Index

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

Czech - Polish Dictionary

A

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
anotakyes (da)

B

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
bezbezsin (bez)bratrbratbrato (brat)
být (by`t) być (byc`) esi (byl)

C

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
cocokvo (c`to)

Č

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
člen (c^len) członek (czl`onek) membro (c`len)

D

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
dendzeń (dzen`) tago (denq`)děvčátko (de^vc^a`tko) dziewczynkachika (devoc`ka)
dowen (v(in\b))dobrydobrybone (xoros`ij)
dobrý (dobry`) dobrybone (xoros`ij)doktorlekarzmediko (doktor)
dopislistletero (pisq`mo)dům (du~m) domdomo (dom)

F

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
fakultawydział (wydzial`) fakulteto (fakulq`tet)filologiefilologiafilologio (filologia`)

J

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
já (ja`) jayo (a`)jaký (jaky`) jakikvele (kakoj)
jáma (ja`ma) jamakavo (a`ma)jazykjęzyk (je~zyk) lingo (a`zyk(rec`q`))
jíst (ji`st) jeść (jes`c`) manji (el)jméno (jme`no) imię (imie~) namo (ima`(name))
jméno (jme`no) im?e (imi`e) namo (ima`(name))

K

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
kamnapiecforno (pec`q`)káva (ka`va) kawakafo (kofe)
kavárna (kava`rna) kawiarniakafeyo (kafe)kdoktokvi (kto)
kdykiedykven (kogda)knihaksięga (ksie~ga) libro (kniga)

L

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
letlotflugo (polo`t)liftwindalifto (lift)

M

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
malíř (mali`r^) chłopiec (chl`opiec) chiko (malq`c`ik)máma (ma`ma) mamamama (mama)
matkamatkamatra (matq`(ima))město (me^sto) miastourbo (gorod)
metrometrometroo (metro)mír (mi`r) pokój (poko`j) pakso (mir(peace\s`alom))
mít (mi`t) mieć (miec`) avi (imel)můj (mu~j) mój (mo`j) mue (moj)
mymynu (my)

N

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
nawen (v(in\b))násadka (na`sadka) pióro (pio`ro) plumeo (ruc`ka)
novinygazetagazeto (gazeta)nový (novy`) nowynove (novyj)

O

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
okookookulo (glaz)ononel (on)
onaonaela (ona)onoonool (ono)

P

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
pás (pa`s) pasekcenturo (poa`s)pěkně (pe^kne^) dobrzebien (xoros`o)
pespiesdogo (sobaka)písek (pi`sek) piaseksando (pesok)
pokojpokój (poko`j) rumo (komnata)posluchárna (poslucha`rna) audytoriumauditorio (auditoria`(629-ru))
práce (pra`ce) robotalaboro (rabota)prodlapor (dla`)
přitel (pr^itel) przyjacielamigo (drug)přitelkyně (pr^itelkyne^) przyjaciółka (przyjacio`l`ka) amiga (podruga)
psaný (psany`) listletero (pisq`mo)psát (psa`t) pisać (pisac`) skribi (pisal)
pýseň (py`sen^) piosenkakanto (pesna`)

R

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
radaradakonsilo (sovet(nastavlenie))ruský (rusky`) rosyjskirusse (russkij)

S

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
sensendormo (son)starý (stary`) staryolde (staryj)
strýc (stry`c) wujonklo (da`da`)strýc (stry`c) stryjonklo (da`da`)
studentstudentstudento (student)studentkastudentkastudenta (studentka)
svůj (svu~j) swój (swo`j) sue (svoj)

T

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
tamtamsten (tam)tetaciociatanta (to`ta`)
totenze (e`to)tvůj (tvu~j) twój (two`j) tue (tvoj)
tytytu (ty(fam.))

U

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
učitel (uc^itel) nauczycielinstruisto (uc`itelq`)učitelka (uc^itelka) nauczycielkainstruista (uc`itelq`nica)
umět (ume^t) umieć (umiec`) kuni (umel)

V

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
vwen (v(in\b))vnasur (na)
věda (ve^da) naukasenco (nauka)vědět (ve^de^t) znać (znac`) kueni (znal)
vůz (vu~z) samochód (samocho`d) karo (avtomobilq`)

Z

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
zdravý (zdravy`) zdrowysane (zdorovyj)zebrazebrazebro (zebra)
zítra (zi`tra) jutromordey (zavtra)znát (zna`t) znać (znac`) kueni (znal)
zpěvačka (zpe^vac^ka) śpiewaczka (s`piewaczka) kantanta (pevica)zpěvák (zpe^va`k) śpiewak (s`piewak) kantanto (pevec)

Ž

CzechPolishFarlingo(Russian)EnglishCzechPolishFarlingo(Russian)English
žak (z^ak) uczeń (uczen`) lernanto (uc`enik)žák (z^a`k) uczeń (uczen`) lernanto (uc`enik)
žákyně (z^a`kyne^) uczennicapupila (uc`enica)

This dictionary contains 92 entries.
It is created of the program Farlingo5.cs

Last Updated Tuesday, April 5 22:2:34, 2005
Copyright © 2005 Farber Matvei & Farber Vladimir

Counter narod.ru
Hosted by uCoz