanaim)velosipedbycyclevelumoכרך(kerex)tom
vencoעטרה; עֲטָרָה(atara)veneccrownvendetiנקם; נָקָמ(nakam)mstilrevenge
vendetoנקמה; נְקָמָה(nekama)mestq`revengevendiהקנה(hikna)prodal
vendjiנקם; נָקַם(nakam)mstilrevengeveniבא(ba)pris`o`l
veni a kompromisoהתפשת(hitpashet)s`o`l na kompromissvenkiניצח(nicax)pobedil
ventoרוח(ruax)veterwindventroגחון; גָּחוֹן(gaxon)z`ivotbelly
verdiktiteנדון(nidon)prigovoro`nnyjverdiktoפסיקה(psika)prigovor
vereנאמן(neeman)vernyjvereboאמיתות(amitut)vernostq`
verediktoהכרעה(hakraa)okonc`atelq`noe res`enieverifikadoאמות(imut)verifikacia`
verklokoסדנה(sadna)masterskaa`verkoיצירה(yecira)proizvedenie
vermoתולעת(tolaat)c`erva`kveroאמת; אֱמֶת(emet)pravdatruth
versמול; מוּל(mul)protivoppositeversioגרסה(girsa)versia`
vertebraroחוט השדרה(xut ha shidra)pozvonoc`nikvesteמערבי(maaravi)zapadnyj
vesternoמערבון(maarvon)vesternvestiלבש(lavash)odel
vetiהטיל וטו(hitil veto)naloz`il vetovetoוטו(veto)veto
videofonoוידאו(video)videomagnitofonvideovidiראה; רָאָה(raa)videlsee
vidigiגילה(gila)obnaruz`ilvidigiזיהה(ziha)obnaruz`ival
vidigoגילוי(giluy)obnaruz`enievidisiהתגלה(hitgala)obnaruz`ilsa`
vidoמראה; מַרְאָה(mar'a)vidsightvidpunktoנקודת תצפית(nekudat tacpit)toc`ka zrenia`
vidpunktoהשקפה(hashkafa)toc`ka zrenia`viduaאלמנה; אַלְמָנָה(almana)vdovawidow
viduatoאלמנות(almanut)vdovstvowidowhoodvikeחלש(xalash)slabyj
vikeתשוש(tas^us^)slabyjvikeboחולשה(xulsha)slabostq`
vikigiהיתיש(hitish)oslabilvikigoהחלשה(haxlasha)oslablenie
vikijiהתיש(hitis^)oslabelvikiviהותש(hutas^)byl vymotanweaken
viktiניצח(pob'e`dil)pobedilviktimoהלל(hll)z`ertva(postradavs`ij)
viktimoחלל(xalal)z`ertva(postradavs`ij)viktoניצחון(nicaxon)pobeda
viktorioנצחון(nicaxon)pobedavine keloיקב; יֶקֶב(yekev)vinnyj pogrebwinery
vinfaristoיינן(yenan)vinodelvingoכנף; כָּנָף(kanaf)krylowing
vinoיין; יַיִן(yayin)vinovioleteסגול(sagol)fioletovyj
violonistoכנר; כַּנָר(kana`r)skripac`viudaאלמנה(almana)vdova
viudiהתאלמן(hitalmen)ovdovelbecome a widowviudoאלמן(alman)vdovec
vivanteחי; חַי(xay)z`ivojlive, animated, vivaciousvivisiהתאושש(hit'oshesh)vospra`nul
vivoחיים; חַיִים(xayim)z`iznq`lifevizitiפקד; פַּקָד(pakad)posetilvisit
vizoאשרה(asra)vizavladoאחיזה(axiza)vladenie
vokdonadoהצבעה(hazbaa)golosovanievokoקול; קוֹל(kol)golosvoice
voleyboloכדורעף(kaduraf)volejbolvolleyballvoliרצה(raca)xotel
voloרצון; רָצוֹן(ratzon)vola`willvolumoהקף(hekef)obq~o`m
volumptemoנהנתנות(nehenetanut)sladostrastievolvadoהתרדרות(hitrderut)skatyvanie
vorbrenigiteחרוכה(xaruxa)vyz`z`ennyjvorgresate ajoגיל מופלג(gil muflag)preklonnyj vozrast
vorgresoקדום(kidum)prodviz`enie vpero`dvortoמילה; מִלָה(mila)slovo
vortoדבר; דָבָר(davar)slovowordvosאתכם; אֶתְכֶם(etxem)vasyou
voseשלך(shelxa)vas`vospinoסיחרור(sixrur)vras~enie
voyלכם; לָכֶם(laxem)vamvoykrossoפרשת־דרכים(parshat draxim)rasputq`e
voyoנתיב(nativ)dorogavoyoדרך; דֶרֶךְ(derex)dorogaway
voyplanoמסלול(maslul)mars`rutvuאתם; אַתֶם(atem)vyyou
vu noםכניא(eynxem)vy nevu noאינכם(eynxem)vy ne
vua noאינכן(eynxen)vy nevualiהרעיף(hir'if)obvolakival
vulkanoהר געם(har gaam)vulkanvundadoנפצע(nifca)ranenie
vundebleתורפה(turpa)ua`zvimyjvundeble lokoנקודת תורפה(nekudat turpa)ua`zvimoe mesto
vundeboפ(p)ranimostq`vundeboפגיעות(pgiut)ranimostq`
vunderkindoעילוי(iluy)vunderkindvunditeפצוע(pacua)ranenyj
vunditoפצוע(pacua)ranennyjvundoפצע(petsa)ranawound

