Index

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

Polish - Czech Dictionary

A

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
audytoriumposluchárna (poslucha`rna) auditorio (auditoria`(629-ru))

B

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
bezbezsin (bez)bratbratrbrato (brat)
być (byc`) být (by`t) esi (byl)

C

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
chłopiec (chl`opiec) malíř (mali`r^) chiko (malq`c`ik)ciociatetatanta (to`ta`)
cocokvo (c`to)członek (czl`onek) člen (c^len) membro (c`len)

D

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
dlapropor (dla`)dobrydobrybone (xoros`ij)
dobrydobrý (dobry`) bone (xoros`ij)dobrzepěkně (pe^kne^) bien (xoros`o)
domdům (du~m) domo (dom)dzeń (dzen`) dentago (denq`)
dziewczynkaděvčátko (de^vc^a`tko) chika (devoc`ka)

F

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
filologiafilologiefilologio (filologia`)

G

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
gazetanovinygazeto (gazeta)

I

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
im?e (imi`e) jméno (jme`no) namo (ima`(name))imię (imie~) jméno (jme`no) namo (ima`(name))

J

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
jajá (ja`) yo (a`)jakijaký (jaky`) kvele (kakoj)
jamajáma (ja`ma) kavo (a`ma)jeść (jes`c`) jíst (ji`st) manji (el)
język (je~zyk) jazyklingo (a`zyk(rec`q`))jutrozítra (zi`tra) mordey (zavtra)

K

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
kawakáva (ka`va) kafo (kofe)kawiarniakavárna (kava`rna) kafeyo (kafe)
kiedykdykven (kogda)księga (ksie~ga) knihalibro (kniga)
ktokdokvi (kto)

L

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
lekarzdoktormediko (vrac`)listpsaný (psany`) letero (pisq`mo)
listdopisletero (pisq`mo)lotletflugo (polo`t)

M

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
mamamáma (ma`ma) mama (mama)matkamatkamatra (matq`(ima))
metrometrometroo (metro)miastoměsto (me^sto) urbo (gorod)
mieć (miec`) mít (mi`t) avi (imel)mój (mo`j) můj (mu~j) mue (moj)
mymynu (my)

N

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
navsur (na)nauczycielučitel (uc^itel) instruisto (uc`itelq`)
nauczycielkaučitelka (uc^itelka) instruista (uc`itelq`nica)naukavěda (ve^da) senco (nauka)
nowynový (novy`) nove (novyj)

O

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
okookookulo (glaz)ononel (on)
onaonaela (ona)onoonool (ono)

P

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
pasekpás (pa`s) centuro (poa`s)piasekpísek (pi`sek) sando (pesok)
pieckamnaforno (pec`q`)piespesdogo (sobaka)
piosenkapýseň (py`sen^) kanto (pesna`)pióro (pio`ro) násadka (na`sadka) plumeo (ruc`ka)
pisać (pisac`) psát (psa`t) skribi (pisal)pokój (poko`j) pokojrumo (komnata)
pokój (poko`j) mír (mi`r) pakso (mir(peace\s`alom))przyjacielpřitel (pr^itel) amigo (drug)
przyjaciółka (przyjacio`l`ka) přitelkyně (pr^itelkyne^) amiga (podruga)

R

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
radaradakonsilo (sovet(nastavlenie))robotapráce (pra`ce) laboro (rabota)
rosyjskiruský (rusky`) russe (russkij)

S

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
samochód (samocho`d) vůz (vu~z) karo (avtomobilq`)sensendormo (son)
starystarý (stary`) olde (staryj)stryjstrýc (stry`c) onklo (da`da`)
studentstudentstudento (student)studentkastudentkastudenta (studentka)
swój (swo`j) svůj (svu~j) sue (svoj)

Ś

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
śpiewaczka (s`piewaczka) zpěvačka (zpe^vac^ka) kantanta (pevica)śpiewak (s`piewak) zpěvák (zpe^va`k) kantanto (pevec)

T

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
takanoyes (da)tamtamsten (tam)
tentoze (e`tot)twój (two`j) tvůj (tvu~j) tue (tvoj)
tytytu (ty(fam.))

U

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
uczennicažákyně (z^a`kyne^) pupila (uc`enica)uczeń (uczen`) žak (z^ak) lernanto (uc`enik)
uczeń (uczen`) žák (z^a`k) lernanto (uc`enik)umieć (umiec`) umět (ume^t) kuni (umel)

W

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
wven (v(in\b))wnaen (v(in\b))
wdoen (v(in\b))windaliftlifto (lift)
wujstrýc (stry`c) onklo (da`da`)wydział (wydzial`) fakultafakulteto (fakulq`tet)

Z

PolishCzechFarlingo(Russian)EnglishPolishCzechFarlingo(Russian)English
zdrowyzdravý (zdravy`) sane (zdorovyj)zebrazebrazebro (zebra)
znać (znac`) znát (zna`t) kueni (znal)znać (znac`) vědět (ve^de^t) kueni (znal)

This dictionary contains 92 entries.
It is created of the program Farlingo5.cs

Last Updated Saturday, April 2 11:16:9, 2005
Copyright © 2005 Farber Matvei & Farber Vladimir

Counter narod.ru
Hosted by uCoz