X

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
xas ve xalilaחס ושלום(has ve shalom)ne daj Bogxasidozeחסיד; חָסִיד(xasid)blagoc`estivyjpious
xoroמקהלה(makhela)xorxristaloבדולח; בְדֹלַח(bdo`lax)xrustalq`cut glass, crystal

Y

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
yaהרי(harey)vedq`yamכבר(kvar)uz`e
yaroשנה; שָׁנָה(s^ana)godyearye kade infortuno es gam feliksoמעז יצא מתוק(meez yaca matok)net xuda bez dobra
yeloveצהוב(cahov)z`o`ltyjyesכן; כֵּן(ken)da
yeshivoישיבה(yes^iva)es`ibotYeshivayideיהודי(yehudi)evrejskij
yidoיהודי(yehudi)evrejyoאני; אֲנִי(ani)a`I
yo noאין אני(eyn ani)a` neyo noאינני(eyneni)a` ne
yo noאני אינני(ani eyneni)a` neyo noאיני(eyni)a` ne
yordaneירדני(yardani)iordanskijyovaneboנעורים(neurim)u`nostq`
yovanuloעלם; עֶלֶם(e`lem)u`nos`ayouth, ladyovanuloנער; נַעַר(naar)u`nos`ayouth
yuאתה(ata)Vyyu noאינך(eynxa)ty ne
yua noאינך(eynex)ty neyubiliצהל(cahal)likoval
yubiliרינן; רִנֵן(rinen)likovalyugoעול; עֹל(ol)igoyoke
yuneבחור; בָּחוּר(baxur)molodojyoungyuneצעיר(ceir)molodoj
yuneboעדרה; עֶדְרָה(edra)molodostq`youthyuneboנערים; נְעֻרִים(neurim)molodostq`youth
yureמשפטי(mishpati)u`ridic`eskijyuristoמשפטן(mishpatan)u`rist
yusteהוגן(hogen)spravedlivyjyusteצודק(codek)spravedlivyj
yusteboצדקה; צְדָקָה(tzedaka)spravedlivostq`justiceyusteboצדק(cedek)spravedlivostq`
yuveloסגולה; סְגֻלָה(sgula)dragocennostq`virtue

Z

FarlingoHebrewRussianEnglishFarlingoHebrewRussianEnglish
zaniזנה; זָנָה(zana)razvratnic`alwhorezareזר(zar)c`uz`oj
zare korpoנטע זר(neta zar)inorodnoe telozarlanduloאיש נכרי; אִישׁ נָכְרִי(ish naxri)c`uz`ezemec
zarlanduloנכרי; נָכְרִי(naxri)c`uz`ezemecforeignerzarlanduloבן נקר; בֶּן נֵקָרc`uz`ezemec
zeזה; זֶה(ze)e`totthiszekomלאמור; לֵאמֹר(le'mor)takthus, so
zeoזה; זֶה(ze)e`tozeoזו(zo)e`to
zesאלה; אֵלֶה(e`le)e`tizo es deo teeאלה אלוהיך(ele eloheyix)e`to bog tvoj
zonoאזור(azor)zonazorgiדאג(daag)zabotilsa`
zorgoטיפוח(tipuax)zabotazvaloאשפה(eshpa)musorgarbage

This dictionary contains 4061 entries.
It is created of the program Farlingo60.cs

Last Updated Monday, November 7 19:14:44, 2005
Copyright © 2005 Farber Matvei & Farber Vladimir

Counter narod.ru
Hosted by uCoz